Promowane podstrony

Treść strony

  • Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE
W ZAKRESIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY ROŚLIN I ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Rok akademicki 2023/24

 

TERMINARZ ZJAZDÓW (do pobrania)

 

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) obecnie prowadzi Studia Podyplomowe w zakresie integrowanej produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego. Osoby chętne do uczestnictwa w kolejnej edycji prosimy o kontakt z sekretariatem studiów.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1383). Instytut, poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, może prowadzić:

  1. studia podyplomowe i doktoranckie, związane z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, jeżeli posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz odpowiednie zaplecze i warunki materialno-techniczne,
  2. inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające.

 

UCZESTNICY STUDIÓW

Słuchaczami Studiów Podyplomowych mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, technika rolnicza i leśna lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z hodowlą roślin, uprawą roślin, ochroną roślin, hodowlą lasu, ochroną zasobów leśnych lub z budową, obsługą lub oceną techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, lub studia podyplomowe w tym zakresie.

Słuchaczami Studiów Podyplomowych mogą być także osoby, które ukończyły studia wyższe na innych kierunkach, a które chciałyby zdobyć i pogłębić wiedzę na temat rolnictwa i integrowanej produkcji roślin.

 

ŚWIADECTWA I UPRAWNIENIA

Absolwenci Studiów Podyplomowych uzyskują Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych oraz jako załącznik zaświadczenie, że program Studiów obejmował program szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 554) i o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia.

Absolwenci Studiów Podyplomowych nabywają uprawnienia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin, które są ważne przez okres 5 lat od dnia uzyskania kwalifikacji. Po upływie tego okresu zachowanie uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego w odpowiednim zakresie.

Ukończenie Studiów Podyplomowych jest jednym z wymogów niezbędnych do nabycia uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie integrowanej produkcji roślin, które jest bezterminowe. Osoby takie muszą mieć ukończone studia wyższe na odpowiednim kierunku lub studia podyplomowe w danym zakresie (§ 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, Dz. U. z 2013 r., poz. 554).

 

PROGRAM/CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia Podyplomowe IOR – PIB obejmują szerokie spektrum tematów związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej, sadowniczej i warzywniczej, zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin (IPM). Program Studiów obejmuje program szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 554). Podczas ponad 200 godzin zajęć merytorycznych przedstawione zostaną zagadnienia m.in. przepisów prawnych, metod ochrony roślin wykorzystywanych w IPM, planowania i zakładania upraw, agrotechniki, nawożenia, ochrony przed agrofagami, zbioru i przechowywania płodów rolnych oraz ekonomii uprawy. Program uwzględnia również rekomendacje dobrej praktyki rolniczej, w tym dobrej praktyki ochrony roślin oraz GlobalG.A.P. Instytut Ochrony Roślin – PIB wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym współcześnie polskim rolnikom, producentom warzyw i owoców, wprowadził do programu Studiów Podyplomowych zestaw wykładów na temat rolnictwa ekologicznego: aktualnych przepisów prawnych i dokumentacji, metod biologicznych, doboru odmian i agrotechniki w ekologicznej produkcji roślinnej.

Na program Studiów Podyplomowych składa się ponad 210 godzin wykładów i zajęć terenowych realizowanych w trybie hybrydowym, w cyklu dwusemestralnym (11 dwudniowych zjazdów odbywających się 1-2 razy w miesiącu, w piątek i sobotę). Zajęcia w większości będą się odbywały w siedzibie IOR – PIB, ul. Władysława Węgorka 20, w Poznaniu, w grupie nie większej niż 30 osób. Zaplanowano również dwa wyjazdy terenowe (uprawy polowe i rośliny sadownicze).

Szczegółowy rozkład zajęć i zjazdów zostanie ustalony na pierwszym spotkaniu. O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani na bieżąco.

Wykładowcami i prowadzącymi zajęcia praktyczne będą między innymi pracownicy naukowi i specjaliści Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz innych jednostek naukowo-badawczych.

Opiekę merytoryczną nad Studiami Podyplomowymi sprawuje Rada Programowa, w skład której wchodzą pracownicy naukowi i specjaliści IOR – PIB zajmujący się różnymi dyscyplinami naukowymi, między innymi problematyką ochrony roślin i agrotechniki.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Podstawą zaliczenia Studiów Podyplomowych jest obecność na co najmniej 60% prowadzonych wykładów i zajęć, przygotowanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu końcowego połączonego z obroną pracy dyplomowej.

 

KOSZT UCZESTNICTWA

Udział w Studiach Podyplomowych IOR – PIB jest odpłatny i wynosi 4 000 zł. Istnieje możliwość rozłożenia kosztów uczestnictwa w studiach na 2 raty.

Opłatę za Studia Podyplomowe należy wpłacać na konto IOR – PIB w Poznaniu:

BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr 63 2030 0045 1110 0000 0042 1600

z dopiskiem Studia Podyplomowe IOR – PIB 2023/24 i podaniem nazwiska kandydata.

Uczestnicy studiów we własnym zakresie pokrywają koszty: dojazdów, wyżywienia i noclegów.

Zgłoszenia według załączonego wzoru, z własnoręcznym podpisem oraz zgodą instytucji delegującej (w przypadku osób kierowanych przez zakład pracy), należy przesyłać do Sekretariatu Studiów Podyplomowych – Zakładu Transferu Wiedzy i Upowszechniania IOR – PIB w Poznaniu, na podany poniżej adres:

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD TRANSFERU WIEDZY I UPOWSZECHNIANIA
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 POZNAŃ
Z dopiskiem Studia Podyplomowe 2023/24

Rozpoczęcie studiów uwarunkowane jest liczbą zgłoszonych kandydatów. Zajęcia rozpoczną się, gdy grupa będzie liczyła minimum 25 osób. W przypadku większej liczby chętnych (powyżej 30 osób), o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe oraz kwestionariusz osobowy kandydata.
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu (potwierdzenia dyplomu można dokonać na I zjeździe w Dziale Spraw Pracowniczych IOR ‒ PIB).
  3. Deklaracja zakładu pracy na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów studiów (w przypadku osoby delegowanej przez zakład pracy).

Szczegółowych informacji na temat studiów udziela:

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD TRANSFERU WIEDZY I UPOWSZECHNIANIA
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 POZNAŃ

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR – PIB
tel. 61 864-90-75
e-mail: A.Tratwal@iorpib.poznan.pl

Sekretarz Studiów Podyplomowych

mgr Anna Pukacka
tel. 61 864-90-27
e-mail: A.Pukacka@iorpib.poznan.pl

Powiadomienia o wynikach rekrutacji przesyłane będą kandydatom po zakończeniu naboru.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony