Promowane podstrony

Treść strony

 • publikacje upowszechnieniowe

Mierniki dla zadań Programu Wieloletniego

pn. „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach
i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

w roku 2016

Zadanie 1.1. „Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin rolniczych oraz poradników sygnalizatora”.

 1. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji kukurydzy dla doradców
 2. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji rzepaku dla doradców
 3. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji bobiku dla doradców
 4. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji grochu dla doradców
 5. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji owsa dla doradców
 6. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji żyta dla doradców
 7. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji soi dla doradców
 8. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji koniczyn dla doradców

oraz poradniki sygnalizatora:

 1. Poradnik sygnalizatora ochrony kukurydzy
 2. Poradnik sygnalizatora ochrony ziemniaków

Zadanie 1.2. „Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych”

 1. Publikacja: Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M. 2016. Integrowana ochrona przed chorobami. Polskie Białko. Agroserwis Poradnik dla Producentów. Wydanie trzecie. ISBN 978-83-936019-2-9:72-80.
 2. Publikacja: Korbas M., Jajor E. 2016. Ograniczanie sprawców chorób w rzepaku. s. 73–78. W: Rzepak Integrowana Produkcja (red. L. Zaremba). Wyd. Biznes-Press sp. z o.o. Redakcja „Agroserwis”, 88 ss. ISBN 978-83-939669-5-0.
 3. Program integrowanej ochrony roślin rolniczych dostępny na stronie internetowej IOR – PIB.

Zadanie 1.3. „Analiza możliwości ochrony przed agrofagami wybranych rolniczych upraw małoobszarowych”

 1. Publikacja: Paradowski A. 2016. Coraz więcej możliwości. Odchwaszczanie bobowatych. Przedsiębiorca Rolny, 1: 79–81.
 2. Publikacja: Paradowski A. 2016. Zwalczanie chwastów w uprawach roślin bobowatych. Agro Serwis , 6: 41–42.
 3. Doniesienie z konferencji: Kierzek R. Krawczyk R., Drożdżyński D., Walorczyk S. 2016. Nowe możliwości ochrony przed agrofagami wybranych roślin bobowatych z uwzględnieniem badań pozostałości. Possibilities of pest control in some Leguminosus plants including the residue studies. Materiały konferencji „Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej” 11–13 maja 2016 r., UP Poznań, Dymaczewo Nowe.
 4. Doniesienie z konferencji: Matyjaszczyk E. 2016. Środki ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym. Materiały z Warsztatów Naukowych: „Problemy racjonalnej gospodarki nawozowej” 07 czerwca 2016 r. Radom.

Zadanie 1.4. „Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka z uwzględnieniem bezpieczeństwa pszczół”

 1. Piszczek J., 2016. Choroby buraka cukrowego w Polsce - stan obecny i perspektywy skutecznego przeciwdziałania ich występowaniu. Wieś Jutra. 1: 37–39.
 2. Świerczyńska I., Perek A., Pieczul K., Jajor E. 2016. Wrażliwość Sclerotinia sclerotiorum na substancje czynne fungicydów. Progress in Plant Protection 56: 348–353.
 3. Zamojska J., Węgorek P., Dworzańska D. 2016. Strategia zapobiegania powstawania odporności szkodników na insektycydy stosowane w rzepaku. Wieś Jutra 3 (188): 11–12.
 4. Kierzek R. 2016. Odporność wyczyńca polnego na herbicydy – wzrastający problem w zbożach. Świat Zbóż 32: 27–31.

Zadanie 1.5. „Opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych”

 1. Publikacja: Korbas M., Jajor E. 2016. Ochrona plantacji rzepaku przed chorobami. Z zabiegów lepiej nie rezygnować. Przedsiębiorca Rolny 3: 92–94.
 2. Jakubowska M. 2016. Gryzą i wysysają buraki od wschodów do kilku liści Top Agrar 5: 92–95. .
 3. Uruchomiono platformę sygnalizacji organizmów szkodliwych (www.agrofagi.com.pl).

Zadanie 1.6. „Doskonalenie systemów działań kontrolnych PIORiN wraz z opracowaniem wytycznych prowadzenia kontroli”

 1. Wytyczne dla PIORiN dotyczące pobierania próbek środków ochrony roślin w celu kontroli ich jakości, przyjęte przez GIORiN do stosowania w 2016 r.;
 2. Wytyczne dla PIORiN dotyczące pobierania próbek płodów rolnych w celu kontroli pozostałości środków ochrony roślin, przyjęte przez GIORiN do stosowania w 2016 r.
 3. Wytyczne dla PIORiN dotyczące planu kontroli stosowania środków ochrony roślin, przyjęte przez GIORiN do stosowania w 2016 r.
 4. Zmodyfikowany program do oceny statystycznej wyników i do planowania kontroli fitosanitarnej prowadzonej przez PIORiN uwzględniający skuteczność wykrywania organizmów szkodliwych.

Zadanie 1.7. „Analiza pozostałości środków ochrony roślin i mikotoksyn w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji”

 1. Publikacja: Nowacka A., Gnusowski B., Raczkowski M., Drożdżyński D., Frąckowiak D., Zdziechowska M. 2016. Official testing of pesticide residues in Polish crops in 2015. Book of Abstracts of 11th European Pesticide Residue Workshop, Limassol (Cypr), p. 227.
 2. Publikacja/roczny raport: Nowacka A., Hołodyńska-Kulas A., Gnusowski B. Analiza pozostałości środków ochrony roślin i mikotoksyn w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji. Sprawozdanie za rok 2016. Temat wieloletni zadanie 1.7/2016, ss.189.

Zadanie 1.8. „Wykonywanie analiz jakości substancji czynnych i środków ochrony roślin na rzecz kontroli obrotu środkami ochrony roślin”

 1. Miszczyk M., Płonka M., Kronenbach-Dylong D. Quality of counterfeit and illegal plant protection products. CEUREG Forum XX, 10–11.10.2016, Brno, Czechy.
 2. Szczegółowy raport dla PIORiN, obejmujący wszystkie wyniki analiz i stosowne komentarze razem z wnioskami.

Zadanie 1.9. „Opracowanie i analiza danych uzyskanych podczas monitorowania sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin”

 1. Sprawozdanie RRW-1 z badania zużycia środków ochrony roślin – rok 2016.
 2. Raport z badania sprzedaży środków ochrony roślin – rok 2015.
 3. Raport z analizy danych dotyczących sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin.

Zadanie 1.10. „Analiza ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin”

Miernikiem dla zadania 1.10 jest opracowanie zbiorcze na potrzeby MRiRW, obejmujące kompleksową ocenę sytuacji i postępów w zakresie bezpieczeństwa pestycydowego w Polsce w 2015 r.

Zadanie 1.11. „Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin”

Publikacje/materiały szkoleniowe:

 1. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż i rzepaku na obszarze województwa lubuskiego. 16 czerwca 2016 r.; materiały szkoleniowe,
 2. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż, kukurydzy i roślin bobowatych na obszarze województwa wielkopolskiego. 23 czerwca 2016 r.; materiały szkoleniowe,
 3. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż, kukurydzy i rzepaku na obszarze województwa dolnośląskiego. 18 października 2016 r.; materiały szkoleniowe,
 4. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż, kukurydzy, rzepaku i ziemniaków na obszarze województwa łódzkiego”. 19 października 2016 r.; materiały szkoleniowe.

Przeprowadzone szkolenia: 4.

Zadanie 2.1. „Analiza zagrożenia fitosanitarnego ze strony organizmów szkodliwych dla roślin”

 1. Raport dotyczący szybkiego przeglądu rekomendacji grup roboczych w sprawie aneksu do dyrektywy Rady 2000/29/EC – 15 gat.
 2. Raport dotyczący szybkiego przeglądu rekomendacji grup roboczych w sprawie aneksu do dyrektywy Rady 2000/29/EC – 20 gat.
 3. Raport na potrzeby eksportu mąki pszennej do ChRL.
 4. Raport na potrzeby eksportu mąki orkiszowej do ChRL
 5. Raport na potrzeby eksportu mąki żytniej do ChRL
 6. Raport na potrzeby eksportu pszenicy do Meksyku
 7. Citrus bark cracking viroid (CBCVd) – express PRA
 8. Hop stunt viroid – express PRA
 9. Tobacco ringspot virus – express PRA
 10. Tomato ringspot nepovirus – express PRA
 11. Tomato yellow ring virus – express PRA
 12. ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ – express PRA
 13. Xanthomonas campestris pv. pruni – express PRA
 14. Macrophomina phaseolina – express PRA
 15. Phyllosticta solitaria – express PRA
 16. Thekopsora minima – express PRA
 17. Longidorus diadecturus – express PRA
 18. Meloidogyne chitwoodi – express PRA
 19. Meloidogyne fallax – express PRA
 20. Radopholis similis  – express PRA
 21. Bactrocera dorsalis – express PRA
 22. Cacoecimorpha pronubana – express PRA
 23. Choristoneura lafauryana – express PRA
 24. Keiferia lycopersicella – express PRA
 25. Viteus vitifoliae – express PRA

Zadanie 2.2. „Aktualizacja i adaptacja dla warunków Polski optymalnych metod monitorowania i zwalczania kwarantannowego nicienia węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus) oraz jego wektora - żerdzianki sosnówki (Monochanus galloprovincialis)”

Tomalak, M. 201X Parasitic association of the mycetophagous wood nematode, Bursaphelenchus fraudulentus with the honey fungus Armillaria ostoyae. Forest Pathology. 10 pp. (IF = 1,437, 30 pkt MNiSW) – DOI: 10.1111/efp.12325.

Zadanie 2.3. „Ochrona zasobów genowych mikroorganizmów patogenicznych dla roślin”

 1. Rataj-Guranowska M., Stępniewska- Jarosz S., Sadowska K., Łukaszewska-Skrzypniak N., Wojczyńska J. 2016. Kompendium symptomów chorób roślin oraz morfologii ich sprawców. Zeszyt 12. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2016.
 2. Sadowska K., Łukaszewska-Skrzypniak N., Lewandowska M., Tyrakowska M., Stępniewska-Jarosz S., Rataj-Guranowska M. 2016. Aktywność in vitro bakterii antagonistycznych w hamowaniu rozwoju Sclerotinia sclerotiorum. Sesja Naukowa IOR – PIB, 1112 lutego 2016, Poznań: 179.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony