Promowane podstrony

Treść strony

  • Post_powania awansowe

 Tytuł doktora habilitowanego z dziedziny nauk rolniczych  w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo nadany przez Radę Naukową Instytutu Ochrony Roślin – PIB 

 

2019

dr hab. Katarzyna MARCINKIEWICZ (25.11.2019)

„Ciecze jonowe jako nowa forma agrochemikaliów”

dr hab. Joanna ZAMOJSKA (13.06.2019)
„Możliwość sterowania zjawiskiem odporności owadów w wiosennej ochronie rzepaku ozimego”

 Tytuł doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii nadany przez
Radę Naukową Instytutu Ochrony Roślin – PIB
 

2018

dr hab. Piotr KACZYŃSKI (03.12.2018)
„Optymalizacja i aplikacja pojedynczych oraz wielopozostałościowych metod oznaczania herbicydów w zróżnicowanych matrycach”

dr hab. Renata DOBOSZ (10.01.2018)
„Charakterystyka występujących w Polsce populacji Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) i Globodera artemisae (Eroshenko i Kazachenko, 1972) Behrens, 1975 (Nematoda: Heteroderidae)”

2017

dr hab. Romuald GWIAZDOWSKI (01.06.2017)
„Ocena możliwości zastosowania bakterii Propionibacterium freudenreichii spp shermanii P4 oraz Lactobacillus plantarum L2 w ochronie rzepaku ozimego przed chorobami”

2016

dr hab. Ewa SZPYRKA (05.12.2016)
“Występowanie i zanikanie pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w materiale roślinnym oraz oszacowanie narażenia konsumentów”

2015

dr hab. Anna TRATWAL (24.09.2015)
„Znaczenie zasiewów mieszanych w programach integrowanej ochrony zbóż”

dr hab. Dorota REMLEIN-STAROSTA (28. 04. 2015)
„Ochrona wierzby krzewiastej i ślazowca pensylwańskiego przed chorobami oraz jej wpływ na bioróżnorodność grzybów fyllosfery”

2014

dr hab. Andrzej WÓJTOWICZ (12.06.2014)
„Opracowanie i zastosowanie modeli matematycznych do przewidywania ryzyka porażenia żyta ozimego przez Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. recondita Roberger”

 

dr hab. Paweł Krystian BEREŚ (28.04.2014)
„Studium nad doskonaleniem integrowanej ochrony kukurydzy przed zachodnią kukurydzianą stonką korzeniową (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) i omacnicą prosowianką (Ostrinia nubilalis Hbn.)”

 

dr hab. Tomasz KOSIADA (28.04.2014)
„Charakterystyka populacji Cochliobolus sativus (S. Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur występującej w Wielkopolsce i na Kujawach”

 

dr hab. Roman KRAWCZYK (20.03.2014)
„Regulacja zachwaszczenia upraw łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) i łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) w zależności od ich zróżnicowania biologicznego oraz czynników agroekologicznych”

 

dr hab. Kinga MATYSIAK (20.03.2014)
„Naturalne i syntetyczne bioregulatory jako czynniki zwiększające wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin uprawnych – aspekty aplikacyjne i nowe możliwości stosowania”

 

2013

dr hab. Beata HASIÓW-JAROSZEWSKA (17.12.2013)
„Genetyczne determinanty zmienności wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic virus) i ich potencjalna rola w patogenezie”

2012

dr hab. Stanisław WALORCZYK (16.11.2012)
„Doskonalenie i wykorzystanie chromatografii gazowej połączonej z tandemową kwadrupolową spektrometrią mas do jednoczesnego oznaczenia szerokiego zakresu pozostałości środków ochrony roślin w złożonych matrycach”

 

dr hab. Ewa MATYJASZCZYK (22.06.2012)
„Analiza zmian ustawodawstwa z zakresu ochrony roślin pod kątem bezpieczeństwa żywności, ludzi środowiska”

 

dr hab. Roman KIERZEK (23.04.2012)
„Reakcja roślin jednoliściennych na herbicydy w zależności od techniki opryskiwania i właściwości cieczy użytkowej”

 

dr hab. Jolanta KOWALSKA (17.01.2012)
„Rozszerzenie zakresu stosowania substancji naturalnych i mikroorganizmów pożytecznych w ograniczaniu szkodliwości wybranych agrofagów w uprawach ekologicznych”

 

2010

dr hab. Mariola GŁAZEK (16.12.2010)
„Epidemiologia łamliwości źdźbła pszenicy ozimej (Oculimacula yallundae i O. acuformis) w warunkach województwa śląskiego”

 

dr hab. Jacek PISZCZEK (16.12.2010)
„Epidemiologia chwościka buraka cukrowego (Cercospora beticola) w centralnej Polsce”

 

dr hab. Aleksandra OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA (18.11.2010)
„Rola satRNA w patogenezie szczepów wirusa karłowatości orzecha ziemnego (PSV) występujących w Polsce”

 

dr hab. Natasza BORODYNKO (28.06.2010)
„Występowanie, charakterystyka oraz szkodliwość odglebowych wirusów buraka cukrowego w Polsce”

 

dr hab. Bożena ŁOZOWICKA (28.06.2010)
„Studium nad pozostałościami środków ochrony roślin w płodach rolnych północno-wschodniej Polsce”

 

dr hab. Monika MICHEL (25.03.2010)
„Metabolomika nowej generacji środków ochrony roślin w matrycach roślinnych. Mechanizm i modelowanie sorpcji za pomocą łączonych technik separacyjnych i chemometrycznych”

 

2009

 
 dr hab. Paweł WĘGOREK (26.05.2009)
„Badanie nad odpornością chrząszczy słodyszka rzepakowego (Meligethes Aeneus F.) na insektycydy”

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony