Promowane podstrony

Treść strony

  • zadania pw 2016-2020

         

  • Znaki

         

OCHRONA ROŚLIN UPRAWNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI ORAZ OGRANICZENIA STRAT W PLONACH I ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT DOMOWYCH
I ŚRODOWISKA U 225/2015 ZMIENIONA UCHWAŁĄ 155/2018 Z DN. 16.10.2018

Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń
związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin
dla ludzi, zwierząt i środowiska

1

dr Przemysław STRAŻYŃSKI

1.1

Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin rolniczych oraz poradników sygnalizatora

2

prof. dr hab. Marek
KORBAS

1.2

Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych

3

dr hab. Roman KRAWCZYK

1.3

Analiza możliwości ochrony przed agrofagami wybranych rolniczych upraw małoobszarowych

4

prof. dr hab. Paweł WĘGOREK

1.4

Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka z uwzględnieniem bezpieczeństwa pszczół

5

dr hab. Anna TRATWAL

1.5

Opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych

6

dr Kazimierz WALECZEK

1.6

Doskonalenie systemów działań kontrolnych PIORiN wraz z opracowaniem wytycznych prowadzenia kontroli

7

dr Anna    NOWACKA

1.7

Analiza pozostałości środków ochrony roślin i mikotoksyn w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji

8

dr Marlena    PŁONKA

1.8

Wykonywanie analiz jakości substancji czynnych i środków ochrony roślin na rzecz kontroli obrotu środkami ochrony roślin

9

mgr Wojciech
ŚLIWIŃSKI

1.9

Opracowanie i analiza danych uzyskanych podczas monitorowania sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin

10

dr Tomasz STOBIECKI

1.10

Analiza ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin

11

mgr Anna   PUKACKA

1.11

Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin

 

Ochrona terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych
i innych organizmów stanowiących szczególne zagrożenia

 

12

dr Tomasz
KAŁUSKI

2.1

Analiza zagrożenia fitosanitarnego ze strony organizmów szkodliwych dla roślin

13

prof. dr hab. Marek TOMALAK

2.2

Aktualizacja i adaptacja dla warunków Polski optymalnych metod monitorowania i zwalczania kwarantannowego nicienia węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus) oraz jego wektora - żerdzianki sosnówki (Monochanus galloprovincialis)

14

dr Sylwia STĘPNIEWSKA-
-JAROSZ

2.3

Ochrona zasobów genowych mikroorganizmów patogenicznych dla roślin

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony