Promowane podstrony

Treść strony

 • Prof. dr hab. Danuta Sosnowska

 

 

PROF. DR HAB.
DANUTA SOSNOWSKA

Zakład Metod Biologicznych

 

Ekspert w dziedzinach:
ochrona roślin, biologiczna ochrona roślin, integrowana ochrona roślin

 

kontakt: D.Sosnowska@iorpib.poznan.pl

Zatrudniona w IOR – PIB od: 1 września 1982 r.

 

Zakres działalności badawczej/naukowej:

 • ochrona roślin;
 • metody biologiczne w ochronie upraw polowych i pod osłonami;
 • wykorzystanie grzybów owadobójczych w ograniczaniu populacji szkodników upraw szklarniowych;
 • wykorzystanie grzybów owadobójczych łącznie z innymi czynnikami biologicznymi w ograniczaniu populacji szkodników upraw polowych i szklarniowych;
 • wykorzystanie grzybów nicieniobójczych w ograniczaniu populacji mątwika burakowego i guzaków korzeniowych;
 • integrowana ochrona roślin.

 

Przebieg kariery naukowej:

1982 r. – uzyskanie tytułu magistra inżyniera rolnictwa, Akademia Rolnicza, specjalizacja: ochrona roślin;

1990 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk przyrodniczych w zakresie biologii; tytuł pracy doktorskiej: „Biofizjologiczne właściwości grzybów entomopatogenicznych z rodzaju Aschersonia i Paecilomyces fumoso-roseus i ich wykorzystanie w biologicznym zwalczaniu pluskwiaków równoskrzydłych (Homoptera: Aleyrodidae, Aphididae)”;

2003 r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu (patologia owadów, grzyby nicieniobójcze, biologiczne zwalczanie fitofagicznych nicieni); tytuł pracy habilitacyjnej: „Możliwości zastosowania Pochonia chlamydosporia (Goddard) Zare et Gams oraz Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson w biologicznym zwalczaniu mątwika burakowego (Heterodera schachtii Schmidt) i guzaków korzeniowych (Meloidogyne spp.)”;

2009 r. – otrzymanie tytułu profesora nauk rolniczych, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu (patologia owadów, owadobójcze i nicieniobójcze grzyby, biologiczne zwalczanie owadów szkodników roślin).

 

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

 1. Sosnowska D. 2019. Grzyby pasożytnicze i antagonistyczne w biologicznej ochronie roślin w Polsce. Progress in Plant Protection 59 (4): 223-231. DOI: 10.14199/ppp-2019-029
 2. Piekarczyk J., Ratajkiewicz H., Jasiewicz J., Sosnowska D.,  Wójtowicz A. 2019. An application of reflectance spectroscopy to differentiate of entomopathogenic fungi species. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 190: 32-41. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2018.10.024
 3. Sosnowska D. 2018. Konserwacyjna metoda biologiczna wsparciem integrowanej ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego. Progress in Plant Protection 58: 288-293. DOI: 10.14199/ppp-2018-040
 4. Sosnowska D. 2018. Pasożytniczy grzyb Isaria fumosorosea do biologicznego zwalczania mączlika szklarniowego w uprawach pomidorów w szklarniach. Szklarnie, Tunele, Osłony 5: 33-35.
 5. Back M.A., Sosnowska D., Holgado R. 2017. Management strategies: Pochonia chlamydosporia and IPM of plant-parasitic nematodes in temperate crops. p. 343-369. In: "Perspectives in Sustainable Nematode Management Through Pochonia chlamydosporia applications for Root and Rhizosphere Health, Sustainability in Plant and Crop Protection” (R.H. Manzanilla-Lopez, L.V. Lopez-Llorca, eds.). Springer International Publishing AG, 403 pp. DOI 10.1007/978-3-319-59224-4_16

 

Najważniejsze dokonania zawodowe:

2009–2013 r. – prezydent Wschodniopalearktycznej Sekcji, Międzynarodowej Organizacji Biologicznego Zwalczania (EPRS/IOBC);

2014–2020 r. – wiceprezydent Wschodniopalearktycznej Sekcji, Międzynarodowej Organizacji Biologicznego Zwalczania (EPRS/IOBC);

2007–2012 r. – zastępca Dyrektora ds. naukowo-badawczych IOR – PIB;

1.02.2012–21.03.2017 r. – Dyrektor IOR – PIB;

2011–2013 r. – członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – reprezentant instytutów badawczych.

 

Udział w stażach zagranicznych:

1992–1993 r. – stypendium naukowe w Ohio State University, OARDC Wooster, Zakład Entomologii (USA), badania naukowe w programie pt. „Microbial control of insect pests in greenhouses”;

2000 r. (6 miesięcy) – stypendium naukowe Rothamsted International Fellowship, IACR (Institute of Arable Crops), Zakład Entomologii / Nematologii w Harpenden (Anglia) (certyfikat), projekt pt. „An evaluation of a biomanagement strategy for the control of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) on protected vegetable crops”.

 

Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zagranicznych i krajowych:

2001–2004 r. – grant KBN, Nr 6 PO6 R03021: Wykorzystanie patogenów grzybowych jaj nicieni w biologicznym zwalczaniu guzaków (Meloidogyne spp.) w szklarniach – kierownik grantu;

2005–2008 r. – grant MNiSW Nr 2 P06R 051 29: Wpływ interakcji pomiędzy patogenami grzybowymi jaj nicieni, szkodnikami i roślinami na skuteczność grzybów nicieniobójczych w ograniczaniu populacji guzaków korzeniowych (Meloidogyne spp.) – kierownik grantu;

2006–2008 r. – grant promotorski MNiSW Nr 2 P06R 050 30: Wykorzystanie patogenów grzybowych i entomofagów w biologicznym zwalczaniu wciornastka zachodniego Frankliniella occidentalis (Pergande) w uprawach warzyw szklarniowych – kierownik grantu;

2011–2015 r. – grant UE 7 PR (grant nr 265865): Pesticide use and risk reduction in European Farming systems with Integrated Pest Management (PURE) – współwykonawca;

2016–2020 r. – projekt UE Horizon 2020: Sentinels Synergy for Agriculture (SENSAGRI) – współwykonawca, kierownik ze strony Polski.

 

W wolnym czasie lubi: czytać książki biograficzne.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony