Promowane podstrony

Treść strony

 • Baner subwencja

         

 • Znaki

         

Subwencja ze środków finansowych Ministerstwa Edukacji i Nauki
na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego IOR 
PIB przyznana na rok 2020

 

„Ochrona upraw rolniczych przed agrofagami
z wykorzystaniem metod integrowanych i proekologicznych”

 

Na podstawie komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 czerwca 2020 r. o wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznanych na rok 2020, wartość dofinansowania ze strony budżetu państwa dla Instytutu Ochrony Roślin – PIB wynosi 5 849 900 zł.

Celem prowadzonych w ramach subwencji badań naukowych i prac rozwojowych jest wsparcie działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie zadań priorytetowych oraz naukowe wsparcie nauk rolniczych w tematyce ochrony roślin (głównie upraw polowych), ukierunkowanych na promowanie i upowszechnianie integrowanej ochrony roślin i rolnictwa proekologicznego. Badania z tego zakresu pozwolą na ograniczenie presji rolnictwa na środowisko naturalne i ochronę jego zasobów. Przyczynią się również do zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktów żywnościowych, a także podniesienia konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Główne kierunki badań prowadzonych w ramach subwencji, w Instytucie Ochrony Roślin – PIB, w 2020 roku:

 • Prowadzenie badań podstawowych nad doskonaleniem naukowych podstaw integrowanej ochrony roślin, zapewniających bezpieczeństwo żywności, środowiska rolniczego i zachowanie bioróżnorodności.
 • Monitoring, prognozowanie i sygnalizacja występowania agrofagów na terenie Polski ze wskazaniem alternatywnych metod ograniczania ich szkodliwości.
 • Wykorzystanie nowoczesnych metod diagnostycznych opartych na biologii molekularnej w ochronie roślin.
 • Badanie wpływu systemów produkcji i uprawy na ograniczenie uodparniania się agrofagów (chwastów, szkodników, sprawców chorób) na środki ochrony roślin.
 • Prace nad wprowadzeniem nowych pożytecznych organizmów do metody biologicznej ochrony roślin.
 • Rozwój skutecznych strategii ochrony roślin w ramach rolnictwa ekologicznego.
 • Opracowywanie innowacyjnych metod analizy pozostałości pestycydów w żywności, materiale biologicznym i środowiskowym.
 • Opracowanie i doskonalenie metod analizy substancji czynnych i form użytkowych środków ochrony roślin oraz metod oceny skażeń i ryzyka dla środowiska ze strony pestycydów.
 • Działalność wdrożeniowo-upowszechnieniowa, która pozwala promować osiągnięcia Instytutu i ochrony roślin w kraju i zagranicą.

Badania objęte subwencją są prowadzone przez liczne zespoły badawcze w ośrodkach Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, Sośnicowicach, Białymstoku, Toruniu i Rzeszowie.

Szczegółowa tematyka badawcza poruszana przez zespoły naukowe:

 1. Ocena zagrożenia roślin rolniczych przez wybrane gatunki agrofagów zwierzęcych i doskonalenie chemicznych oraz alternatywnych metod ograniczania ich szkodliwości.
 2. Badania nad występowaniem i znaczeniem gospodarczym agrofagów w uprawach grubonasiennych i drobnonasiennych bobowatych.
 3. Badanie oddziaływań roślina–mikroorganizmy–zwierzęta oraz wpływu czynników biotycznych i abiotycznych na biologię owadów.
 4. Charakterystyka fitoplazm oraz bakterii promujących wzrost roślin.
 5. Wpływ wybranych czynników na występowanie ważnych gospodarczo patogenów rzepaku.
 6. Ocena występowania oraz zwalczanie ważnych gospodarczo patogenów grzybowych w uprawie zbóż.
 7. Badania mikrobiomu ziarna zbóż ‒ perspektywa w ochronie roślin.
 8. Wykorzystanie nowoczesnych metod molekularnych w diagnostyce patogenów roślin.
 9. Pożyteczne entomofagi, grzyby i nicienie jako ważne czynniki metody biologicznej.
 10. Opracowanie strategii stosowania mikroorganizmów i produktów naturalnych w rolnictwie ekologicznym.
 11. Wpływ systemów produkcji i uprawy na zmienność biologiczną chwastów z uwzględnieniem odporności na herbicydy.
 12. Ocena biologicznej aktywności herbicydów w postaci cieczy jonowych.
 13. Doskonalenie metod monitorowania, prognozowania i sygnalizacji ważnych gospodarczo agrofagów dla potrzeb integrowanej ochrony roślin rolniczych.
 14. Opracowanie i doskonalenie metod analizy substancji czynnych i form użytkowych środków ochrony roślin oraz metod oceny skażeń i ryzyka dla środowiska ze strony pestycydów.
 15. Kompleksowa ocena wpływu zróżnicowanych poziomów ochrony chemicznej i warunków agroklimatycznych na zdrowotność roślin.
 16. Opracowanie i wdrażanie nowatorskich metod oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym, biologicznym i środowiskowym.
 17. Epidemiologia występowania chorób i szkodników buraka cukrowego w warunkach integrowanej ochrony roślin.
 18. Integrowana ochrona kukurydzy przed chorobami i szkodnikami w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pojawu nowych zagrożeń.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony