Promowane podstrony

Treść strony

  • PW 2011-2015

Mierniki dla zadań PW w roku 2015

Zadanie 1.1.

1) Mrówczyński M., Wachowiak H. 2015. Integrowana ochrona przed szkodnikami. Agro Serwis, Zboża wysokiej jakości – wszechstronne wykorzystanie, poradnik dla producenta, wydanie siódme: 113-119.

2) Mrówczyński M., Wachowiak H. 2015. Podstawy integrowanej ochrony roślin rolniczych. Wiadomości Rolnicze 7/8: 18-19.

3) Pruszyński G., Pruszyński S. 2015. Integrowana ochrona roślin w zwalczaniu szkodników roślin uprawnych. CDR w Brwinowie, o/Poznań: 47 ss.

Ponadto opracowano 6 metodyk integrowanej ochrony:

 – Metodyka integrowanej ochrony koniczyny dla producentów,

− Metodyka integrowanej ochrony facelii błękitnej dla producentów,

− Metodyka integrowanej ochrony kapusty pastewnej dla producentów,

− Metodyka integrowanej ochrony rzodkwi oleistej dla producentów,

− Metodyka integrowanej ochrony mieszanek zbożowych dla producentów,

− Metodyka integrowanej ochrony traw dla producentów,

Opracowano także dokument stanowiący wspólne ramy dla wszystkich metodyk integrowanej ochrony roślin powstałych w ramach programu wieloletniego pt. „Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin”. Dokument ten, w formie krótkiego kompendium, w przejrzysty sposób przedstawia przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin.

Zadanie 1.2.

1) Walorczyk D., Drożdzyński D. Kierzek R. 2015. Determination of pesticide residues in samples of green minor crops by gas chromatography and ultra performance liquid chromatography coupled to tandem quadrupole mass spectrometry. Talanta 132: 197–204. (IF 3,511).

2) Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J. 2015. Choroby roślin strączkowych i ich zwalczanie. Agrotechnika 3: 64-67.

3) Paradowski A. Wyka i mieszanka z wyką bez chwastów. Top-agrar, 4: 132-133.

4) Paradowski A. Odchwaszczanie strączkowych. Agotechnika, 2: 57–59.

Zadanie 1.3.

1) Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D. 2015. Przeciwdziałanie powstawaniu odporności agrofagów na środki ochrony roślin. W: Ochrona Roślin Rolniczych. Zwalczanie chorób, szkodników i chwastów. Program na 2015. (A. Kurek red.). 368 ss.

2) Kierzek R. 2015. Miotła coraz odporniejsza. Top Agrar 9/2015: 86–89.

3) Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D. 2015. Impact of selected active substances in insecticides on the behaviour of honey bees (Apis mellifera L.) and silver Y moths (Autographa gamma L.) after insecticide plant treatment. Fresenius Environmental Bulletin 24(5): 1742–1746.

4) Węgorek P., Korbas M., Kierzek R., Piszczek J. 2015. Odporność agrofagów. Strategia po pięciu latach badań. Przedsiębiorca Rolny 12 (14): 77–79.

Ponadto opracowano i wydano trzy broszury - strategie odpornościowe: „Strategia przeciwdziałania odporności słodyszka rzepakowego i stonki ziemniaczanej na insektycydy”, „Strategia przeciwdziałania odporności chabra bławatka i miotły zbożowej na herbicydy” oraz „Strategia przeciwdziałania odporności grzybów powodujących łamliwość źdźbła zbóż i chwościka buraka na fungicydy”.

Zadanie 1.4.

1) Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J. 2015. Zwalczanie chorób zbóż przy zastosowaniu zasad obowiązujących w integrowanej ochronie roślin. W: Zboża wysokiej jakości – wszechstronne wykorzystanie. Poradnik dla producentów. Wydanie siódme. 98-111.

2) Bawoł S., Ferdycz-Augun A., Jakubowska M. 2015. Sygnalizowanie potrzeby wykonania zabiegu chemicznego przeciw szkodnikom glebowym – rolnicom, drutowcom. Nasiennictwo i Ochrona Ziemniaka. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, IHAR, Dźwirzyno 13-15 maja 2015: 45–46.

3) Jakubowska M., Wielkopolan B., Bocianowski J. 2015. Badania skuteczności działania związków semiochemicznych zawartych w owadzich feromonach płciowych. Przemysł chemiczny 94/5: 777-780.

4) Jakubowska M., Bocianowski J., Tratwal A., Ławiński H. 2015. Przydatność aplikacji komputerowej do wyznaczenia optymalnego terminu zwalczania rolnic w buraku cukrowym. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 3: 103-114.

Zadanie 1.5.

1) Wielkopolan B., Tratwal A. 2015. Wszechstronne rośliny bobowate. Bobik zasługuje na uwagę. Gazeta Olsztyńska dodatek Rolnicze ABC. Nr. 1 (292): 4–5

2) Bandyk A., Jakubowska M., Roik K., Wielkopolan B. 2015. Zagrożenie ze strony szkodników rolniczych. Sezon wegetacyjny 2015 w uprawach – początek sezonu wegetacyjnego. Gazeta Olsztyńska, Dodatek Rolniczy ABC nr. 6 (297) 24-26.

3) Tratwal A., Dopierała P., Danielewicz J. 2015. Susceptibility of rye genotypes to ergot in artificial inoculation conditions. International Conference on Rye Breeding and Genetics Wrocław, Poland 24-26 June 2015, Abstracts of Oral Presentations and Posters: 101, 112ss.

Ponadto opracowano metodykę obserwacji polowych mszycy grochowej dla potrzeb sygnalizacji oraz opracowano w formie poradnika, metody monitorowania śnieci cuchnącej pszenicy (Tilletia caries), śnieci karłowej pszenicy (Tilletia controversa), głowni liściowej pszenicy (Urocystis agropyri), sporyszu zbóż i traw (Claviceps purpurea) i fuzarioz na kłosach zbóż (Fusarium spp.).

Zadanie 1.6.

1) Wybrane problemy integrowanej ochrony w uprawie pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy na obszarze województwa opolskiego. 18 marca 2015 r.; materiały szkoleniowe.

2) Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż i rzepaku na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem systemów doradczych oraz monitorowania agrofagów i sygnalizowania potrzeby wykonania zabiegów. 11 czerwca 2015r.; materiały szkoleniowe.

3) Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż, kukurydzy, ziemniaka i rzepaku na obszarze województwa świętokrzyskiego. 6 października 2015 r.; materiały szkoleniowe.

4) Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż, rzepaku i roślin bobowatych na obszarze wielkopolski. 5 listopada 2015 r.; materiały szkoleniowe.

Zadanie 1.7.

1) Miernikiem wykonania zadania w 2015 r. jest jedna publikacja obejmująca wytyczne kontroli dla PIORiN w formie podręcznika metodycznego pt. „Wytyczne dla Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie optymalizacji liczby urzędowych kontroli jakości, pozostałości i stosowania środków ochrony roślin oraz kontroli stanu fitosanitarnego kraju w oparciu o metody statystyczne”, zawierającego narzędzia obliczeniowe w wersji elektronicznej.

Zadanie 1.8.

1) Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Raczkowski M., Hołodyńska-Kulas A., Frąckowiak D., Ziółkowski A., Przewoźniak M., Rzeszutko U., Domańska I., Pszczolińska K., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M. Hrynko I., Szpyrka E., Rupar J., Matyaszek A., Kurdziel A., Podbielska M., Słowik-Borowiec M., Szponik M. 2015. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2013). Progres in Plant Protection. 55 (4): 423:439.

2) Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Raczkowski M., Hołodyńska-Kulas A., Frąckowiak D., Ziółkowski A., Przewoźniak M., Rzeszutko U., Domańska I., Pszczolińska K., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M. Hrynko I., Szpyrka E., Rupar J., Matyaszek A., Kurdziel A., Podbielska M., Słowik-Borowiec M., Szponik M. 2015. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2014. Materiały Konferencji „55. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego”. IOR-PIB, Poznań: 41.

Zadanie 1.9.

1) Szczegółowy raport dla PIORiN obejmujący wszystkie wyniki analiz i stosowne komentarze razem z wnioskami.

2) Miszczyk M. 2015. Jakość środków ochrony roślin ściśle kontrolowana. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD, 3/2015 (82), 29-30.

Zadanie 1.10.

1) Raport z badania sprzedaży środków ochrony roślin – rok 2014 (załącznik nr 1).

2) Raport z badania zużycia środków ochrony roślin – rok 2014 (załącznik nr 4).

3) Raport pt.: „Analiza danych dotyczących pozostałości środków ochrony roślin” (załącznik nr 5).

4) Raport pt. „Opracowanie i obliczenie wskaźników ryzyka pestycydowego opartego na kontroli i monitoringach z KPD z uwzględnieniem ryzyka dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska” (załącznik nr 8).

Zadanie 2.1.

1) Filipiak A. 2015. Pathogenicity of selected isolates of the quarantine pinewood nematode Bursaphelenchus xylophilus to Scots pine (Pinus sylvestris L.). Journal of Plant Protection Research, Vol. 55(4): 378-382.

2) Tomalak, M. & Pomorski, J. 2015. Description of Bursaphelenchus piceae sp. n. (Nematoda: Parasitaphelenchinae) from larval galleries of the six-toothed spruce bark beetle, Pityogenes chalcographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), in Norway spruce, Picea abies (L.) Karsten. Nematology 17, 1165-1183. IF=1,239.

Zadanie 2.2.

1) Bereś P.K. 2015. Łączne zwalczanie omacnicy prosowianki i stonki kukurydzianej. Kukurydza 1: 32-37.

2) Bereś P.K. 2015. Stonka kukurydziana w Polsce i jej zwalczanie w latach 2005-2015. Wieś Jutra 2: 34-38.

3) Bereś P.K., Drzewiecki S., Konefał T. 2015. Strategia integrowanej ochrony kukurydzy przed zachodnią kukurydzianą stonką korzeniową (Diabrotica virgifera virgifera LeConte). Ulotka informacyjna. Wyd. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 2 ss.

4) Bereś P.K., Sosnowska D., Fiedler Ż., Drzewiecki S., Konefał T. 2015. Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) – występowanie, biologia, szkodliwość oraz strategia zwalczania. Broszura informacyjna. Wyd. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 44 ss. ISBN 978-83-64655-09-8.

Zadanie 2.3.

1) Jeszke A., Dobosz R., Obrępalska-Stęplowska A. 2015. A fast and sensitive method for the simultaneous identification of three important nematode species of the genus Ditylenchus: Pest Manag Sci 71:243-249.

Ponadto przygotowano Instrukcję do identyfikacji gatunków z rodzaju Ditylenchus oraz Instrukcję do identyfikacji gatunków z rodzaju Heterodera.

Zadanie 2.4.

1) Pospieszny H, N. Rymelska, N. Borodynko, B. Hasiów-Jaroszewska. 2015.Nowe izolaty wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus, TBRV) z aksamitki (Tagetes patula nana) w Polsce. 55 Sesja Naukowa IOR-PIB, Streszczenia str. 87.

2) Hasiów-Jaroszewska B., N. Rymelska, N. Borodynko. 2015. LNA probe-based assay for the detection of Tomato black ring virus isolates. Molecular and Celluar Probes. 29: 78-80.

3) Trzmiel, K., Szydło, W., Zarzyńska-Nowak, A., Jeżewska M. 2015. First report of Brome mosaic virus (BMV) and Wheat streak mosaic virus (WSMV) co-infection in triticale plants in Poland. Plant Disease 99(9): 1290.

4) Jeżewska M., Trzmiel K., Zarzyńska-Nowak A., Lewandowska M., 2015. Identification of Soybean mosaic virus in Poland. Journal of Plant Pathology 97 (2):357-362.

Zadanie 2.5.

1) Maćkowiak- Sochacka A., Kamasa J., Krawczyk K., Zwolińska A. 2015. Wpływ różnych metod biologicznej utylizacji odpadów na bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus- sprawcę bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Nasiennictwo i Ochrona Ziemniaka. Konferencja Naukowo- Szkoleniowa, IHAR, Dźwirzyno 13- 15 maja 2015: 73-75.

2) Maćkowiak- Sochacka A.2015. Dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń skażonych Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Ulotka Instytut Ochrony Roślin- PIB.

Zadanie 2.6.

1) Rataj-Guranowska M. (ed.) 2015. Compendium of Plant Diseases Symptoms and Morphology of Disease Agents, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

2) Rataj-Guranowska M. (red.) 2015. Symptomy chorób roślin i morfologii ich sprawców. Zeszyt 11, Tom II, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 78.

Zadanie 2.7.

1) Przybylska A, Fiedler Ż, Kucharczyk H, Obrępalska-Stęplowska A (2015) Detection of the quarantine species Thrips palmi by loop-mediate isothermal amplification. PLoS One Mar 20;10(3):e0122033. doi: 10.1371/journal.pone.0122033. eCollection 2015.

Ponadto opracowano klucze do diagnostyki molekularnej i morfologicznej T. palmi i F.occidentalis – na potrzeby kontroli urzędowych prowadzonych przez PIORiN, przy wykorzystaniu technik biologii molekularnej.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony