Promowane podstrony

Treść strony

  • Post_powania awansowe

Tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii nadany przez
Radę Naukową
Instytutu Ochrony Roślin – PIB

2020

dr Radosław GRYCHOWSKI (28.05.2020)

„Łączne stosowanie metod mechanicznych i chemicznych w ochronie kukurydzy przed zachwaszczeniem”

dr Daria NOWAK (27.05.2020)

„Ocena możliwości chemicznego zwalczania Oculimacula spp”

dr Klauda PSZCZOLIŃSKA (26.02.2020)

„Opracowanie innowacyjnej metodyki oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w glebie”

dr Grzegorz GŁOWACKI (05.02.2020)
„Ciecze jonowe zawierające metsulfuron w ochronie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego przed zachwaszczeniem”

2019

dr Sławomir DRZEWIECKI (09.07.2019)
„Doskonalenie ochrony kukurydzy poprzez łączne stosowanie herbicydów z insektycydami”

dr Monika JASKULSKA (28.06.2019)
„Biologiczne uwarunkowania uszkodzeń roślin przez ślimaki Arion vulgaris Moquin Tandon, 1855 i Arion rufus (Linnaeus, 1758) oraz ich ograniczanie wybranymi moluskocydami”

dr Agnieszka ZWOLIŃSKA (11.04.2019)
„Występowanie i charakterystyka fitoplazm na wybranych roślinach rolniczych”

dr Dominika KACZMAREK  (04.02.2019)
„Wykorzystanie biologicznych i innych niechemicznych metod ochrony ziemniaka przed Phytophthora infestans

2018

dr Marlena PŁONKA  (21.06.2018)
„Oznaczanie zanieczyszczeń form użytkowych środków ochrony roślin techniką chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas”.

2017

dr Magdalena SŁOWIK-BOROWIEC (12.12.2017)
„Analityka i kinetyka rozkładu pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym o dużej zawartości chlorofilu”.

dr Julia MINICKA (18.09.2017)
„Ewolucja molekularna wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic virus, PepMV) i jej wpływ na wirulencję wirusa”.

dr Aleksandra ZARZYŃSKA-NOWAK (19.06.2017)
"Diagnostyka oraz analiza molekularna izolatów wirusa pasiastej mozaiki jęczmienia (Barley stripe mosaic virus, BSMV)"

2016

dr Katarzyna NIJAK (25.10.2016)
"Atrakcyjność pokarmowa różnych klonów i odmian wierzby (Salix spp.)"

dr Magdalena JANKOWSKA (09.06.2016)
„Wpływ procesów technologicznych na poziomy pozostałości środków ochrony roślin w wybranych gatunkach owoców i warzyw”

dr Przemysław WIECZOREK (09.06.2016)
„Determinaty patogeniczności wirusa nekrozy pomidora (Tomato torrado virus, ToTV)”

dr Ewa JAKUBIAK (24.04.2016)
„Biologiczna aktywność cieczy jonowych zawierających anion 4-chloro-2-metylofenoksyoctanowy”

dr inż. Przemysław KARDASZ (30.03.2016)
„Badania nad zastosowaniem cieczy jonowych zawierających anion (2,4-dichlorofenoksy)octowy w ograniczaniu zachwaszczenia w pszenicy ozimej”

2015

dr Marta BUDZISZEWSKA (24.09.2015)
„Charakterystyka molekularna izolatów wirusa nekrozy pomidora (Tomato torrado virus, ToTV) występujących w Polsce”

dr Katarzyna MARCINKOWSKA (16.06.2015)
"Właściwości biologiczne i fizykochemiczne herbicydowych cieczy jonowych zawierających N-(fosforometylo)glicynę"

dr Adam SITARSKI (16.06.2015)
„Doskonalenie metod oceny odporności materiałów hodowlanych buraka cukrowego na chwościk buraka (Cercospora beticola Sacc.)”

dr Anna KURDZIEL (28.04.2015)
„Pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach przeznaczonych do produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci”

– Anna KURDZIEL (28.04.2015 r.)
promotor: dr hab. Bożena ŁOZOWICKA, prof. nadzw.
"Pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach przeznaczonych do produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci".

2014

dr inż. Grzegorz PRUSZYŃSKI (16.12.2014)
„Laboratoryjna ocena wrażliwości pszczół dziko żyjących (Hymenoptera, Apoidea) na wybrane środki ochrony roślin i ich mieszaniny”

dr Natalia RYMELSKA (20.03.2014)
„Charakterystyka biologiczna i molekularna wirusów infekujących cukinię (Cucurbita pepo cv. giromontiina) w Polsce”

2013

dr Magdalena DUDA (Uniwersytet Rzeszowski) (17.12.2013)

„Wpływ wybranych gatunków roślin i składników ich olejków eterycznych na liczebność głównych szkodników rzepaku ozimego”

Promotor: prof. dr hab. Franciszek Dubert

 

dr Agnieszka HOŁODYŃSKA-KULAS (17.12.2013)
„Optymalizacja szybkiej i taniej wielopozostałościowej metody oznaczania środków ochrony roślin w płodach rolnych”

dr Tomasz KLEJDYSZ (17.06.2013)

„Piewiki (Hemiptera: Cicadomorpha & Fulgoromorpha) jako składnik szkodliwej entomofauny ważniejszych upraw w Polsce”

Promotor: prof. Jan Nawrot
 


dr Tomasz STOBIECKI (24.01.2013)

„Opracowanie metod likwidacji składowisk odpadów niebezpiecznych oraz rekultywacji terenu na przykładzie mogilników”

Promotor: prof. dr hab. Stefan Pruszyński

 

2012

dr Anna FILIPIAK (22.06.2012)

„Ekologia, patogeniczność oraz genetyczna odmienność nicienia Bursaphelenchus mucronatus od innych, występujących w Europie gatunków z grupy B. xylophilus

Promotor: prof. dr hab. Marek Tomalak

 

dr Piotr KACZYŃSKI (22.06.2012)

„Nowe deterenty pokarmowe – biologiczna aktywność wobec szkodników magazynowych w ujęciu modelowania molekularnego”

Promotor: dr hab. Bożena Łozowicka, prof. nadzw.
 


dr Krzysztof KRAWCZYK (22.06.2012)

„Występowanie i charakterystyka bakterii powodujących choroby kukurydzy w Polsce”

Promotor: prof. dr hab. Henryk Pospieszny
 


dr Michał RACZKOWSKI (22.06.2012)

„Ocena ryzyka narażenia konsumentów na pozostałości środków ochrony roślin w wybranych rejonach Polski”

Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gnusowski

 

2011

dr Katarzyna TRZMIEL (21.06.2011)

„Charakterystyka biologiczna i molekularna polskich izolatów wirusa karłowej mozaiki kukurydzy (Maize dwarf mosaic virus, MDMV) oraz wirusa mozaiki trzciny cukrowej (Sugarcane mosaic virus, SCMV)”

Promotor: prof. dr hab. Henryk Pospieszny

 

dr Anna NOWACKA (14.03.2011)

„Pozostałości fungicydów w owocach i warzywach w latach 1995–2004 oraz związana z nimi ocena ryzyka zdrowotnego konsumenta”

Promotor: dr hab. Bożena Łozowicka, prof. nadzw. 

 

dr Joanna ZAMOJSKA (14.03.2011)

„Poziomy wrażliwości oraz mechanizmy odporności chrząszczy słodyszka rzepakowego (Meligethes aeneus F.), stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) oraz chowacza podobnika (Ceutorhynchus assimilis Payk) na insektycydy”

Promotor: dr hab. Paweł Węgorek, prof. nadzw. 

 

2010

dr Ewa JAJOR (16.12.2010)

„Epidemiologia czerni krzyżowych na rzepaku”

Promotor: dr hab. Marek Korbas, prof. nadzw.

 
dr Urszula DOPIERAŁA (28.09.2010)

„Ocena skuteczności wybranych herbicydów w zwalczaniu chwastów na terenach objętych oddziaływaniem przemysłu”

Promotor: dr hab. Janusz Rosada, prof. nadzw.

 

dr Stefan KUZIOR (28.06.2010)

„Biologiczne aspekty stosowania sulfosulfuronu w regulacji zachwaszczenia w ziemniaku”

Promotor : dr hab. Marek Urban, prof. nadzw.

 

dr Sylwia KACZMAREK (25.03.2010)

„Ograniczenie zachwaszczenia zbóż jarych uprawianych w mieszankach poprzez stosowanie obniżonych dawek florasulamu + 2,4D i tritosulfuronu + dikamba”

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Adamczewski

 

dr inż. Agnieszka MĄCZYŃSKA (25.03.2010)

„Wpływ wybranych czynników na porażenie pszenicy ozimej przez Gaeumannomyces graminis i Phialophora sp.”

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Weber


 

2009

dr inż. Paweł BEREŚ (17.12.2009)

„Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis Hbn.) – bionomia i szkodliwość dla odmian kukurydzy”

Promotor: doc. dr hab. Marek Mrówczyński
 

dr Anna NIEWIADA (17.12.2009)

„Wpływ naturalnych substancji występujących na ziarnie pszenicy na proces składania jaj przez samice wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.)”

Promotor: prof. dr hab. Jan Nawrot

 

dr Magdalena JAKUBOWSKA (06.10.2009)

„Doskonalenie prognozowania krótkoterminowego chemicznej ochrony buraka cukrowego przed Agrotis segetum (Den. et Schiff.) i Agrotis exclamationis (L.) (Lepidoptera: Noctuidae)”

Promotor: doc. dr hab. Felicyta Walczak
 
 

dr Wojciech MIZINIAK (06.10.2009)

„Biologiczna aktywność retardantów i herbicydów w warunkach łącznego stosowania w pszenicy ozimej”

Promotor: doc. dr hab. Tadeusz Praczyk
 
 

dr inż. Przemysław STRAŻYŃSKI (06.10.2009)

„Struktura populacji mszyc Rhopalosiphum padi (L.) w zróżnicowanych klimatycznie regionach Polski w aspekcie zagrożenia zbóż ozimych ekspansją wirusów BYDV"

Promotor: doc. dr hab. Maria Buchowska-Ruszkowska

 

dr Beata HASIÓW-JAROSZEWSKA (26.05.2009)

„Genetyczne zróżnicowanie oraz diagnostyka polskich izolatów wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic virus)”

Promotor: prof. dr hab. Henryk Pospieszny
 
 
Tytuł doktora nauk biologicznych w zakresie biologii nadany przez
Radę Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 


dr Andrzej WOLSKI (28.10.2009)

„Rewizja podrodziny Cylapinae obszaru orientalnego (Heteroptera: Miridae)”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Gorczyca

 

Tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii nadany przez
Radę Naukową Instytutu Ochrony Roślin – PIB

2008

dr Pankracy BUBNIEWICZ (06.11.2008)

„Opracowanie podstaw integrowanej ochrony pszenżyta ozimego przed szkodnikami”

Promotor: doc. dr hab. Marek Mrówczyński

 

dr Gustaw SETA (25.09.2008)

„Podstawy łącznego stosowania agrochemikaliów w rzepaku ozimym”

Promotor: doc. dr hab. Marek Mrówczyński

 

dr Krzysztof KUBIAK (26.06.2008)

„Reakcja wybranych odmian pszenicy ozimej na porażenie przez Tilletia caries (DC) Tul. i ocena skuteczności wybranych zapraw nasiennych w zwalczaniu tego patogena"

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Weber

 
dr inż. Paweł OLEJARSKI (30.05.2008)

„Zastosowanie systemu analizy pojedynczych ziarniaków do wykrywania obecności wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.) w ziarnie pszenicy”

Promotor: prof. dr hab. Jan Nawrot

 

dr Żaneta FIEDLER (08.04.2008)

„Wykorzystanie grzybów owadobójczych i entomofagów w biologicznym zwalczaniu wciornastka zachodniego Frankliniella occidentalis (Pergande) w uprawach warzyw szklarniowych”

Promotor: doc. dr hab. Danuta Sosnowska

 

dr Tomasz KAŁUSKI (08.04.2008)

„Szkodliwość oraz możliwości ograniczania żerowania ślimaków Deroceras reticulatum (Müller) i Arion lusitanicus Mabille na pszenicy ozimej i rzepaku ozimym”

Promotor: doc. dr hab. Jan Kozłowski
 

Tytuł doktora nauk chemicznych w zakresie chemii nadany przez
Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu


dr Rafał MOTAŁA (20.06.2008)

„Badanie szybkości mechanizmu korozji różnych gatunków stali w produkcyjnym kwasie siarkowym"

Promotor: doc. dr hab. Piotr Grzesiak
 

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony