Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Mierniki dla zadań Programu Wieloletniego

pn. „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia
ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

w roku 2018

 

Zadanie 1.1. „Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin rolniczych oraz poradników sygnalizatora”

 

 1. Metodyka integrowanej ochrony mieszanek zbożowych dla doradców
 2. Metodyka integrowanej ochrony buraka cukrowego i pastewnego dla doradców
 3. Metodyka integrowanej ochrony facelii błękitnej dla doradców
 4. Metodyka integrowanej ochrony prosa dla doradców
 5. Metodyka integrowanej ochrony pszenżyta dla doradców
 6. Metodyka integrowanej ochrony seradeli dla doradców
 7. Metodyka integrowanej ochrony wierzby krzewiastej dla doradców
 8. Metodyka integrowanej ochrony konopi siewnych dla doradców
 9. Poradnik sygnalizatora ochrony rzepaku
 10. Poradnik sygnalizatora ochrony bobowatych drobnonasiennych

 

Zadanie 1.2. „Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych”

 1. Korbas M., Jajor E. 2018. Aktualne problemy z ochroną rzepaku ozimego przed patogenami. Nasz Rzepak, 3: 46-48.
 2. Korbas M., Jajor E., Horoszkiewicz-Janka J., Danielewicz J. 2018. Ochrona zbóż i rzepaku przed chorobami. Agroserwis, 19/20: 23-24.
 3. Programy ochrony głównych gatunków roślin rolniczych dostępne na stronie: https://www.agrofagi.com.pl/79,rolniczych.html

Zadanie 1.3. „Analiza możliwości ochrony przed agrofagami wybranych rolniczych upraw małoobszarowych”

 

Publikacje:

 1. Krawczyk R. 2018. Zwalczanie chwastów w łubinie. Farmer, 3: 158-159.
 2. Paradowski A. 2018. Odchwaszczanie upraw małoobszarowych. Przedsiębiorca
  Rolny, 5(43): 70–71.

Doniesienia z konferencji

 1. Paradowski A., Krawczyk R. (2018) Problemy i praktyczne aspekty ochrony upraw rolniczych przed zachwaszczeniem – nowe wyzwania i zagrożenia. s. 16-17. W: Streszczenia 58 Sesji Naukowej IOR-PIB, 6-8.02.2018 r., Poznań, 180 ss.
 2. Drożdżyński D., Kierzek R., Kaczmarek S. (2018) Dynamika zanikania środków ochrony roślin zastosowanych w ochronie małoobszarowych upraw roślin oleistych. s. 74-75. W: Streszczenia 58. Sesji Naukowej IOR-PIB, 6-8.02.2018 r., Poznań, 180 ss.

Raporty skuteczności i selektywności herbicydów w uprawach małoobszarowych

 1. SPRAWOZDANIE Nr  620/2018: Badanie skuteczności i fitotoksyczności  herbicydu Goltix Gold 700 SC stosowanego w uprawie łubinu białego, odmiana Butan
 2. SPRAWOZDANIE Nr  621/2018: Badanie skuteczności i fitotoksyczności  herbicydu Legato 500 SC stosowanego w uprawie łubinu białego, odmiana Butan
 3. SPRAWOZDANIE Nr  622/2018: Badanie skuteczności i fitotoksyczności  herbicydu Sencor Liquid 600 SC stosowanego w uprawie łubinu białego, odmiana Butan
 4. SPRAWOZDANIE Nr  624/2018: Badanie skuteczności i fitotoksyczności  herbicydu Goltix Gold 700 SC stosowanego w uprawie łubinu wąskolistnego, odmiana Regent
 5. SPRAWOZDANIE Nr  625/2018: Badanie skuteczności i fitotoksyczności  herbicydu Legato 500 SC stosowanego w uprawie łubinu wąskolistnego, odmiana Regent
 6. SPRAWOZDANIE Nr  627/2018: Badanie skuteczności i fitotoksyczności  herbicydu Lentagran 45 WP stosowanego w uprawie łubinu wąskolistnego, odmiana Regent

Zadanie 1.4. „Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka z uwzględnieniem bezpieczeństwa pszczół”.

 1. Piszczek J., 2018. Chwościk buraka – nigdy nie kończąca się opowieść. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 56-58.
 2. Zamojska J., Drożdżyński D., Węgorek P., Dworzańska D. 2018. An analysis of slow active ingredient permeation through insects’ cuticle as the mechanism of cabbage seed weevils’(Ceutorhynchus assimilis Payk.) (Coleoptera: Curculionidae) insensitivity to indoxacarb. Fresenius Environmental Bullettin 27(9): 5839–5848.
 3. Adamczewski K., Matysiak K., Kierzek R. 2018. Występowanie biotypów rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L. = M. recutita L.) odpornego  na  tribenuron metylowy. Fragmenta Agronomica 35(3): 7-13.
 4. Zamojska J., Dworzańska D., Węgorek P. 2018. Susceptibility level of cabbage seed weevil (Ceutorhynchus assimilis Payk.) (Coleoptera: Curculionidae) to selected active ingredients of insecticides in Poland. Journal of Plant Protection Research 58 (1): 73-82.

Zadanie 1.5. „Opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych”

 1. Baran M., Tratwal A. 2018. Platforma sygnalizacji agrofagów - internetowe na-rzędzie dla praktyków i doradców rolnych.  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Pol-sce, Nauki przyrodnicze, Część VI – Ochrona środowiska, czerwiec 2018. ISBN (całość 978-83-65677-93-8) ISBN (wydanie online 978-83-66139-07-7), ISBN (wydanie drukowane 978-83-66139-06-0)
 2. Jakubowska M., Bocianowski J, Kowalska J, Drożdzyński D. 2018. Validation of the assumptions and testing of the model for short-term forecast formulation of potato (Leptinotarsa decemlineata Say) with the use of designated summets of effective temperatures. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2/2018: 90-102
 3. Tratwal A., Baran M. 2018. The role of guidelines on pest monitoring and warning systems in integrated pest management. Journal of Plant Protection Research. DOI 10.24425/122941, 58 (3): 211-214.

Zadanie 1.6. „Doskonalenie systemów działań kontrolnych PIORiN wraz z opracowaniem wytycznych prowadzenia kontroli”

 

 1. Wytyczne pobierania próbek do celów urzędowej kontroli jakości środków ochrony roślin w 2018 r
 2. Wytyczne pobierania próbek w celu kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w 2018 r.
 3. Wytyczne planu kontroli stosowania środków ochrony roślin na rok 2018.
 4. Metoda statystyczna ustanawiania i utrzymywania obszarów wolnych od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

 

Zadanie 1.7. „Analiza pozostałości środków ochrony roślin i mikotoksyn w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych
w pobliżu miejsc produkcji”

 1. Nowacka A., Raczkowski M., Hołodyńska-Kulas A., Gnusowski B. 2018. Validation of a sensitive multi-residue LC-MS/MS method for the determination of pesticide residues in cereals and feeding stuff. 12th European Pesticide Residue Workshop, Pesticide in Food and Drink, Monachium, Niemcy,  Programme & Book of Abstracts: 143.
 2. Raport: Nowacka A., Hołodyńska-Kulas A., Drożdyński D. 2018. Analiza pozostałości środków ochrony roślin i mikotoksyn w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji ss.184.

Zadanie 1.8. „Wykonywanie analiz jakości substancji czynnych i środków ochrony roślin na rzecz kontroli obrotu środkami ochrony roślin”

 

1.  Szczegółowy raport dla PIORiN obejmujący wszystkie wyniki analiz badanych próbek oraz komentarze i wnioski.

2. Miszczyk M., Płonka M., Stobiecki T., Kronenbach-Dylong D., Waleczek K., Weber R. 2018. Official control of plant protection products in Poland: detection of illegal products. Environmental Science and Pollution Research 25(32):1-11. IF 2,741.

 

Zadanie 1.9. „Opracowanie i analiza danych uzyskanych podczas monitorowania sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin”

 1. Raport „Badanie sprzedaży środków ochrony roślin – rok 2017”.
 2. Sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin.
 3. Raport „Analiza danych dotyczących sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin”.

 

Zadanie 1.10. „Analiza ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin”

 

1.  Zbiorcze opracowanie obejmujące kompleksową ocenę sytuacji i postępów w zakresie bezpieczeństwa pestycydowego w kraju w 2017 r., oparte na obliczeniach uaktualnionego zestawu wskaźników ryzyka.

 

Zadanie 1.11. „Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin”

Publikacje/materiały szkoleniowe:

 1. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż, rzepaku, buraka cukrowego oraz roślin bobowatych na obszarze województwa lubelskiego. 12 czerwca 2018 r.; materiały szkoleniowe.
 2. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż, rzepaku, roślin okopowych i bobowatych na obszarze województwa mazowieckiego. 19 czerwca 2018 r.; materiały szkoleniowe.
 3. Wymagania integrowanej ochrony roślin w odniesieniu do upraw zbóż i rzepaku”, 3 lipca 2018 r.; materiały szkoleniowe.
 4. Wymagania integrowanej ochrony roślin w odniesieniu do upraw zbóż i rzepaku”, 5 lipca 2018 r.; materiały szkoleniowe.

Przeprowadzone szkolenia: https://www.ior.poznan.pl/1235,szkolenia-bezplatne-2018.html

Zadanie 2.1. „Analiza zagrożenia fitosanitarnego ze strony organizmów szkodliwych dla roślin”

 1. Grapevine Syrah virus 1(GSYV10) – express PRA
 2. Wirus pstrości kupkówki (Cocksfoot mottle virus, CfMV) – express PRA
 3. Cochliobolus carbonum – express PRA
 4. Diaporthe vaccinii – express PRA
 5. Entoleuca mammata – express PRA
 6. Fusarium circinatum – express PRA
 7. Fusarium foetens – express PRA
 8. Neonectria neomacrospora – express PRA
 9. Phytophthora lateralis – express PRA
 10. Sirococcus tsugae – express PRA
 11. Globodera capensis – express PRA
 12. Globodera ellingtonae – express PRA
 13. Meloidogyne luci – express PRA
 14. Nacobbus aberrans – express PRA
 15. Anthonomus signatus – express PRA
 16. Bactericera tremblayi – express PRA
 17. Bactericera trigonica – express PRA
 18. Cnephasia longana – express PRA
 19. Cnephasia pumicana – express PRA
 20. Igutettix oculatus – express PRA
 21. Rhagoletis completa – express PRA
 22. Spodoptera frugiperda – express PRA
 23. Dickeya dianthicola – express PRA
 24. Xanthomonas fragariae – express PRA
 25. Xylella fastidiosa – express PRA

 

Wszystkie opracowania dostępne są na stronie www.plantquarantine.pl .

 

Zadanie 2.2. „Aktualizacja i adaptacja dla warunków Polski optymalnych metod monitorowania i zwalczania kwarantannowego nicienia węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus) oraz jego wektora - żerdzianki sosnówki (Monochanus galloprovincialis)”

 

1. Gu, J., Tomalak, M., Braasch, H., Fang, Y. 2018. Redescription of Bursaphelenchus eucarpus Rühm, 1956 (Nematoda: Aphelenchoididae) associated with the apple bark beetle, Scolytus mali Bechstein, and the shothole borer, S. rugulosus Müller. Nematology 20, 889-903. DOI: 10.1163/15685411-00003183.

 

Zadanie 2.3.  „Ochrona zasobów genowych mikroorganizmów patogenicznych dla roślin”

 1. Stępniewska- Jarosz S., Sadowska K., Łukaszewska-Skrzypniak N., Zenelt W. 2018. Kompendium symptomów chorób roślin i morfologii ich sprawców. Zeszyt 14 tom I. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ISBN 978-83-7986-217-7.
 2. Stępniewska-Jarosz S., Kierzek R. 2018. Grzyby zasiedlające rośliny lnu oleistego (Linum usitatissimum L. var. brevimulticaulis Vav.) i ocena skuteczności wybranych fungicydów w zwalczaniu chorób tej rośliny. Progress in Plant Protection 58(4).
  DOI: 10.14199/ppp-2018-044.

 

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.