Promowane podstrony

Treść strony

  • zadania pw 2016-2020

Zadanie 1.9. Opracowanie i analiza danych uzyskanych podczas monitorowania sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin

Cel i uzasadnienie zadania

Celami zadania będzie gromadzenie danych otrzymanych z PIORiN i GUS z zakresu zużycia i sprzedaży środków ochrony roślin, obliczanie i agregacja danych wraz z utrzymaniem i modernizacją systemu oraz analiza danych z monitoringu zużycia i sprzedaży środków ochrony roślin.

Potrzeba gromadzenia i analizy danych statystycznych związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin została omówiona w Krajowym planie działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. W planie tym, w pkt IV.II w działaniu 7 określono zadanie 1 pt. „Zbieranie i analiza danych uzyskanych w trakcie działań kontrolnych, badań statystycznych dotyczących obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz systemów monitorowania zjawisk związanych ze środkami ochrony roślin”. Opracowanie i analizowanie danych pochodzących z badań zużycia i sprzedaży środków ochrony roślin umożliwi realizację zadania wymienionego w Krajowym planie działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Obowiązek monitorowania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin wynika z przepisów rozporządzenia nr 1107/2009 i postanowień dyrektywy 128/2009/WE. Zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1185/2009 Polska jest zobligowana do przekazywania danych dotyczących sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin do Komisji Europejskiej. Innym bardzo ważnym aspektem gromadzenia danych pochodzących z badań zużycia i sprzedaży środków ochrony roślin będzie ich wykorzystanie w obliczeniach wskaźników ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy

Etap I – 2016 r.

Gromadzenie, opracowanie danych uzyskanych z PIORiN i GUS wraz z ich analizą oraz modernizacją systemu za 2015 r.

Etap II – 2017 r.

Gromadzenie, opracowanie danych uzyskanych z PIORiN i GUS wraz z ich analizą oraz modernizacją systemu za 2016 r.

Etap III – 2018 r.

Gromadzenie, opracowanie danych uzyskanych z PIORiN i GUS wraz z ich analizą oraz modernizacją systemu za 2017 r.

Etap IV – 2019 r.

Gromadzenie, opracowanie danych uzyskanych z PIORiN i GUS wraz z ich analizą oraz modernizacją systemu za 2018 r.

Etap V – 2020 r.

Gromadzenie, opracowanie danych uzyskanych z PIORiN i GUS wraz z ich analizą oraz modernizacją systemu za 2019 r.

Realizacja tego zadania wymaga kooperacji ze specjalistycznymi firmami, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej i oprogramowania.

W zadaniu przewiduje się konieczność odbywania podróży służbowych w Polsce. Będzie to udział pracowników realizujących zadanie w konferencjach i szkoleniach organizowanych w różnych regionach kraju, a związanych z tematyką zadania, co pozwoli na jego lepszą realizację. Będą to także ważne dla realizacji zadania wyjazdy jednodniowe dotyczące konsultacji i uzgodnień w MRiRW, GUS oraz Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa .

Mierniki dla zadania z podziałem na lata

W każdym roku realizacji Programu zostaną wydane:

  1. sprawozdanie RRW-1 z badania zużycia środków ochrony roślin;
  2. raport z badania sprzedaży środków ochrony roślin;
  3. raport z analizy danych dotyczących sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin.

Informacja o wykorzystaniu wyników

Wyniki będą wykorzystywane przez MRiRW, w celu kształtowania krajowej polityki pestycydowej oraz w celach obliczeń wskaźników ryzyka i śledzenia postępów w osiąganiu zrównoważonego stosowania pestycydów. Gromadzenie danych w tym zakresie jest wymagane rozporządzeniem nr 1185/2009 i będzie zadaniem statystyki publicznej.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony