Promowane podstrony

Treść strony

  • Dotacja celowa

         

  • Znaki

 

Zadania realizowane w ramach dotacji celowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2022

 

Umowa nr DHR.kor.070.1.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Kwota dotacji MRiRW na 2022 r.: 9 837 000 zł

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem środków ochrony roślin

Zadanie 1.1. Monitorowanie i analiza nowych zagrożeń fitosanitarnych ze strony organizmów szkodliwych dla roślin
Kierownik zadania: mgr Magdalena Gawlak

Zadanie 1.2. Optymalizacja metod wykrywania, monitorowania i zwalczania kwarantannowego nicienia węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus) oraz jego wektora, żerdzianki sosnówki (Monochamus galloprovincialis) w warunkach środowiskowych Polski
Kierownik zadania: prof. dr hab. Marek Tomalak

Zadanie 1.3. Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów
Kierownik zadania: dr hab. Anna Tratwal

Zadanie 1.4. Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych
Kierownik zadania: prof. dr hab. Marek Korbas

Zadanie 1.5. Aktualizacja i opracowanie metodyk Integrowanej Produkcji Roślin
Kierownik zadania: dr Przemysław Strażyński

Zadanie 1.6. Opracowanie strategii ograniczania negatywnego wpływu ochrony roślin na pszczoły
Kierownik zadania: prof. dr hab. Paweł Węgorek

Zadanie 1.7. Analiza pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji
Kierownik zadania: dr Anna Nowacka

Zadanie 1.8. Wykonywanie analiz jakości substancji czynnych i środków ochrony roślin na rzecz kontroli urzędowej obrotu środkami ochrony roślin
Kierownik zadania: mgr inż. Joanna Rolnik

Zadanie 1.9. Analiza ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin
Kierownik zadania: mgr Wojciech Śliwiński

Zadanie 1.10. Doskonalenie systemów działań kontrolnych PIORiN wraz z opracowaniem wytycznych prowadzenia kontroli
Kierownik zadania: dr Tomasz Stobiecki

Zadanie 1.11. Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o integrowanej ochronie roślin
Kierownik zadania: mgr Anna Pukacka

Obszar 2: Ochrona oraz odtwarzanie różnorodności biologicznej obszarów rolniczych

Zadanie 2. Walidacja założeń i ulepszenie programu ochrony pszenicy zwyczajnej, odmiany ozime w systemie produkcji ekologicznej
Kierownik zadania: prof. dr hab. Jolanta Kowalska

Obszar 3: Wsparcie prac związanych z przygotowaniem planu strategicznego WPR na lata 2023–2027

Zadanie 3. Wsparcie prac związanych z przygotowaniem planu strategicznego WPR na lata 2023–2027

Kierownik zadania: prof. dr hab. Danuta Sosnowska

Działanie 3.1. Przygotowanie materiałów informacyjnych dla beneficjenta interwencji PS WPR 2023–2027
Pracownicy IOR – PIB: prof. dr hab. Danuta Sosnowska, prof. dr hab. Jolanta Kowalska, prof. dr hab. Marek Korbas, dr hab. Roman Krawczyk, mgr Joanna Łukaszyk, Renata Wojciechowska

Działanie 3.2. Ekspertyzy, opinie wspomagające projektowanie interwencji PS WPR 2023-2027
Pracownicy IOR – PIB: prof. dr hab. Danuta Sosnowska, prof. dr hab. Marek Tomalak, dr hab. Anna Filipiak, dr hab. Paweł Bereś, Renata Wojciechowska

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony