Promowane podstrony

Treść strony

 • publikacje upowszechnieniowe

Mierniki dla zadań Programu Wieloletniego

pn. „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach
i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

w roku 2019

Zadanie 1.1. „Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin rolniczych oraz poradników sygnalizatora”

1. Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla doradców

2. Metodyka integrowanej ochrony rzepaku ozimego oraz jarego dla doradców

Zadanie 1.2. „Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych”

1. Program ochrony głównych gatunków roślin rolniczych, dostępny na stronie:https://www.agrofagi.com.pl/80,rolniczych.html

Zadanie 1.3. „Analiza możliwości ochrony przed agrofagami wybranych rolniczych upraw małoobszarowych”

1. doniesienie z konferencji: “Meeting of Commodity Expert Group on Minor Crops” , 25-28 marca 2019 Bruksela

 https://www.agrofagi.com.pl/3,komunikaty.html?tresc=2238

Zadanie 1.4. „Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka z uwzględnieniem bezpieczeństwa pszczół”

1. Adamczewski K., Matysiak K., Kierzek R., Kaczmarek S. (2019). Significant increase of weed resistance to herbicides in Poland. Journal of Plant Protection Research, 59 (2): 139-150 DOI:10.24425 /jppr.2019. 129293

Zadanie 1.5. „Opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych”

1. Tratwal A., Baran M. 2019. Platforma Sygnalizacji Agrofagów – nauka praktyce rolniczej. Post. Ochr. Roślin/Progress in Plant Protection, 59 (2): 119 - 125 DOI: 10.14199/ppp-2019-016

2. Jakubowska M., Tratwal A., Baran M. 2019. Platforma Sygnalizacji Agrofagów w kontekście ochrony środowiska przed nadmiernym stosowaniem środków ochrony roślin. XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona środowiska. Przepisy, Interpretacje, Rozwiązania, Trendy” 23-25.10.2019 Ustroń-Jaszowiec. Streszczenia 17-18.

Zadanie 1.6. „Doskonalenie systemów działań kontrolnych PIORiN wraz z opracowaniem wytycznych prowadzenia kontroli”

1. Wytyczne dla PIORiN dotyczące pobierania próbek środków ochrony roślin w celu kontroli ich jakości, przyjęte przez GIORiN do stosowania w 2019 r.;

2. Wytyczne dla PIORiN dotyczące pobierania próbek płodów rolnych w celu kontroli pozostałości środków ochrony roślin, przyjęte przez GIORiN do stosowania w 2019 r.

3. Wytyczne dla PIORiN dotyczące planu kontroli stosowania środków ochrony roślin, przyjęte przez GIORiN do stosowania w 2019 r.

Zadanie 1.7. „Analiza pozostałości środków ochrony roślin i mikotoksyn w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji”

1. Nowacka A., Hołodyńska-Kulas A., Ciorga B., Grobela M., Motała R. 2019. Development and validation of a GC-MS-MS multi-method for determination of pesticide residues in cereals and feeding stuff. 7th Latin American Pesticide Residue Workshop, Food and Environment, Foz do Iguazu – PR, Brazil,  Programme & Book of Abstracts: 82.

2. Nowacka A., Hołodyńska-Kulas A., Drożdzyński D. Analiza pozostałości środków ochrony roślin i mikotoksyn w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji. Sprawozdanie za rok 2019. Program wieloletni IOR-PIB na lata 2016-2020 zadanie 1.7/2019.

Zadanie 1.8. „Wykonywanie analiz jakości substancji czynnych i środków ochrony roślin na rzecz kontroli obrotu środkami ochrony roślin”

1. Roczny raport zawierający wyniki analiz dla badanych próbek. W roku 2019 dotyczy on 311 próbek badanych w ramach urzędowej kontroli jakości środków ochrony roślin będących w obrocie handlowym

Zadanie 1.9. „Opracowanie i analiza danych uzyskanych podczas monitorowania sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin”

1. Raport „Badanie sprzedaży środków ochrony roślin – rok 2018”

2. Sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin

Zadanie 1.10. „Analiza ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin”

1. Obliczenia dotyczące wskaźnika ryzyka wynikającego z wykryć nieprawidłowości w kontroli stosowania ś.o.r. (WS.Kontrola) dla roku 2018.

Zadanie 1.11. „Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin”

1. Szkolenie: „Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż i rzepaku na obszarze województwa małopolskiego”, 28 maja 2019 r. (MODR) w Karniowice, Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Grodkowice

Zadanie 2.1. „Analiza zagrożenia fitosanitarnego ze strony organizmów szkodliwych dla roślin”

Raporty:

 1. Lambdina fiscellaria – express PRA
 2. Bagous claudicans – express PRA
 3. Beet pseudoyellow virus BPYV – express PRA
 4. Cherry necrotic rusty mottle virus – express PRA
 5. Ciborinia camelliae – express PRA
 6. Cucurbit aphid-borne yellow virus – express PRA
 7. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens – express PRA
 8. Dothistroma septosporum – express PRA
 9. Epiphyas postvittana – express PRA
 10. Epitrix cucumeris – express PRA
 11. Hymenoscyphus fraxineus – express PRA
 12. Meloidogyne enterolobii – express PRA
 13. Meloidogyne graminicola – express PRA
 14. Pepper mild mottle virus – express PRA
 15. Phytophthora kernoviae – express PRA
 16. Phytoplasma pyri – express PRA
 17. Plan awaryjny dla Xylella fastidiosa
 18. Raport eksportowy na potrzeby otwarcia rynku tureckiego na eksport ziemniaka

Wszystkie opracowania express PRA są dostępne na stronie internetowej www.plantquarantine.pl

Zadanie 2.2. „Aktualizacja i adaptacja dla warunków Polski optymalnych metod monitorowania i zwalczania kwarantannowego nicienia węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus) oraz jego wektora – żerdzianki sosnówki (Monochanus galloprovincialis)”

1. Tomalak, M., Filipiak, A. 2019. A spontaneous Roller mutation in Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer, 1934) Nickle, 1970 (Nematoda: Aphelenchoididae). Nematology 21, 641-653. (IF=1,162; 70 pkt. MNiSW)

Zadanie 2.3. „Ochrona zasobów genowych mikroorganizmów patogenicznych dla roślin”

1. Publikacja: Stępniewska-Jarosz S., Krawczyk R., Sadowska K., Łukaszewska-Skrzypniak N., Drymer M.K., Zenelt W. 2019. Choroby łubinu występujące w roku 2018. Streszczenia 59 Sesji Naukowej IOR-PIB „Nowoczesne rozwiązania w ochronie roślin”, 12-14 lutego 2019, Poznań: 106-107.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony