Promowane podstrony

Treść strony

  • zadania pw 2016-2020

Zadanie 1.6. Doskonalenie systemów działań kontrolnych PIORiN wraz z opracowywaniem wytycznych prowadzenia kontroli

Cel i uzasadnienie zadania

Dyrektywa 2009/128/WE wymaga od państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęcia krajowych planów działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin oraz wprowadzenia wskaźników pozwalających na monitorowanie postępów w tym zakresie. Polski krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin przewiduje między innymi opracowanie podstaw matematycznych dla planowania działań kontrolnych prowadzonych przez PIORiN w zakresie bezpieczeństwa pestycydowego płodów rolnych pochodzenia roślinnego oraz wprowadzenie wskaźników ryzyka, obliczanych na podstawie wyników prowadzonych działań kontrolnych. Wiarygodność wskaźników zależy od konsekwentnego, corocznego stosowania ujednoliconych i dokładnie sprecyzowanych systemów kontroli, pozwalających na ocenę zmian sytuacji w monitorowanych obszarach. Wskaźniki pozwolą na ocenę postępów realizacji Krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin w zakresie ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, w tym również na ocenę skuteczności prewencyjnego charakteru kontroli realizowanych przez PIORiN.

W Programie na lata 2011 – 2015 opracowano podstawy matematyczne dla planowania czterech rodzajów działań kontrolnych prowadzonych przez PIORiN:

  1. kontrola jakości środków ochrony roślin;
  2. kontrola pozostałości środków ochrony roślin;
  3. kontrola stosowania środków ochrony roślin;
  4. kontrola stanu fitosanitarnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Główną ideą opracowanych systemów było połączenie charakteru monitoringowego i kontrolnego (ukierunkowanie kontroli na obszary szczególnie zagrożone), co wymaga corocznego uwzględniania wyników kontroli z roku poprzedniego i ich obróbki statystycznej. Ponadto wdrażanie opracowanych systemów kontroli generuje nowe problemy praktyczne wymagające bieżącego doskonalenia opracowanych systemów.

Celem realizacji zadania będzie aktualizacja podstaw matematycznych dla planowania działań kontrolnych przez PIORiN oraz opracowywanie corocznych, udoskonalonych wytycznych dla tych kontroli, w oparciu o obliczenia uwzględniające rezultaty kontroli z roku poprzedniego.

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy

Etap I – 2016 r.

Aktualizacja podstaw matematycznych dla planowania działań kontrolnych przez PIORiN oraz opracowanie wytycznych dla tych kontroli na 2016 r. z uwzględnieniem rezultatów kontroli z 2015 r..

Etap II – 2017 r.

Aktualizacja podstaw matematycznych dla planowania działań kontrolnych przez PIORiN oraz opracowanie wytycznych dla tych kontroli z 2016 r.

Etap III – 2018 r.

Aktualizacja podstaw matematycznych dla planowania działań kontrolnych przez PIORiN oraz opracowanie wytycznych dla tych kontroli z 2017 r.

Etap IV – 2019 r.

Aktualizacja podstaw matematycznych dla planowania działań kontrolnych przez PIORiN oraz opracowanie wytycznych dla tych kontroli z 2018 r.

Etap V – 2020 r.

Aktualizacja podstaw matematycznych dla planowania działań kontrolnych przez PIORiN oraz opracowanie wytycznych dla tych kontroli z 2019 r.

Realizacja zadania, którego wyniki są podstawą do prowadzenia działań kontrolnych przez PIORiN, wymaga kooperacji ze specjalistycznymi firmami w zakresie obsługi informatycznej, jak również w zakresie specjalistycznych dziedzin (np. statystyka, prawo). W zadaniu konieczne będą konsultacje w zakresie naukowych metod badań statystycznych oraz statystycznej interpretacji wyników, konsultacje dotyczące specyficznych zagadnień analitycznych i inne konsultacje w obszarach naukowych i technicznych. Bardzo ważna dla realizacji zadania będzie obsługa informatyczna w zakresie rozwijania i dostosowywania baz danych do opracowywanych systemów kontrolnych PIORiN, w celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania baz, archiwizacji wyników, a zwłaszcza opracowania aplikacji umożliwiających łatwy import danych do baz. Konsultacje prawne będą konieczne głównie ze względu na poufny charakter niektórych danych i wyników wykorzystywanych i uzyskiwanych w ramach działalności kontrolnej PIORiN, problematykę ochrony danych osobowych, a także ze względu na interpretację przepisów unijnych i krajowych.

W realizacji tego zadania planuje się wyjazdy służbowe w Polsce. Będzie to udział wykonawców zadania w konferencjach i szkoleniach organizowanych w różnych regionach kraju, a związanych z tematyką zadania. Udział w tych spotkaniach pozwoli poszerzyć wiedzę o istotne dla zadania elementy merytoryczne i pozwoli na jego lepszą i pełną realizację. W zadaniu będą konieczne także wyjazdy jednodniowe, konsultacyjne, tematycznie ściśle związane z realizacją zadania.

Mierniki dla zadania z podziałem na lata

W każdym roku realizacji Programu zostaną wydane cztery opracowania w formie wytycznych dla PIORiN, obejmujących poszczególne rodzaje kontroli.

Informacja o wykorzystaniu wyników

Wyniki realizacji zadania będą wykorzystywane bezpośrednio przez inspektorów PIORiN w skutecznym prowadzeniu działań kontrolnych, a pośrednio przez sektor rolniczy, w bezpiecznym prowadzeniu produkcji rolnej.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony