Promowane podstrony

Treść strony

  • Dotacja celowa

         

  • Znaki

         

Zadania realizowane w ramach dotacji celowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2021

Umowa nr DSR.nw.070.3.2021 z dnia 21 lipca 2021 r.

Kwota dotacji MRiRW na 2021 r.: 14 184 000 zł

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem środków ochrony roślin

Zadanie 1.1. Monitorowanie i analiza nowych zagrożeń fitosanitarnych ze strony organizmów szkodliwych dla roślin 
Kierownik zadania: dr Tomasz Kałuski

Zadanie 1.2. Optymalizacja metod wykrywania, monitorowania i zwalczania kwarantannowego nicienia węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus
Kierownik zadania: prof. dr hab. Marek Tomalak

Zadanie 1.3. Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów 
Kierownik zadania: dr hab.  Anna Tratwal

Zadanie 1.4. Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych 
Kierownik zadania: prof. dr hab.  Marek Korbas  

Zadanie 1.5. Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin, Integrowanej Produkcji Roślin oraz poradników sygnalizatora
Kierownik zadania: dr  Przemysław Strażyński

Zadanie 1.6. Opracowanie strategii ograniczania negatywnego wpływu ochrony roślin na owady zapylające
Kierownik zadania: prof. dr hab. Paweł Węgorek

Zadanie 1.7. Analiza pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i  powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji
Kierownik zadania: dr Anna Nowacka

Zadanie 1.8. Wykonywanie analiz jakości substancji czynnych i środków ochrony roślin na rzecz kontroli urzędowej obrotu środkami ochrony roślin 
Kierownik zadania:  mgr inż.  Joanna Rolnik

Zadanie 1.9. Analiza ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin
Kierownik zadania: mgr Wojciech Śliwiński

Zadanie 1.10.  Doskonalenie systemów działań kontrolnych PIORiN wraz z opracowaniem wytycznych prowadzenia kontroli 
Kierownik zadania: dr Tomasz Stobiecki

Obszar 2:  Ochrona oraz odtwarzanie różnorodności biologicznej obszarów rolniczych

Zadanie 2.1.  Opracowanie programu ochrony pszenicy zwyczajnej, odmiany ozime  w  systemie produkcji ekologicznej 
Kierownik zadania: dr hab. Jolanta Kowalska

Obszar 3: Przygotowanie oceny efektów wdrażanych polityk WPR na środowisko i klimat

Zadanie 3.1.  Wsparcie prac związanych z przygotowaniem planu strategicznego WPR na lata 2021-2027
Kierownik zadania: dr hab. Kinga Matysiak

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony