Promowane podstrony

Treść strony

Deklaracja dostępności

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytutu Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy.

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 13 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane. Wśród opublikowanych grafik 210 nie posiada opisów alternatywnych - opisy będą sukcesywnie uzupełniane. W strukturze serwisu znajdują się podstrony, których nazwy powtarzają się i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są ich strony nadrzędne) - nazwy podstron będą sukcesywnie uzupełniane. Na niektórych podstronach znajdują się "udawane" listy numerowane/nienumerowane - listy będą sukcesywnie formatowane semantycznie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-15. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-20.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Tomczak, sekretariat@iorpib.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 864 9000. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W ramach dostępności architektonicznej do budynku Centrum Kongresowego-Hotelu IOR na terenie Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego:

 • oznaczono 1 dogodne miejsce - dla osób niepełnosprawnych - tuż przy wejściu głównym do obiektu (koperta),
 • obok ww. miejsca zbudowano windę-platformę, która umożliwia osobie niepełnosprawnej samodzielny wjazd na wózku na poziom wysokiego parteru budynku,
 • główne wejście do budynku jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierające się,
 • oprócz wejścia od frontu jest możliwe wejście do budynku od tyłu z poziomu gruntu i przemieszczenie się w rejon wind wewnątrz budynku (za pomocą wind można dotrzeć na dowolne piętro obiektu),
 • 2 pokoje w części hotelowej są przystosowane do użytku przez gości niepełnosprawnych,
 • 1 toaleta ogólnodostępna na parterze obiektu jest przystosowana do używania przez osoby niepełnosprawne,
 • budynek wyposażony jest w windy wewnętrzne w tym jedną specjalnie dobudowaną m.in. w celu umożliwienia dostępu do sal na I piętrze części konferencyjnej obiektu,
 • do obiektu można wejść z psem asystującym/psem przewodnikiem,
 • na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony