Promowane podstrony

Treść strony

  • PW 2011-2015

Mierniki dla zadań PW w roku 2013

Zadanie 1.1.

Metodyka integrowanej ochrony ziemniaka dla producentów,

Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla producentów,

Metodyka integrowanej ochrony żyta ozimego i jarego dla producentów,

Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów,

Metodyka integrowanej ochrony rzepaku ozimego i jarego dla producentów,

Metodyka integrowanej ochrony gorczycy: białej, czarnej i sarepskiej dla producentów,

Metodyka integrowanej ochrony wierzby krzewiastej dla producentów.

 

Zaktualizowano metodyki w zakresie mikotoksyn:

Metodyka integrowanej ochrony pszenżyta ozimego i jarego dla producentów,

Metodyka integrowanej ochrony jęczmienia ozimego i jarego dla producentów,

Metodyka integrowanej ochrony łubinu wąskolistnego, żółtego i białego dla producentów.
 

1. Mrówczyński M., Wachowiak H. 2013. Integrowana ochrona upraw rolniczych – aktualne problemy badawcze oraz wdrożeniowe. XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna Kierunki rozwoju technologii dla rolnictwa zrównoważonego. Kielce, 07-08.03.2013. Mat. Konf.: 11-12.

2. Mrówczyński M., Wachowiak H. 2013. Integrowana już u progu. Nowoczesna Uprawa, 1: 51-53.

3. Pruszyński S., Pruszyński G. 2013. Zrównoważone stosowanie pestycydów. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2: 23-39.

4. Adamiak E., Bartkowiak-Broda I., Broniarz J., Budzyński W., Jajor E., Kierzek R., Kołodziejczyk R., Korbas M., Łozowicka B., Mrówczyński M., Paradowski A., Pruszyński G., Wachowiak H., Zych J. 2013. Integrowana ochrona i bezpieczeństwo zdrowotne rzepaku. PSPO, Warszawa: 188 ss.

5. Mrówczyński M. (red.) 2013. Integrowana ochrona upraw rolniczych. Tom I. Podstawy integrowanej ochrony. PWRiL, Poznań: 153 ss.

6. Mrówczyński M. (red.) 2013. Integrowana ochrona upraw rolniczych. Tom II. Zastosowanie integrowanej ochrony. PWRiL, Poznań: 286 ss.

Zadanie 1.2

1. Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M. 2013. Zagrożenie roślin strączkowych (bobowych) przez grzyby chorobotwórcze i możliwości ich zwalczania. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53(4): 762 – 767.

2. Remlein-Starosta D., Krzymińska J. 2013. Uwarunkowania środowiskowe, produkcyjne i ekonomiczne uprawy roślin na cele energetyczne. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1’13(71): 71 – 81).

3. Krawczyk R. 2013. Łubin bez chwastów. Farmer 04: 122 – 124.

Zadanie 1.3

1. Zamojska J., Węgorek P., Mrówczyński M. 2013. Susceptibility level of the pollen beetle (Meligethes aeneus F.) to selected pyrethroids in Poland and resistance mechanisms of the pest to deltamethrin. Journal of Plant Protection Research 53(1): 89–95.

2. Piszczek J., 2013. Z chwościkiem można wygrać. Rolnik Dzierżawca 6: 66-68.

3. Węgorek P., Korbas M., Zamojska J., Kierzek R., Piszczek J., Pieczul K. 2013. Odporność agrofagów na środki ochrony roślin. s. 87–127. W: Integrowana Ochrona Upraw Rolniczych. Tom I. Podstawy integrowanej ochrony (M. Mrówczyński red.). PWRiL Poznań, 156 ss.

4. Adamczewski K., Kierzek R., Matysiak K. 2013. Wild oat (Avena fatua L.) biotypes resistant to acetolactate synthase and acetyl-CoA carboxylase inhibitors in Poland. Plant Soil Environ. 59 (9): 432–437. (IF 1,113).

Zadanie 1.4

1. Jakubowska M., Bocianowski J. 2013. Efektywność pułapek feromonowych w monitoringu odłowów Agrotis segetum (Den. et Schiff.) i A. exclamationis (L.) (Lep. Noctuidae) dla potrzeb prognozowania krótkoterminowego. Annales UMCS Lublin-Polska
sek. E 68 (1): 1-9.

2. Jakubowska M. dr inż., Bocianowski J dr inż.. 2013. The effectiveness of catching cutworm (Lepidoptera: Noctuidae: Noctuinae) (=Agrotinae) in pheromone traps and light traps, for short-term forecasting. Journal of Plant Protection Research 53 (3): 215-221.

3. Tratwal A., Bandyk A., Roik K. 2013. Sygnalizacja agrofagów W: „Integrowana ochrona roślin rolniczych” T.1. „Podstawy Integrowanej ochrony” (red. M. Mrówczyński) PWRiL. 63–70. ISBN 978-83-09=01152-1.

Zadanie 1.5

1. Złotkowski J. 2013. Mszyca burakowa – Aphis fabae Scop. W: Poradnik Sygnalizatora Ochrony Buraka. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań: 85-90.ISBN 978-83-89867-87-2.

2. Złotkowski J., Bandyk A. 2013. Zmiany w dynamice migracji mszyc żyjących na ziemniakach w Wielkopolsce na podstawie odłowów aspiratorem Johnsona w Winnej Górze w latach 2002–2012. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 53 (2): 257–261.

3. Złotkowski J., Walczak W. 2013. Aneks do instrukcji dla służby ochrony roślin z zakresu prognoz, sygnalizacji i rejestracji pt. „Metodyki ochrony ziemniaka i buraka przed mszycami (Aphididae) 24 ss.

Zadanie 1.6

Materiały szkoleniowe:

1. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż jarych i ozimych w warunkach południowo-zachodnich rejonów Polski.

2. Wybrane problemy integrowanej ochrony roślin małoobszarowych na obszarze regionu małopolskiego.

3. Wybrane problemy integrowanej ochrony roślin pastewnych (łubinów, lucerny i wyki).

4. Problemy integrowanej ochrony buraka cukrowego i pastewnego.

Zadanie 1.7

1. Wytyczne systemu kontroli stosowania środków ochrony roślin wraz z obliczeniami.

Zadanie 1.8

1. Anna Nowacka, Bogusław Gnusowski, Michał Raczkowski, Agnieszka Hołodyńska–Kulas, Witold Swoboda, „Official Testing of Pesticide Residues in Polish Crops in 2012”. Book of Abstracts, 4th Latin American Pesticide Residue Workshop „Food and environment”, 26-29 May 2013, Bogota – Colombia; 142.

2. Nowacka A., Frąckowiak D. Gnusowski B. 2013. Sprawozdanie za rok 2013. Zadanie 1.8. Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych. Poznań, grudzień 2013, ss.162.

Zadanie 1.9

1. Szczegółowy raport dla PIORiN obejmujący wszystkie wyniki analiz i stosowne komentarze razem z wnioskami.

2. S. Stobiecki, M. Miszczyk, M. Płonka, J. Ścipień, E. Ledzińska: „The problem of illegal pesticides – Polish experiences on their identification”. Prezentacja umieszczona na stronie internetowej CEUREG www.ceureg.com.

Zadanie 1.10

1. Raport z badania sprzedaży środków ochrony roślin – rok 2012.

2. Raport z badania zużycia środków ochrony roślin – rok 2013.

3. Wskaźniki ryzyka ponadnormatywnych pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Zadanie 2.1

1. Tomalak, M., Worrall, J, Filipiak, A. (2013). Bursaphelenchus masseyi sp. n. (Nematoda: Parasitaphelenchinae) – a nematode associate of the bark beetle, Trypophloeus populi Hopkins (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in aspen, Populus tremuloides Michx. affected by sudden aspen decline in Colorado. Nematology 15: 907-921.

Zadanie 2.2

1. Bereś P.K., Konefał T. 2013. Stonka kukurydziana – występowanie i zwalczanie. Poradnik dla Producentów. Wyd. 7, Agroserwis, Warszawa: 61–69.

2. Bereś P.K. 2013. Pomogą dwa lata przerwy w uprawie. Rolnik Dzierżawca. 5: 89-91.

3. Bereś P.K. 2013. Studium nad doskonaleniem integrowanej ochrony kukurydzy przed zachodnią kukurydzianą stonką korzeniową (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) i omacnicą prosowianką (Ostrinia nubilalis Hbn.). Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin, z. 29, 183 ss.

Zadanie 2.3

1. Dobosz R., Budziszewska M., Nowaczyk K., Obrępalska – Stęplowska A. 2013. Diagnostyka nicieni pasożytów roślin objętych regulacjami prawnymi. Instrukcja rozpoznawania gatunków z rodzaju Globodera. ISBN 978-83-89867-92-6.

Zadanie 2.4

1. Rymelska N., N. Borodynko, H. Pospieszny, B. Hasiów-Jaroszewska 2013. Analysis of the biological and molecular variability of the Polish isolates of Tomato black ring virus (TBRV). Virus Genes 47: 338-346 (IF= 1,38) : 45.

2. Rymelska N., Hasiów-Jaroszewska B., Pospieszny H., Borodynko N. 2013. Molecular characterization of the Polish of Tomato black ring virus isolates collected from different host. Symposium “Clasisical and molecular approaches in plant pathogen taxonomy”, Warsaw, Poland, September 10-11 2013, Book of abstracts p.45.

3. Pospieszny H., N. Borodynko, B. Hasiów-Jaroszewska, N. Rymelska. 2013. Seed transmission of Tomato torrado virus in Physalis floriana. 10th Inter. Congress of Plant Pathology, August 25-30, Beijing, China, Acta Phytopath. Sinica 43 (Suppl.): 452

Zadanie 2.5

  1. Anna Maćkowiak- Sochacka. 2013. Zwalczanie bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

Zadanie 2.6

1. Stępniewska-Jarosz S., Pukacka A., Rataj-Guranowska M. 2013. Comparison of conservation and preservation methods of Verticillium spp. cultures (P-61). W: B. Koopmann, A. von Tiedemann (red.), 11th International Verticillium Symposium – Göttingen, Germany, 5-8 maj 2013: 147.

2. Rataj-Guranowska M., Pukacka A. (red.) 2013. „Symptomy chorób roślin i morfologia ich sprawców”. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 62.

Zadanie 2.7

1. Jeszke A, Fiedler Ż, Obrępalska-Stęplowska A (2013) Characterization of the rDNA sequence of rose thrips (Thrips major Uzel) and its phylogenetic analysis. Progress in Plant Protection 53(4): 655-658.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony