Promowane podstrony

Treść strony

  • zadania pw 2016-2020

Zadanie 1.2. Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych

Cel i uzasadnienie zadania

Celem zadania będzie pomoc i ułatwienie producentom rolnym dokonywania wyboru środków ochrony roślin i wskazanie odpowiedniego programu przy stosowaniu metody chemicznej w integrowanej ochronie roślin rolniczych do walki z agrofagami występującymi w uprawach o znaczeniu gospodarczym.  

Rejestr środków ochrony roślin podlega ciągłym zmianom, corocznie jest wydawanych około 300 zezwoleń dla nowych preparatów oraz około 500 zmian w zezwoleniach. Dlatego programy integrowanej ochrony roślin wymagają częstej aktualizacji, ponieważ muszą uwzględniać unijne i polskie prawodawstwo, a także wszystkie nowe informacje na temat agrofagów, odmian roślin uprawnych i wprowadzanych na rynek środków ochrony roślin. Środki stosowane do opryskiwania powinny być możliwie bezpieczne i to zarówno dla osób przeprowadzających zabiegi, jak również dla środowiska i konsumentów płodów rolnych. Opracowany zostanie internetowy program uwzględniający zarówno wybór środków chemicznych do walki z agrofagami występującymi w uprawach o znaczeniu gospodarczym, jak i możliwości zastosowania metody biologicznej. Realizacja zadania będzie powiązana z zadaniem 1.5 „Opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych”, gdzie wytyczne do monitorowania organizmów szkodliwych będą uzupełniane informacjami o możliwych metodach ograniczania ich występowania lub zwalczania.

Głównym celem wprowadzanych programów ochrony roślin, uwzględniających założenia rolnictwa zrównoważonego, będzie połączenie dobrej praktyki rolniczej z ochroną środowiska i sukcesem ekonomicznym prowadzonych upraw. Cel ten jest zgodny ze Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012 – 2020, która podkreśla między innymi, że w celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń wynikających z prowadzenia działalności rolniczej, promowany będzie rozwój wiedzy na temat ochrony środowiska przez upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych. Opracowanie i aktualizacja programów ochrony roślin wpisuje się w powyższe działania.

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy

Etap I – 2016 r.

  1. przygotowanie i uruchomienie strony internetowej prezentującej opracowane programy integrowanej ochrony ważnych gospodarczo roślin rolniczych wraz z uzasadnieniami, w celu przekazania ich do szerokiego wykorzystania przez producentów i doradców w praktyce rolniczej;
  2. wydanie programu integrowanej ochrony głównych gatunków roślin rolniczych;
  3. przygotowanie założeń do doświadczeń polowych oraz wytypowanie środków ochrony roślin lub innych preparatów i programów ochrony do badań, z uwzględnieniem możliwości zastosowania metody biologicznej w integrowanej ochronie roślin (założenie doświadczeń ścisłych).

Etap II – 2017 r.

Aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych.

Prowadzenie uzupełniających doświadczeń polowych.

Etap III – 2018 r.

Aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych.

Prowadzenie uzupełniających doświadczeń polowych.

Etap IV – 2019 r.

Aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych.

Prowadzenie uzupełniających doświadczeń polowych.

Etap V – 2020 r.

Aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych.

Prowadzenie uzupełniających doświadczeń polowych.

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się kooperację z osobami spoza Instytutu oraz podmiotami zewnętrznymi, które wykonają prace na rzecz realizacji celów w tym zadaniu. Będzie to dotyczyło w szczególności prowadzenia uzupełniających doświadczeń polowych oraz dzierżawy pól przeznaczonych pod zakładanie doświadczeń.

W zadaniu uwzględniono podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Będzie to udział wykonawców w konferencjach i szkoleniach poruszających zagadnienia związane z tematyką zadania. W 2016 r. i 2018 r. planuje się rocznie po jednym wyjeździe konsultacyjnym związanym z integrowaną ochroną roślin, organizowanym w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Opracowywane programy integrowanej ochrony roślin rolniczych, wymagają dużego nakładu pracy związanej z częstą aktualizacją danych, ponieważ muszą one uwzględniać polskie i unijne prawodawstwo, a także zawierać najnowsze informacje na temat agrofagów, odmian i środków ochrony roślin wprowadzanych na rynek. Dlatego konieczne jest uczestnictwo wykonawców zadania w ważnych wydarzeniach branży rolniczej, które pozwolą im zaznajomić się z aktualnymi trendami i korzystnie wpłyną na realizację zadania. Potrzebne będą również wyjazdy o charakterze konsultacyjnym w sprawach związanych z opracowywanymi programami integrowanej ochrony roślin.

Mierniki dla zadania z podziałem na lata

1) 2016 r. – wydanie dwóch publikacji i programu ochrony głównych roślin rolniczych;

2) 2017 r. – wydanie dwóch publikacji i programu ochrony głównych roślin rolniczych;

3) 2018 r. – wydanie dwóch publikacji i programu ochrony głównych roślin rolniczych;

4) 2019 r. – wydanie jednej publikacji i programu ochrony głównych roślin rolniczych;

5) 2020 r. – wydanie dwóch publikacji i programu ochrony głównych roślin rolniczych.

Informacja o wykorzystaniu wyników

Opracowane programy wpłyną na poprawę jakości produktów rolnych i przyczynią się do zwiększenia opłacalności produkcji roślinnej. Będą one rozpowszechniane przede wszystkim wśród producentów i doradców rolnych oraz pracowników służb ochrony roślin.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony