Promowane podstrony

Treść strony

  • PW 2011-2015

Mierniki dla zadań PW w roku 2011

Zadanie 1.1.

 Dwie metodyki integrowanej ochrony (pszenżyto ozime i jare oraz wyka siewna i kosmata).

Zadanie 1.2.

1. Kierzek R., Mrówczyński, M., Praczyk T., Korbas M.2011. Perspektywy i problemy ochrony małoobszarowych upraw rolniczych przed agrofagami w Polsce. Materiały z Konferencji pt: ”Wybrane zagadnienia rejestracji środków ochrony roślin w myśl przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009”, IOR-PIB w Poznaniu, 17-18. X. 2011.

2. Matyjaszek E. 2011. „Aktualne możliwości ochrony wybranych upraw małoobszarowych w Polsce i innych Państwach Unii Europejskiej”. Materiały z Konferencji pt: ”Wybrane zagadnienia rejestracji środków ochrony roślin w myśl przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009”, IOR-PIB w Poznaniu, 17-18. X. 2011.

Zadanie 1.3.

1.Philippou D., Field L.M., Węgorek P., Zamojska J., Andrews M.C., Slater R., Moores G.D. 2011. Characterising metabolic resistance in pyrethroid-insensitive pollen beetle (Meligethes aeneus F.) from Poland and Switzerland. Pest Management Science 67(2): 239–243. DOI 10.1002/ps.2061. (IF 2,19).

2. Węgorek P., Zamojska J., Mrówczyński M. 2011. High resistance to pyrethroid insecticides in Polish pollen beetle (Meligethes aeneus F.) – the role of oxidative metabolism. Phytoparasitica 39(1): 43–49. DOI 10.1007/s12600-010-0138-0. (IF 0,621).

3. Węgorek P., Ruszkowska M., Mrówczyński M., Wachowiak H. 2011. Poziom wrażliwości słodyszka rzepakowego na wybrane substancje aktywne insektycydów. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51(1): 241–247.

4. Węgorek P., Zamojska J., Mrówczyński M. 2011. Susceptibility level of the Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) to chlorpyrifos and acetamiprid in Poland and resistance mechanisms of the pest to chlorpyrifos. Journal of Plant Protection Research 51(3): 279–284.

Zadanie 1.4.

1. Walczak F. 2011. Appyling a computer program, based on a developer mathematical model, to protect cereal crops from leaf beatles (Oulema spp.). Archives of Phatopathology and Plant Protection 44 (13): 1238–1247.

2. Wójtowicz A. Krasiński T. 2011. Opracowanie witryny internetowej do przekazywania informacji o zagrożeniu ziemniaka ze strony Phytophthora infestans. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 51 (3):1082-1086

3. Jakubowska M., Ławiński H. 2011. Przydatność wyników monitoringu rolnic (Agrotis sp.) na plantacjach buraka cukrowego dla potrzeb ochrony roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 51 (2): 570–576

Zadanie 1.5.

Opracowano 2 metodyki jako Aneks do instrukcji dla agrofagów będących zagrożeniem dla roślin zbożowych: niezmiarki paskowanej (Chlorops pumilionis) i skoczka sześciorka (Macrosteles laevis).

Zadanie 1.6.

Materiały szkoleniowe:

  1. Wybrane problemy stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

  2. Elementy integrowanej ochrony pszenżyta.

  3. Integrowana ochrona wybranych gatunków roślin oleistych.

  4. Problemy integrowanej ochrony roślin wieloletnich.

Zadanie 1.7.

Szczegółowy raport.

 

Zadanie 1.8.

Szczegółowy raport.

 

Zadanie 1.9.

Szczegółowy raport.

 

Zadanie 1.10.

Szczegółowy raport.

Zadanie 2.4.

1. Borodynko N., Hasiów-Jaroszewska B., Rymelska N., Pospieszny H. 2011. Występowanie wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato Black ring virus) w Polsce. Progress in Plant Protection/Postępy Ochrony Roślin, 51 (4): 1603-1611.

2. Borodynko N., Hasiów-Jaroszewska B., Pospieszny H. 2011. Influence of defective RNAs of Tomato black ring virus on symptoms expression. APS-IPPC Joint Meeting – International Plant Protection Congress, 6-10 August, Hanolulu, Hawaii, p.971

Zadanie 2.5.

1. Maćkowiak-Sochacka A., Kamasa J., Zwolińska A., Krawczyk K. 2011. Skuteczność przemysłowej utylizacji ziemniaków porażonych przez Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (bakterioza pierścieniowa). Progress in Plant Protection/Postępy Ochrony Roślin 51 (3): 1-5.

Zadanie 2.6.

1. Kubiak K., Pukacka, 2011. Przechowywanie w ciekłym azocie baloników pszenicy wypełnionych teliosporami Tilletia caries (Dc.) Tul. w kolekcji mikroorganizmów patogenicznych dla roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 51 (1): 58–61.

2. Pukacka A., Sadowska K. Stępniewska-Jarosz S., Rataj-Guranowska M., 2011. Rozszerzanie zasobów kolekcji mikroorganizmów patogenicznych dla roślin w IOR-PIB w latach 1995-2010. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 51 (1): 113–119.

3. Sadowska K., Pukacka A., Rataj-Guranowska m., 2011. Aktywność in vitro Bacillus subtilis i Pseudomonas fluorescens w hamowaniu rozwoju grzybów patogenicznych dla roślin bobowatych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 51 (1): 402–405.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony