Promowane podstrony

Treść strony

  • zadania pw 2016-2020

Zadanie 1.1. Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin rolniczych oraz poradników sygnalizatora

Cel i uzasadnienie zadania

Celem zadania będzie aktualizacja istniejących i opracowanie nowych metodyk integrowanej ochrony roślin rolniczych oraz poradników sygnalizatora.

Metodyki integrowanej ochrony roślin bazują na kompleksowym wykorzystaniu dostępnych metod ograniczania agrofagów, ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania naturalnych procesów samoregulacji zachodzących w agrocenozach. Większe znaczenie niż w tradycyjnych systemach ochrony roślin przed agrofagami odgrywają metody niechemiczne, czyli np. agrotechniczna i hodowlana. Jednym z elementów wykorzystywanych w integrowanej ochronie roślin jest stosowanie prawidłowego płodozmianu. Istotna jest też uprawa odmian odpornych i tolerancyjnych oraz wprowadzanie do praktyki rolniczej alternatywnych form uprawy, takich jak siew mieszanek odmian i gatunków, pozwalających na lepsze wykorzystanie zasobów środowiska rolniczego, bez zakłócania jego równowagi biologicznej. Agrofagi są często przyczyną wysokich strat oraz negatywnie wpływają na jakość plonu. W integrowanej ochronie roślin stosowanie środków chemicznych jest wprowadzane w drugiej kolejności, kiedy utrzymanie nasilenia występowania agrofagów poniżej progu szkodliwości jest niemożliwe przy zastosowaniu innych metod.

Metodyki ochrony roślin wymagają częstej aktualizacji, ponieważ muszą uwzględniać polskie i unijne prawodawstwo, a także nowe wiadomości na temat agrofagów, odmian i środków ochrony roślin wprowadzanych na rynek. Środki stosowane do opryskiwania powinny być możliwie bezpieczne dla osób przeprowadzających zabiegi, środowiska oraz konsumentów płodów rolnych.

Tematyka zadania będzie obejmowała także opracowanie poradników sygnalizatora, zawierających instrukcje i wytyczne dotyczące monitorowania występowania agrofagów w uprawach, co wynika z zapotrzebowania doradztwa rolniczego i producentów rolnych.

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy

Etap I – 2016 r.

Aktualizacja i opracowanie ośmiu metodyk integrowanej ochrony roślin na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach, w uprawach rolniczych oraz opracowanie dwóch poradników sygnalizatora.

Etap II – 2017 r.

Aktualizacja i opracowanie ośmiu metodyk integrowanej ochrony roślin na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach w uprawach rolniczych oraz opracowanie dwóch poradników sygnalizatora.

Etap III – 2018 r.

Aktualizacja i opracowanie ośmiu metodyk integrowanej ochrony roślin na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach w uprawach rolniczych oraz opracowanie dwóch poradników sygnalizatora.

Etap IV – 2019 r.

Aktualizacja i opracowanie ośmiu metodyk integrowanej ochrony roślin na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach w uprawach rolniczych oraz opracowanie dwóch poradników sygnalizatora.

Etap V – 2020 r.

Aktualizacja i opracowanie ośmiu metodyk integrowanej ochrony roślin na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach w uprawach rolniczych oraz opracowanie dwóch poradników sygnalizatora.

W realizacji tego zadania przewiduje się kooperację z osobami spoza Instytutu oraz podmiotami zewnętrznymi, które wykonają prace na rzecz realizacji celów określonych w tym zadaniu. Będzie to w szczególności dotyczyło recenzowania metodyk oraz poradników sygnalizatora, a także usług edytorskich obejmujących przygotowanie do druku i druk poradników sygnalizatora.

W zadaniu zaplanowano podróże służbowe w Polsce. Poprawne wykonanie i osiągnięcie celów zadania wymaga bowiem ciągłej aktualizacji danych odnośnie prawodawstwa, agrofagów, odmian i środków ochrony roślin. Konieczny będzie więc stały kontakt wykonawców zadania z praktyką rolniczą i uczestnictwo w ważnych wydarzeniach branży rolniczej (konferencje i szkolenia organizowane w różnych regionach Polski), które wzbogacą i wniosą nowe, istotne treści merytoryczne do zadania, co korzystnie wpłynie na jego realizację. Potrzebne będą również wyjazdy związane z prowadzeniem obserwacji w terenie oraz konsultacje w kwestiach związanych z opracowywanymi metodykami i poradnikami sygnalizatora.

Mierniki dla zadania z podziałem na lata

1) 2016 r. – wydanie ośmiu metodyk oraz dwóch poradników sygnalizatora;

2) 2017 r. – wydanie ośmiu metodyk oraz dwóch poradników sygnalizatora;

3) 2018 r. – wydanie ośmiu metodyk oraz dwóch poradników sygnalizatora;

4) 2019 r. – wydanie ośmiu metodyk oraz dwóch poradników sygnalizatora;

5) 2020 r. – wydanie ośmiu metodyk oraz dwóch poradników sygnalizatora.

Informacja o wykorzystaniu wyników

Opracowane metodyki i poradniki sygnalizatora przyczynią się do zwiększenia opłacalności produkcji roślinnej oraz jakości produktów rolnych. Będą one rozpowszechniane wśród osób bezpośrednio zainteresowanych tymi zagadnieniami, czyli przede wszystkim wśród producentów i doradców rolnych oraz pracowników służb ochrony roślin. Metodyki i poradniki sygnalizatora będą udostępniane przez strony internetowe IOR-PIB oraz MRiRW, a dodatkowo poradniki sygnalizatora będą dostępne w wersji drukowanej, każdy w liczbie 250 sztuk rocznie.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony