Promowane podstrony

Treść strony

  • zadania pw 2016-2020

Zadanie 1.7. Analiza pozostałości środków ochrony roślin i mikotoksyn w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji

W ramach zadania przewiduje się ścisłą współpracę z inspektorami wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa.

Cel i uzasadnienie zadania

Głównym celem zadania będzie kontrola prawidłowości przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, przede wszystkim w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Powszechnie jest uznawana konieczność ochrony płodów rolnych, głównie za pomocą chemicznych środków ochrony roślin, przed bardzo licznymi agrofagami mogącymi spowodować straty przekraczające nawet jedną trzecią spodziewanych plonów. Wprawdzie zmniejszeniu do minimum ryzyka dla zdrowia konsumentów i środowiska ze strony tych środków służą w pierwszym rzędzie ostre wymagania higieniczno-toksykologiczne stawiane tym substancjom przed ich oficjalnym dopuszczeniem do użytku w ochronie roślin, ale nie można nigdy całkowicie wykluczyć ewentualnych pomyłek lub też celowego nieprzestrzegania przepisów w trakcie ich stosowania.

Dopóki więc w ochronie roślin stosowane będą środki chemiczne, istnieć będzie konieczność stałego śledzenia ich pozostałości w płodach rolnych i wodach.

Obowiązek sprawowania kontroli nad stosowaniem środków ochrony roślin w produkcji roślinnej, w tym prowadzenia badań na pod kątem pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin, wynika zarówno z prawa krajowego, w szczególności z art. 80 pkt 9 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin i art. 46 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, jak i przepisów Unii Europejskiej, w szczególności postanowień art. 55 rozporządzenia nr 1107/2009 oraz przepisów rozporządzenia nr 396/2005.

Analiza zawartości mikotoksyn pozwala na stwierdzenie, czy właściwie była prowadzona ochrona roślin przed patogenami grzybowymi.

Ocena poziomu ryzyka skażenia płodów rolnych przez mikotoksyny będzie stanowić podstawę dla planowania kontroli płodów rolnych w obrocie.

Analiza wód będzie związana z przestrzeganiem postanowień art. 55 rozporządzenia nr 1107/2009, art. 11 i 14 dyrektywy 2009/128/WE, jak również rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Głównym celem kontroli będzie zapewnienie nadzoru nad prawidłowością przestrzegania przepisów prawnych w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin podlega kontroli PIORiN.

W ramach zadania będą badane próbki płodów rolnych i wód pobierane przez PIORiN w ramach kontroli stosowania środków ochrony roślin, wykonywanych na podstawie art. 85 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Ponadto, regularnie pobierane będą próby z cieków lub zbiorników wodnych na obszarach o intensywnej produkcji rolnej. Wyniki badań pozwolą ocenić wpływ stosowania środków ochrony roślin na czystość wód oraz stanowić będą podstawę dla ewentualnych zmian przepisów, regulujących stosowanie środków ochrony roślin. W związku z tym, że badania przeprowadzane będą dla szerokiego spektrum środków ochrony roślin, w sposób ukierunkowany na obszarach, na których należy spodziewać się znacznej presji rolnictwa na środowisko, zadanie to nie będzie dublowało monitoringu jakości wód realizowanego przez resort środowiska.

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy

Etap I – V: 2016 r. – 2020 r.

Kontrola pozostałości środków ochrony roślin i mikotoksyn w płodach rolnych pobieranych z miejsc ich produkcji oraz wód oraz ocena poziomu ryzyka skażenia płodów rolnych przez mikotoksyny (ujęcie krajowe i regionalne) – przygotowanie rocznych planów badań, wykonanie minimum 1 800 oznaczeń w ramach kontroli pozostałości, przygotowanie raportu okresowego i rocznego.

W zadaniu przewiduje się konieczność kooperacji z podmiotami zewnętrznymi, dotyczącej w szczególności pobierania i transportu prób do badań.

W zadaniu zaplanowano udział wykonawców w konferencjach i szkoleniach krajowych, ściśle związanych z tematyką zadania. Udział w tych spotkaniach pozwoli na wymianę doświadczeń i wiedzy przez pracowników naukowych, zajmujących się problemami badania pozostałości środków ochrony roślin i mikotoksyn w płodach rolnych i w wodach oraz oceną ryzyka skażenia. Wykonawcy zadania będą mogli zapoznać się z najnowszymi trendami w technikach analitycznych i metodologii, co wniesie istotne elementy merytoryczne do zadania i pozwoli na jego lepszą realizację. W zadaniu będą konieczne także wyjazdy jednodniowe, konsultacyjne, tematycznie ściśle związane z badaniami prowadzonymi w ramach realizacji zadania.

Mierniki dla zadania z podziałem na lata

W każdym roku realizacji Programu zostaną wydane dwie publikacje, w tym roczny szczegółowy raport zawierający wyniki przeprowadzonych analiz.

Informacja o wykorzystaniu wyników

Raporty z prowadzonych krajowych badań pozostałości środków ochrony roślin i mikotoksyn w płodach rolnych pobieranych z miejsc ich produkcji oraz w wodach będą przekazywane do wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa. Dane zawarte w raportach będą wykorzystywane do oceny jakości polskich płodów rolnych, przez co będą stanowić wsparcie naszego eksportu do Unii Europejskiej i innych państw. Raporty, oprócz informacji o występujących skażeniach, zawierać będą również oceny prawidłowości stosowania środków ochrony roślin w badanych uprawach. W incydentalnych przypadkach raporty będą podstawą do egzekwowania przepisów od producentów przez wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa, jak i inne służby inspekcyjne oraz uruchamiać procedury powiadamiania zgodnie z systemem wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt.

Ocena poziomu ryzyka skażenia płodów rolnych przez mikotoksyny będzie przekazywana do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony