Promowane podstrony

Treść strony

  • Działalność naukowa_SPUB
  • Znaki

„Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych
i Genetycznie Zmodyfikowanych”

 

Podstawa prawna dotacji: decyzja MNiSW nr 18/E-174/SPUB/SN/2019
Wartość dofinansowania ze strony budżetu państwa na lata 2019–2021: 2 601 000,00 zł

Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych jest zakładem Instytutu Ochrony Roślin – PIB, w którym prowadzone są badania z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych i genetycznie zmodyfikowanych. Badania tego typu są prawnie uregulowane i wymagają odpowiednich pozwoleń wydawanych przez Ministra Środowiska lub Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Centrum jest jedynym obiektem szklarniowo-laboratoryjnym w Polsce, w którym można prowadzić doświadczenia w warunkach izolacji biologicznej (poziom bezpieczeństwa biologicznego BSL3). Spełnia wszystkie, bardzo rygorystyczne warunki stawiane takim obiektom zarówno przez ustawodawstwo Unii Europejskiej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2031, Dyrektywa Komisji 2008/61/WE z dnia 17 czerwca 2008 r.; Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r.), jak i prawo krajowe (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej Dz. U. 2016, poz. 600; Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych).

Celem dotacji jest utrzymanie wysoce specjalistycznego obiektu w gotowości do prowadzenia badań finansowanych z innych źródeł z wykorzystaniem organizmów podlegających różnym regulacjom prawnym. Badania tego typu wymagają wysokiego stopnia izolacji zmniejszającego do akceptowalnego poziomu ryzyko uwolnienia organizmów do środowiska.

Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych składa się z dwóch zależnych od siebie elementów: szklarni kwarantannowej oraz kompleksu pięciu specjalistycznych laboratoriów (nematologicznego, entomologicznego, bakteriologicznego, wirusologicznego oraz mikologicznego). Oba elementy, wraz z niezbędnym w tego typu obiektach wyposażeniem technicznym, personelem zapewniającym gotowość do prowadzenia prac naukowych oraz niezbędną aparaturą badawczą, stanowią kompletną infrastrukturę badawczą – urządzenie badawcze umożliwiające prowadzenie badań z wykorzystaniem organizmów podlegających prawnym regulacjom, ściśle kontrolowanych przez odpowiednie służby państwowe.

Centrum wykazuje stałą gotowość do współpracy z innymi jednostkami naukowymi w kraju i za granicą, prezentując swoją ofertę na stronie internetowej (www.plantquarantine.pl), wydając ulotki i foldery oraz promując swoje możliwości na targach i konferencjach. Prowadzone są w nim badania naukowe w jednym z priorytetowych kierunków badawczych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” (Uchwała Rady Ministrów 164/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.). Jednym z najważniejszych tematów badań realizowanych w Centrum jest ochrona różnorodności biologicznej oraz opracowanie metod ochrony roślin przed kwarantannowymi agrofagami zagrażającymi lub mogącymi w najbliższym czasie zagrażać uprawom roślin rolniczych w Polsce. Ponadto prowadzone są tutaj prace nad oceną zagrożenia fitosanitarnego, co umożliwia wypełnianie przez Polskę zobowiązań międzynarodowych w tym zakresie. Szczególnie ważnym obszarem badań w związku z dążeniem do zwiększania rynków zbytu dla polskich płodów rolnych jest biologia agrofagów kwarantannowych, występujących na terenie kraju lub mogących się tutaj zadomowić.

Utrzymanie Centrum oraz udostępnienie obiektu innym jednostkom naukowym umożliwia rozwój priorytetowych kierunków badań, a przez to wzrost innowacyjności polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony