Promowane podstrony

Treść strony

  • zadania pw 2016-2020

Zadanie 1.11. Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin

Cel i uzasadnienie zadania

Celem zadania będzie upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na temat zasad integrowanej ochrony roślin, zgodnie z najważniejszymi aktami prawa krajowego i międzynarodowego, wśród wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Przestrzeganie tych zasad jest obowiązkowe od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. poz. 505). Stosowanie w praktyce zasad integrowanej ochrony roślin ma zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i bezpieczeństwa środowiska. Jest to nowoczesne podejście do ochrony roślin, które promuje wykorzystanie metod bezpiecznych dla środowiska i ograniczanie stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

Stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin w praktyce wymaga dużego nakładu pracy edukacyjno-upowszechnieniowej i transferu wiedzy, której celem jest zwiększenie świadomości i podniesienie poziomu oraz kompetencji producentów rolnych, doradców, a także inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa.

Najlepszą metodą bezpośredniego dotarcia do doradców i producentów rolnych w całej Polsce będą organizowane szkolenia, które pozwolą na transmisję wyników badań do praktyki rolniczej. Te spotkania naukowców i specjalistów z dziedziny ochrony roślin, z doradcami i producentami rolnymi dadzą najlepszą możliwość wymiany poglądów, konfrontacji doświadczeń, dyskusji i rozwiązania wielu problemów. Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe na temat integrowanej ochrony roślin, dzięki czemu będą mogli ugruntować wiedzę zdobytą w trakcie szkoleń i sięgać do niej później, w dogodnym dla nich momencie. Dzięki organizowanym szkoleniom doradcy i producenci rolni dowiedzą się o nowych możliwościach zdobywania informacji, w tym korzystania z systemów wspomagania podejmowanie decyzji w ochronie roślin, czy innych pomocnych w gospodarowaniu na roli narzędziach dostępnych wraz z rozwojem internetu i innych mediów. Na szkoleniach dowiedzą się także, jak dzięki nowym formom komunikacji dotrzeć do specjalistów, w celu uzyskania rzetelnej i wyczerpującej informacji, a tym samym rozwiązania nurtujących ich bieżących problemów.

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy

Etap I – V: 2016 r. – 2020 r.

W ramach realizacji zadania, w każdym roku zostaną zorganizowane cztery szkolenia na temat integrowanej ochrony roślin, podczas których omówione zostaną zagadnienia związane z praktycznym wdrażaniem i problemami związanymi z integrowaną ochroną roślin. Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe, które zawierać będą między innymi informacje na temat:

  1. aktualnych polskich i europejskich przepisów prawa dotyczącego integrowanej ochrony roślin;
  2. monitoringu występowania i progów szkodliwości wybranych agrofagów;
  3. ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
  4. środków i metod ochrony roślin zgodnych z zasadami integrowanej ochrony roślin.

W realizacji tego zadania przewiduje się kooperację z osobami spoza Instytutu oraz podmiotami zewnętrznymi, między innymi w zakresie opracowania materiałów szkoleniowych, przygotowania prezentacji i wygłoszenia wykładów na szkoleniach organizowanych w ramach upowszechniania i wdrażania wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin. W zadaniu konieczne będą też usługi poligraficzne, z których trzeba będzie korzystać w przypadku przygotowywania i drukowania ulotek, broszur i innych materiałów upowszechnieniowych oraz usługi lokalowe, hotelowe, gastronomiczne i transportowe związane z organizacją szkoleń.

W zadaniu planuje się podróże służbowe. Będzie to udział wykonawców zadania w konferencjach organizowanych w różnych regionach Polski, związanych z tematyką integrowanej ochrony roślin, co wniesie istotne elementy merytoryczne do zadania i pozwoli na jego lepszą realizację. W celu lepszego wykonania zadania, raz w roku planuje się udział osób realizujących zadanie w szkoleniach lub kursach dotyczących doskonalenia formy przygotowywania i prezentowania wykładów oraz opracowywania materiałów szkoleniowych i upowszechnieniowych. Konieczne będą też jednodniowe delegacje krajowe dotyczące konsultacji w sprawach związanych z organizacją szkoleń, a także konsultacje merytoryczne związane problematyką szkoleń, w innych jednostkach naukowych lub naukowo-badawczych.

Mierniki dla zadania z podziałem na lata

W każdym roku realizacji Programu przeprowadzone zostaną cztery szkolenia i wydane cztery materiały szkoleniowe.

Informacja o wykorzystaniu wyników

Efektem realizacji zadania będzie:

  1. przeszkolenie doradców i producentów rolnych w zakresie stosowania w praktyce zasad integrowanej ochrony roślin;
  2. dotarcie z aktualnymi informacjami na temat integrowanej ochrony roślin do doradców i producentów rolnych w różnych rejonach Polski;
  3. opracowanie i upowszechnienie materiałów szkoleniowych na temat zasad integrowanej ochrony roślin;
  4. integracja środowiska producentów rolnych;
  5. wymiana doświadczeń i kontaktów między naukowcami i specjalistami, a doradcami i producentami rolnymi.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony