Promowane podstrony

Treść strony

 • publikacje upowszechnieniowe

Mierniki dla zadań Programu Wieloletniego

pn. „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach
i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

w roku 2017

Zadanie 1.1. „Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin rolniczych oraz poradników sygnalizatora”.

 1. Metodyka integrowanej ochrony magazynów zbożowych dla doradców;
 2. Metodyka integrowanej ochrony gryki dla doradców;
 3. Metodyka integrowanej ochrony gorczycy dla doradców;
 4. Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla doradców;
 5. Metodyka integrowanej ochrony wyki siewnej i kosmatej dla doradców;
 6. Metodyka integrowanej ochrony jęczmienia ozimego i jarego dla doradców;
 7. Metodyka integrowanej ochrony ziemniaków dla doradców;
 8. Metodyka integrowanej ochrony lnu dla doradców;

oraz poradniki sygnalizatora:

 1. Poradnik sygnalizatora ochrony zbóż;
 2. Poradnik sygnalizatora ochrony bobowatych grubonasiennych.

Zadanie 1.2. „Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych”

 1. Horoszkiewicz-Janka J., Danielewicz J. 2017. Chronimy kłosy. Przedsiębiorca Rolny 6: 5963.
 2. Korbas M., Jajor E., Perek A. 2017. Integrowana ochrona rzepaku ozimego i jarego przed sprawcami chorób. Wieś Jutra 3 (192): 613.
 3. Program ochrony głównych gatunków roślin rolniczych (dostępny na stronie internetowej IOR – PIB i Platformie Sygnalizacji Agrofagów).

Zadanie 1.3. „Analiza możliwości ochrony przed agrofagami wybranych rolniczych upraw małoobszarowych”

 1. Kozłowski J., Jaskulska M., Kozłowska M. 2017. Ocena uszkodzeń wybranych roślin rolniczych powodowanych przez ślimaki nagie (Gastropoda: Arionidae, Agriolimacidae). Progress in Plant Protection, 57 (2): 141145.
 2. Matyjaszczyk E. 2017. Agricultural minor crops and possibility of their protection in Poland and other European Union countries. Progress in Plant Protection, 57 (3):
 3. Doniesienie z konferencji: Kierzek R., Drożdżyński D., Krawczyk R. 2017. Przegląd i analiza możliwości kompleksowej ochrony wybranych roślin bobowatych przed agrofagami, z uwzględnieniem badań pozostałości środków ochrony roślin. Review and analysis of possibilities of complex protection of some fabaceae against agrophages, including the residue studies. s. 55. W: “Streszczenia 57. Sesja Naukowa IOR PIB Poznań, 222 ss.
 4. Doniesienie z konferencji: Stępniewska-Jarosz S., Kierzek R., Wojczyńska J., Sadowska K., Tyrakowska M., Rataj-Guranowska M. 2017. Grzyby zasiedlające rośliny facelii błękitnej traktowanej fungicydami w warunkach polowych. Fungi colonizing phacelia plants after fungicides treatments in field. s. 81. W: Streszczenia 57. Sesja Naukowa IOR PIB Poznań, 222 ss.

Zadanie 1.4. „Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka z uwzględnieniem bezpieczeństwa pszczół”

 1. Piszczek J., 2017. Choroby buraka cukrowego w Polsce. Wieś Jutra 1(190): 1: 33–35.
 2. Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D. 2017. Odporność stonki ziemniaczanej na insektycydy. Farmer 6: 76–78.
 3. Węgorek P., Korbas M., Piszczek J., Kierzek R., Matysiak K., Zamojska J., Pieczul K., Strażyński P., Dworzańska D., Danielewicz J. 2017. Agrofagi odporne na środki ochrony roślin – najnowsze wyniki badań. Przedsiębiorca Rolny 12(38): 64–66.
 4. Adamczewski K., Matysiak K., Kierzek R. 2017. Występowanie biotypów miotły zbożowej (Apera spica-venti L.) odpornej na izoproturon. Fragmenta Agronomica 34 (3): 7–13.

Zadanie 1.5. „Opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych”

 1. Tratwal A., Baran M. 2017. Nowe, multimedialne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w integrowanej ochronie roślin. W: „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania” (red. Deta Łuczycka), Idea Knowledge Future, Wrocław: 225–233, 481 ss.
 2. Jakubowska M, Fiedler Ż., Bocianowski J. 2017. Możliwości wykorzystania akarycydów oraz ich mieszanin do zwalczania przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) w uprawach buraka cukrowego – badania laboratoryjne. Progress in Plant Protection 57 (1): 7581.
 3. Horoszkiewicz-Janka J., Perek A., Korbas M., Jajor E., Danielewicz J., Sobiech Ł. 2017. Ograniczanie wzrostu Colletotrichum lupini przy użyciu wybranych substancji czynnych fungicydów w warunkach in vitro. Przemysł Chemiczny 6: 1364366.
 4. Platforma sygnalizacji agrofagów (www.agrofagi.com.pl ).

Zadanie 1.6. „Doskonalenie systemów działań kontrolnych PIORiN wraz z opracowaniem wytycznych prowadzenia kontroli”

 1. Wytyczne dla PIORiN dotyczące pobierania próbek środków ochrony roślin w celu kontroli ich jakości, przyjęte przez GIORiN do stosowania w 2017 r.
 2. Wytyczne dla PIORiN dotyczące pobierania próbek płodów rolnych w celu kontroli pozostałości środków ochrony roślin, przyjęte przez GIORiN do stosowania w 2017 r.
 3. Wytyczne dla PIORiN dotyczące planu kontroli stosowania środków ochrony roślin, przyjęte przez GIORiN do stosowania w 2017 r.
 4. Analiza sposobu kontroli występowania na terenie kraju organizmu kwarantannowego Helicoverpa zea z uwzględnieniem narzędzi statystycznych, stanowiąca podstawę dla GIORiN i MRiRW do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu kontroli i sposobie jej realizacji.

Zadanie 1.7. „Analiza pozostałości środków ochrony roślin i mikotoksyn w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji”

 1. Raczkowski M., Nowacka A., Gnusowski B., Hołodyńska-Kulas A. 2017. Development of a multi-method for determination of mycotoxins in cereal grains using LC-MS/MS detection. Conference Abstracts 39th Mycotoxin Workshop, 19-21 June 2017, Bydgoszcz: p.118.
 2. Nowacka A., Hołodyńska-Kulas A., Drożdzyński D., Gnusowski B. Analiza pozostałości środków ochrony roślin i mikotoksyn w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji. Sprawozdanie za rok 2017. Temat wieloletni zadanie 1.7.2017, ss.194.

Zadanie 1.8. „Wykonywanie analiz jakości substancji czynnych i środków ochrony roślin na rzecz kontroli obrotu środkami ochrony roślin”

 1. Szczegółowy raport dla PIORiN obejmujący wszystkie wyniki analiz i stosowne komentarze razem z wnioskami (2017 r.).
 2. Miszczyk M. 2017. Jakość środków ochrony roślin – tanie sfałszowane. Przedsiębiorca Rolny, 11 (37): 6970.

Zadanie 1.9. „Opracowanie i analiza danych uzyskanych podczas monitorowania sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin”

 1. Raport „Badanie sprzedaży środków ochrony roślin – rok 2016”.
 2. Sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin.
 3. Raport „Analiza danych dotyczących sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin”.

Zadanie 1.10. „Analiza ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin”

Miernikiem dla zadania 1.10 jest opracowanie zbiorcze na potrzeby MRiRW obejmujące kompleksową ocenę sytuacji i postępów w zakresie bezpieczeństwa pestycydowego w Polsce 2016 r.

Zadanie 1.11. „Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin”

Publikacje/materiały szkoleniowe:

 1. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż i rzepaku na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. 22 czerwca 2017 r.; materiały szkoleniowe,
 2. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż, kukurydzy i rzepaku na obszarze województwa zachodniopomorskiego. 27 czerwca 2017 r.; materiały szkoleniowe,
 3. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż i kukurydzy na obszarze województwa podkarpackiego. 4 lipca 2017 r.; materiały szkoleniowe,
 4. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż i kukurydzy na obszarze województwa śląskiego. 7 lipca 2017 r.; materiały szkoleniowe.

Przeprowadzone szkolenia: 4.

Zadanie 2.1. „Analiza zagrożenia fitosanitarnego ze strony organizmów szkodliwych dla roślin”

 1. Opracowanie zasad pobierania prób w uprawie ziemniaka w celu uznania miejsca produkcji wolnego od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms),
 2. Xiphinema californicum – express PRA,
 3. Beet curly top virus – express PRA,
 4. Tomato apical stunt pospiviroid – express PRA,
 5. Tomato leaf curl New Delhi virus – express PRA,
 6. Candidatus 'Phytoplasma solani’ – express PRA,
 7. Phytophthora chrysanthemi – express PRA,
 8. Apiosporina morbosa – express PRA,
 9. Inonotus weirii – express PRA,
 10. Puccinia pitteriana – express PRA,
 11. Scirrhia acicola – express PRA,
 12. Stegophora ulmea – express PRA,
 13. Tilletia indica – express PRA
 14. Meloidogyne ethiopica – express PRA,
 15. Agrilus anxius – express PRA,
 16. Agrilus planipennis – express PRA,
 17. Aleurotrachelus trachoides – express PRA,
 18. Dendrolimus sibiricus – express PRA,
 19. Heliothis zea – express PRA,
 20. Liriomyza huidobrensis – express PRA,
 21. Massicus raddei – express PRA,
 22. Neodiprion abietis – express PRA,
 23. Thrips setosus – express PRA,
 24. Xylosandrus compactus – express PRA,
 25. Zaprionus indianus – express PRA.

Wszystkie opracowania express PRA dostępne są na stronie internetowej Instytutu: www.plantquarantine.pl

Zadanie 2.2. „Aktualizacja i adaptacja dla warunków Polski optymalnych metod monitorowania i zwalczania kwarantannowego nicienia węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus) oraz jego wektora żerdzianki sosnówki (Monochanus galloprovincialis)”

Filipiak, A., Wieczorek, P., Tomalak, M. 2017. Multiplex polymerase chain reaction for simulteneous detection and identification of Bursaphelenchus xylophilus, B. mucronatus, and B. fraudulentus – three closely related species within the xylophilus group. Nematology 19: 11071116. (IF=1,162).

Zadanie 2.3. „Ochrona zasobów genowych mikroorganizmów patogenicznych dla roślin”

 1. Rataj-Guranowska M., Stępniewska- Jarosz S., Sadowska K., Łukaszewska-Skrzypniak N., Wojczyńska J. 2017. Kompendium symptomów chorób roślin oraz morfologii ich sprawców. Zeszyt 13, red. M. Rataj-Guranowska. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 132, ISBN 978-83-7986-169-9.
 2. Stępniewska-Jarosz S., Kierzek R., Wojczyńska J., Sadowska K., Tyrakowska M., Łukaszewska-Skrzypniak N., Rataj-Guranowska M. 2017. Grzyby zasiedlające rośliny facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia Benth.) traktowane fungicydami. Progress in Plant Protection DOI: 10.14199/ppp-2017-036.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony