Promowane podstrony

Treść strony

  • Sesje naukowe 2

 


55. SESJA NAUKOWA

Instytutu Ochrony Roślin
Państwowego Instytutu Badawczego


  • Uroczyste otwarcie 55. Sesji Naukowej IOR - PIB (kliknij...

    Uroczyste otwarcie 55. Sesji Naukowej IOR - PIB
    (kliknij na zdjęcie aby przejść do galerii)

 

Jubileuszowa 55. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, odbyła się w dniach 12-13 lutego 2015 r., pod honorowym patronatem Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Patronaty objęły także: Wielkopolska Izba Rolnicza, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin. Patronem medialnym był top agrar Polska.

W 55-letniej historii Sesji przedstawiono łącznie 2200 referatów i prawie 4000 posterów. Sesja stała się ogólnopolską konferencją ochrony roślin i na trwale wpisała się w kalendarz ważnych wydarzeń dla osób zajmujących się tą problematyką. Tematyka Sesji Naukowych zawsze odzwierciedlała najnowsze badania z zakresu ochrony roślin, pokazywała kierunki tej ochrony, była i jest miejscem spotkań całego środowiska „ochroniarskiego”.

Tematem wiodącym tegorocznej Sesji było znaczenie metod chemicznych w integrowanej ochronie roślin, która musiała dostosować się do wymogów związanych z działaniami na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Przewodnie tematy Sesji dotyczyły działań na rzecz zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Reprezentujący Pana Ministra Marka Sawickiego dr Bogusław Rzeźnicki, wice-dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, w swoim wystąpieniu mówił o realizacji Krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Z kolei Tadeusz Kłos, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przedstawił wyniki rocznej urzędowej kontroli w zakresie stosowania zasad integrowanej ochrony roślin, które są istotnym elementem analizy ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin i ich wpływem na środowisko naturalne. Z kolei o przemianach jakie nastąpiły od czasów pierwszych środków ochrony roślin i słynnego DDT do dnia dzisiejszego i integrowanej ochrony roślin wspominał prof. dr hab. Stefan Pruszyński w prezentacji przygotowanej wraz z prof. dr hab. Danutą Sosnowską. O ważności zintegrowanych działań i rolnictwie zrównoważonym mówili Anna Tuleja, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin i Jerzy Pruchnicki przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego.

Tematyka tegorocznej sesji dotyczyła między innymi stosowania zasad integrowanej ochrony roślin po roku wdrażania przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin zasad integrowanej ochrony roślin zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Firmy produkujące środki ochrony roślin przedstawiły innowacyjne formulacje tych środków i opracowane strategie ochrony upraw uwzględniające problemy odporności agrofagów na środki ochrony roślin, ochronę bioróżnorodności i wiele innych osiągnięć.

W 55. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu uczestniczyło około 600 osób, wygłoszono 47 referatów i zaprezentowano 173 postery. Poruszana problematyka była bardzo szeroka i różnorodna.

Doradztwo rolnicze przedstawiło rolę doradców w realizacji integrowanej ochrony roślin i ich uwagi po roku wdrażania Dyrektywy. Były również referaty pokazujące jak gospodarstwa wielkoobszarowe wdrożyły integrowaną ochronę roślin i jakie miały problemy, a jakie osiągnięcia z tym związane.

W trakcie Sesji można było uzyskać bardzo dużo informacji na temat osiągnięć w zakresie nowych metod prognoz i sygnalizacji pojawu agrofagów, na temat nowości z zakresu biologii molekularnej jako narzędzia do diagnostyki agrofagów. Były też przedstawiane zagadnienia dotyczące wpływu technologii uprawy na zdrowotność roślin, strategii zapobiegania odporności agrofagów na środki ochrony roślin i nowych zagrożeń ze strony agrofagów. Zaprezentowano także korzyści lub zagrożenia wynikające ze stosowania obniżonych dawek herbicydów, obniżonych dawek mieszanin środków ochrony roślin oraz wpływu mieszanin herbicydowo-nawozowych na plonowanie upraw.

W prezentacjach widać również interdyscyplinarne podejście do badań mechanizmów, jakie zachodzą na poziomie komórkowym, a mających istotny wpływ na metabolizm różnego rodzaju ksenobiotyków i losy metabolitów w organizmach roślinnych i zwierzęcych.

W tegorocznej Sesji pojawiło się wiele tematów dotyczących zastosowania metod biologicznych w integrowanej ochronie roślin. Było również będzie wiele tematów poświęconych technice ochrony roślin, między innymi zagadnienia dotyczące znaczenia techniki i parametrów opryskiwania oraz innowacyjne wykorzystanie wiatrakowca w ochronie. Można było zapoznać się z nowymi możliwościami ochrony upraw małoobszarowych, dla których brak jest zarejestrowanych środków ochrony roślin. Ważny dział stanowiły zagadnienia dotyczące kosztów ochrony roślin. W zakresie pozostałości środków ochrony roślin zaprezentowano wyniki monitoringu tych pozostałości w płodach rolnych i wodach, a także nowe metody analityczne.

Każdego roku w dniach poprzedzających Sesję Naukową IOR – PIB odbywają się różne spotkania, które gromadzą sporą grupę uczestników, zarówno słuchaczy jak i wykładowców. W tym roku w dniach 10-11 lutego odbyły się współorganizowane przez EFSA Animal and Plant Health Unit i Instytutu Ochrony Roślin – PIB warsztaty pt. „Training course on Pest Risk Assessment”. Ich uczestnicy zapoznali się z wykonywaniem oceny zagrożenia agrofagiem, zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz przygotowywali się do samodzielnego wykonywania PRA.

W przeddzień 55. Sesji Naukowej IOR – PIB odbyła się Konferencja Komitetu Ochrony Roślin PAN i Instytutu Ochrony Roślin – PIB pt. „Możliwości wykorzystania metod molekularnych w wykrywaniu odporności agrofagów na środki ochrony roślin”. Konferencja ta była okazją podsumowania pięćdziesięcioletniego życia zawodowego i naukowego prof. dr hab. Stefana Pruszyńskiego, wieloletniego dyrektora Instytutu. Konferencja ta dla Profesora Pruszyńskiego miała szczególny wymiar. W przeddzień, tj. w dniu 10 lutego Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu nadał Profesorowi Pruszyńskiemu tytuł doktora honoris causa.

Także w przeddzień Sesji odbyło się kolejne, już VIII Ogólnopolskie Seminarium Nematologów pt. „Aktualne problemy nematologii”.

W trakcie uroczystej inauguracji 55. Sesji Naukowej IOR – PIB odznaczono grupę zasłużonych pracowników i współpracowników Instytutu.

Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP odznaczono Mirosławę Pospieszną, a Brązowym Krzyżem Zasługi: Tomasza Kałuskiego, Romana Krawczyka, Ewę Matyjaszczyk, Kingę Matysiak i Tomasza Stobieckiego. Medalem Złotym „Za Długoletnią Służbę” – przyznanym przez Prezydenta RP odznaczono Barbarę Praczyk, Kazimierza Waleczka i Danutę Waligórę-Rosada. Medalem Brązowym „Za Długoletnią Służbę” odznaczono Mikołaja Fabisia. Odznaką „Zasłużony Dla Rolnictwa” przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaczono: Annę Filipiak, Piotra Falger, Piotra Kaczyńskiego, Hannę Kazikowską, Dorotę Knop, Krzysztofa Krawczyka, Andrzeja Kwiatkowskiego, Bożenę Łozowiecką, Jacka Piszczka, Sylwię Stępniewską-Jarosz oraz Elżbietę Świgoń. „Medalem Honorowym Instytutu Ochrony Roślin – PIB” przyznanym przez Kapitułę Medalu Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego uhonorowano: Marię Buchowską-Ruszkowską, Karola Bujoczka, IOBC/EPRS, Jerzego J. Lipę oraz Zofię Szalczyk.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony