Promowane podstrony

Treść strony

  • PW 2011-2015

         

  • Znaki

         

W dniu 16 sierpnia 2011 r. Rada Ministrów zdecydowała o ustanowieniu, opracowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska” na lata 2011-2015.

Zgodnie z przyjętymi założeniami merytorycznymi w ramach programu wieloletniego realizowano zadania z zakresu ochrony upraw oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności, wypełniając w tym zakresie zobowiązania wynikające z przepisów Unii Europejskiej. Program wieloletni był realizowany przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, który na potrzeby jego realizacji zaangażował infrastrukturę oraz wkład rzeczowy w postaci sprzętu, wyposażenia laboratoriów i bazy analitycznej. 

Odbiorcą wyników zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz inne urzędy administracji państwowej i samorządowej na szczeblach centralnych i regionalnych, a także jednostki doradztwa rolniczego oraz producenci rolni. Wszystkie wyniki realizacji zadań programu wieloletniego zostały opublikowane oraz przekazane do praktyki rolniczej w postaci publikacji popularnonaukowych, broszur, ulotek, publikacji recenzowanych oraz podczas szkoleń, warsztatów, kursów i konferencji tematycznych. Publikacje powstałe w ramach wykonania zadań programu wieloletniego udostępniono na stronie internetowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

Uchwała nr 161/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 roku zapewniła realizację 17 zadań w dwóch obszarach tematycznych:

Obszar I. Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla ludzi, zwierząt i środowiska – 10 zadań

Obszar II. Ochrona terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych organizmów stanowiących szczególne zagrożenia – 7 zadań

 

Wykaz obszarów i zadań Programu Wieloletniego

Obszar I.

1. Integrowana ochrona roślin oraz Ograniczanie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla  ludzi, zwierząt i środowiska. 

1.1. Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin.

1.2. Analiza możliwości kompleksowej ochrony wybranych upraw małoobszarowych.

1.3. Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka.

1.4. Adaptacja do polskich warunków i upowszechnianie systemów wspomagających decyzje o ochronie roślin.

1.5. Modernizacja i aktualizacja metodyk do monitorowania agrofagów dla potrzeb krótko i długoterminowego ich prognozowania.

1.6. Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o integrowanej ochronie roślin.

1.7. Opracowanie podstaw statystycznych działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

1.8. Badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.

1.9. Wykonywanie analiz jakości substancji aktywnych i środków ochrony roślin.

1.10. Analiza danych uzyskanych podczas monitorowania sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin oraz opracowanie wskaźników ryzyka związanego ze stosowaniem tych środków.

Obszar II.

2. Ochrona terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem SIę organizmów kwarantannowych i innych organizmów stanowiących szczególne zagrożenia.

2.1. Określenie obszarów potencjalnego występowania kwarantannowego nicienia węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus) oraz opracowanie optymalnej strategii zwalczania.

2.2. Określenie zagrożenia występowania i opracowanie programów ograniczania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera Le Conte).

2.3. Określanie zakresu zmienności morfologicznej i molekularnej nicieni-pasożytów roślin w celu identyfikacji gatunków objętych regulacjami prawnymi.

2.4. Określenie zakresu występowania, diagnostyka oraz zmienność populacyjna wirusów kwarantannowych lub gospodarczo ważnych oraz ocena ryzyka porażenia przez nowe wirusy.

2.5. Nowe metody utylizacji bulw ziemniaka porażonych przez bakterię Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

2.6. Prowadzenie kolekcji mikroorganizmów patogenicznych dla roślin.

2.7. Charakterystyka genetyczna oraz identyfikacja wciornastków Thrips palmi Karny i Frankliniella occidentalis Pergande przy wykorzystaniu technik biologii molekularnej.

 

 

__________________________________________

[1] rozporządzenie (WE) nr 1107/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1).

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony