Promowane podstrony

Treść strony

  • zadania pw 2016-2020

Zadanie 1.8. Wykonywanie analiz jakości substancji czynnych i środków ochrony roślin na rzecz kontroli obrotu środkami ochrony roślin

Cel i uzasadnienie zadania

Jakość środków ochrony roślin jest bardzo znacząca ze względu na ich skuteczność działania i prawidłowość stosowania. Zgodnie z art. 68 rozporządzenia nr 1107/2009 państwa członkowskie Unii Europejskiej mają prowadzić niezależną kontrolę porejestracyjną wielu obszarów ochrony roślin, w tym kontrolę spełnienia wymagań jakościowych środków określonych w procedurze ich dopuszczania do obrotu. Poza tym obligatoryjnym charakterem zadania państwa Unii Europejskiej muszą mieć ogólny pogląd na jakość agrochemikaliów stosowanych w rolnictwie. Urzędowa kontrola jakości jest statutowym zadaniem PIORiN i zadanie to będzie realizacją części laboratoryjnej problemu jakości środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie handlowym i stosowaniu w Polsce. W ramach zadania będą rozpatrywane również wszelkiego rodzaju reklamacje użytkowników środków ochrony roślin związane z brakiem skuteczności, bądź niewłaściwym działaniem, fitotoksycznością, fałszerstwami itp. Ten obszar jest również bardzo ważnym elementem prawidłowego zarządzania ochroną roślin.

Celem zadania będzie sprawdzenie jakości środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie handlowym. Zadanie będzie polegało na analizowaniu parametrów technicznych środków określonych w procesie ich rejestracji. Celem będzie zarówno monitoring, jak i poszukiwanie nieprawidłowości w zakresie jakości środków, w tym badanie fałszerstw. Zadanie będzie wykonywane na potrzeby urzędowych kontroli prowadzonych przez PIORiN i będzie obligatoryjne, zgodnie z art. 68 rozporządzenia nr 1107/2009.

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy

Etap I – V: 2016 r. – 2020 r.

Wykonanie analiz próbek kontrolnych środków ochrony roślin dostarczonych przez PIORiN wg planu uzgodnionego z Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dostarczanie atestów analitycznych do poszczególnych wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa, wraz z analizą wyników badań i opracowaniem opinii oraz wykonanie rocznego raportu zawierającego wszystkie wyniki analiz.

Realizacja zadania, którego wyniki są podstawą do wydawania decyzji administracyjnych przez PIORiN, wymaga kooperacji ze specjalistycznymi firmami, ośrodkami analitycznymi, ekspertami, oraz z pionami technicznymi (serwisowymi) producentów aparatury analitycznej. Konieczność współpracy wynika zarówno z szerokiego zakresu tematycznego badań jakościowych, jak i z rangi oraz znaczenia wydawanych atestów analitycznych

Do pełnej realizacji zadania przewiduje się konieczność odbywania podróży służbowych w Polsce i zagranicą. W latach: 2016 – 2020 planuje się rocznie jeden wyjazd konsultacyjny organizowany w Unii Europejskiej, związany z tematyką zadania. Wyjazdy te dotyczą spotkań poświęconych współpracy w obszarze dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu. Konferencje i szkolenia dotyczące pestycydowej tematyki analitycznej oraz zanieczyszczeń środowiska pestycydami, podniosą kwalifikacje pracowników np. przez wprowadzanie nowych technik analitycznych. Udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych w państwach Unii Europejskiej, a związanych z tematyką zadania - analitycznymi i kontrolnymi obszarami chemii pestycydów, wniesie istotne elementy merytoryczne do zadania i pozwoli na jego lepszą realizację. Jednodniowe delegacje krajowe dotyczyć będą konsultacji w sprawach związanych z realizacją zadania w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa i wojewódzkich inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa (np. omówienie wyników, ustalenie sposobu postępowania w nietypowych sprawach interwencyjnych, pobieranie próbek z dużych opakowań oraz w przypadku interwencji i zagrożeń, wezwania do sądów i prokuratur).

Mierniki dla zadania z podziałem na lata

W każdym roku realizacji Programu zostaną wydane dwie publikacje, w tym jedna obejmująca roczny raport zawierający wyniki analiz około 300 badanych próbek.

Informacja o wykorzystaniu wyników

Wyniki wykorzystywane będą przez PIORiN do dalszego postępowania z towarem reprezentowanym przez badane próbki urzędowe. Wyniki będą również podstawą przy toczących się postępowaniach dotyczących reklamacji użytkowników środków ochrony roślin i fałszerstw pestycydów.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony