Promowane podstrony

Treść strony

 • Post_powania awansowe

Przepisy dotyczące procedur awansów naukowych

Regulaminy wewnętrzne:

 1. Zasady i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora prowadzonego w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w trybie eksternistycznym (Obowiązuje od 26.09.2023 roku)
 2. Zasady i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym (Obowiązuje od 26.09.2023 roku)
 3. Zasady i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora prowadzonego w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym (Obowiązuje od 30.09.2019 roku)
 4. Zasady i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym (Obowiązuje od 30.09.2019 roku)
 5. Zarządzenie Dyrektora IOR – PIB w sprawie wprowadzenia nowych dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.

Akty prawne:

Akty prawne obowiązujące po 1 października 2018 r.

 1. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669).
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818).

 

Akty prawne obowiązujące przed 1 października 2018 r.

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018, poz. 261).
 2. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw.
 3. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1311).
 4. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1198.
 5. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84 poz. 455).
 6. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z dnia 27 lipca 2005 r. poz. 1365, z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm).

 

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony