Promowane podstrony

Treść strony

  • Sesje naukowe 2

 


60. SESJA NAUKOWA

Instytutu Ochrony Roślin
Państwowego Instytutu Badawczego


  • 60 Sesja IOR-PIB

60. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB

Zmiany klimatu, nowe zagrożenia i wyzwania związane z ochroną roślin.

 

W dniach 11–13 lutego 2020 r. w Poznaniu odbyła się 60. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Sesja była jednym z wydarzeń poświęconych zdrowiu roślin, które zostało wpisane do kalendarza ONZ na rok 2020.

Patronat honorowy nad 60. Sesją Naukową objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Patronaty objęli także: Wielkopolska Izba Rolnicza, Rada Upowszechniania Nauki PAN, Akademia Młodych Uczonych PAN, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin oraz 13 instytucji reprezentujących media.

Tematem przewodnim 60. Sesji Naukowej IOR – PIB był ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin” (IYPH 2020), którego motto brzmi: „Chroniąc rośliny, chronisz życie”. Podczas obrad sesyjnych poruszano między innymi tak ważne zagadnienia, jak: wpływ nasilających się zmian klimatycznych na ochronę roślin, rozprzestrzenianie się agrofagów powodujących straty gospodarcze i spustoszenie w środowisku naturalnym oraz bezpieczeństwo żywności i środowiska.

W pierwszym dniu Konferencji, tj. 11 lutego, w przeddzień jej uroczystego otwarcia, w Centrum Kongresowym IOR - PIB odbyły się cztery interesujące spotkania, które zgromadziły licznych uczestników. Podczas Forum „Nauka - Szkoły Rolnicze”, został rozstrzygnięty konkurs dla szkół rolniczych pt. „Integrowana Ochrona Roślin - Wizja młodego pokolenia organizowany przez IOR - PIB pod patronatem MRiRW. Obrady forum „Nauka - Doradztwo - Praktyka” poświęcone były głównie monitorowaniu zjawiska uodparniania się agrofagów na stosowane pestycydy. Wyjaśniano przyczyny powstawania odporności i sposoby przeciwdziałania temu zjawisku. Uczestnicy Forum dyskutowali również na tak ważne tematy, jak stosowanie preparatów z grupy neonikotynoidów oraz znaczenie rejestracji mieszanin insektycydowych w powstawaniu zjawiska odporności u szkodników. Na Forum Nasiennym omawiano m.in. zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi, stosowaniem pestycydów, dyskutowano również o obrocie materiałem siewnym i regulacjach unijnych oraz o kondycji ekonomicznej rolnictwa. Doktoranci oraz młodzi pracownicy naukowi zaprezentowali wyniki swoich badań podczas Forum Młodych Naukowców.

W środę, 12 lutego, w Novotel Poznań Centrum, nastąpiło uroczyste otwarcie jubileuszowej 60. Sesji Naukowej IOR – PIB, które rozpoczęło się premierą filmu „Od stonki do integrowanej ochrony roślin, czyli 60 lat Sesji Naukowych IOR – PIB”. Następnie głos zabrał Dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Marek Mrówczyński, który powitał przybyłych gości oraz przedstawił tematykę obrad tegorocznej Konferencji. Niezwykle interesujące wykłady inaugurujące jubileuszową Sesję wygłosili: Krzysztof Kielak – zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Andrzej Chodkowski – główny inspektor GIORiN, Rosalinda Scalia – przedstawicielka Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności oraz Marek Łuczak - prezes firmy Syngenta Polska (sponsora głównego Sesji). W swoich wystąpieniach prelegenci podkreślali m.in. znaczenie zagrożenia fitosanitarnego dla krajów Unii Europejskiej, konieczność wzmożonej kontroli importowanych towarów oraz wprowadzania certyfikatów fitosanitarnych. Prelegenci poruszyli również bardzo istotną problematykę zmian klimatycznych, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się i zadomawianiu agrofagów w nowych rejonach, wymuszając tym samym dokonywanie zmian w programach ochrony roślin. Pan prezes Marek Łuczak podkreślił również znaczenie rozwoju nowych technologii. Jego zdaniem ich rola w ochronie roślin w najbliższych latach będzie kluczowa.

Podczas panelu otwierającego 60. Sesję IOR – PIB nastąpiło również uroczyste wprowadzenie do obrotu kartki okolicznościowej „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin”, powstałej we współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Poczty Polskiej.

Na zakończenie części inaugurującej 60. Sesję IOR – PIB Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Białkowski oraz Dyrektor IOR - PIB, prof. dr hab. Marek Mrówczyński, wręczyli odznaczenia państwowe i resortowe oraz medale „100 lat ochrony roślin” wyróżnionym pracownikom i współpracownikom Instytutu. Część oficjalną uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W tegorocznej Sesji wzięło udział ponad 500 osób, w tym przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z rolnictwem i ochroną roślin: Jan Białkowski i Ryszard Kamiński – Podsekretarze Stanu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Kielak – zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Andrzej Chodkowski – główny inspektor GIORiN, Marcin Mucha – dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, a także Rosalinda Scalia – przedstawicielka Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Marcel Bruins – redaktor naczelny European Seed, Garlich von Essen – sekretarz generalny Euroseeds oraz Peter Button reprezentujący Międzynarodową Unię Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV). W sesji uczestniczyli również pracownicy instytutów naukowych, uniwersytetów, wojewódzkich inspektoratów roślin i nasiennictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz firm fitofarmaceutycznych. Uczestnicy Konferencji wzięli udział w sesjach referatowych i posterowej. Mogli także uczestniczyć w panelu tematycznym pt. „Zmiany klimatyczne i ich wpływ na ochronę roślin” organizowanym przez głównego sponsora Sesji - firmę Syngenta Polska. Wygłoszono łącznie 60 wykładów, zaprezentowano prawie 130 posterów.

Podsumowując jubileuszową 60. Sesję IOR – PIB, prof. dr hab. Marek Mrówczyński podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w tym naukowym wydarzeniu, za liczne wystąpienia i konstruktywne dyskusje. Szczególne podziękowania skierował do firmy Syngenta Polska - głównego sponsora Sesji, oraz do wszystkich instytucji, które objęły Konferencję swoim patronatem.

– 60. Sesja IOR – PIB zakończyła się pełnym sukcesem. Była doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku i osiągnięć naukowców oraz do pokazania, jak ogromny wpływ na praktykę mają wyniki prowadzonych badań. Dobór zagadnień poruszanych podczas tegorocznej konferencji świadczył o tym, że badania naukowe dotyczące ochrony roślin uwzględniają zmieniające się warunki środowiskowe (m.in. zmiany klimatu) i umożliwiają wprowadzenie konkretnych rozwiązań dostosowanych do aktualnych potrzeb – podsumował prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB, organizator Sesji Naukowej.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony