Promowane podstrony

Treść strony

  • Sesje naukowe 2

 


59. SESJA NAUKOWA

Instytutu Ochrony Roślin
Państwowego Instytutu Badawczego


  • 59.Sesja Naukowa IOR_otwarcie2 - Kopia

59. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin PIB

W dniach 1214 lutego 2019 r. odbyła się 59. Sesja Instytutu Ochrony Roślin PIB. Patronat honorowy nad Sesją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Patronaty objęli także: Wielkopolska Izba Rolnicza, Rada Upowszechniania Nauki PAN, Akademia Młodych Uczonych PAN, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin oraz dziewięć instytucji reprezentujących media.

W pierwszym dniu Sesji, tj. 12 lutego, w przeddzień jej uroczystego otwarcia, młodzi pracownicy naukowi wzięli udział w spotkaniu Forum Młodych Naukowców, na którym zaprezentowali wyniki swoich najnowszych badań z zakresu ochrony roślin oraz wzięli udział w panelu dyskusyjnym na temat zdobywania grantów. Komisja oceniająca prelegentów tego panelu nagrodziła wyróżniających się naukowców. Pierwszą nagrodę otrzymał dr Przemysław Wieczorek z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, a drugą mgr Elżbieta Dąbrowska – doktorantka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W tym samym dniu odbyło się również Forum „Nauka Praktyce” poświęcone głównie zagadnieniom transferu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z aktualną problematyką w integrowanej ochronie i produkcji roślin uprawnych.

W środę, 13 lutego, nastąpiło uroczyste otwarcie 59. Sesji IOR PIB. Dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Marek Mrówczyński powitał przybyłych gości oraz przedstawił tematykę obrad Konferencji. Następnie wystąpił Minister Rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski. Minister podkreślił, jak ważną rolę w funkcjonowaniu bezpiecznego środowiska odgrywają badania naukowe w zakresie ochrony roślin. Zdaniem Ministra naukowcy powinni szybko odpowiadać na pytania, które stawia im praktyka i niezwłocznie wdrażać do niej wyniki swoich badań. Minister podkreślił, że środki ochrony roślin powinny być stosowane tylko w niezbędnych ilościach, dlatego tak duże znaczenie ma rozwój alternatywnych metod ochrony roślin, jak ochrona integrowana czy rolnictwo precyzyjne. Rozwój tych kierunków działania w ochronie roślin uznał za najważniejszy w najbliższych latach. Minister Ardanowski sporo uwagi w swoim wystąpieniu poświęcił kwestii jakości i bezpieczeństwa polskiej żywności. Zaznaczył, że polska żywność powinna wyróżniać się na rynkach światowych jakością, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo żywności. Wspomniał, że ważnym aspektem działania w kontekście eksportowania bezpiecznej polskiej żywności na rynki zagraniczne będzie badanie pozostałości pestycydów w produktach żywnościowych. Rolnictwo, według Ministra Ardanowskiego, jest systemem naczyń połączonych nie można realizować jednego celu bez uwzględnienia innych jego aspektów. Działania związane z rolnictwem zrównoważonym powinny wynikać ze świadomości rolników, tylko wtedy możemy mówić o rolnictwie racjonalnym.

O zdrowiu roślin: regulacjach prawnych, zwiększaniu świadomości społecznej w tym zakresie oraz o ocenie ryzyka dla zdrowia roślin mówili przedstawiciele Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW: Pani Nina Dobrzyńska Dyrektor Departamentu, Pan Krzysztof Kielak Zastępca Dyrektora, Pan Andrzej Chodkowski Główny Inspektor GIORiN-u oraz prof. Claude Bragard z Université catholique de Louvain w Belgii.

Na zakończenie części inaugurującej 59. Sesję IOR PIB Minister Rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, oraz Dyrektor IOR PIB, prof. dr hab. Marek Mrówczyński, wręczyli odznaczenia i medale wyróżnionym pracownikom i współpracownikom Instytutu. Część oficjalną uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca "WIWATY".

Uczestnicy Konferencji wzięli udział w sesjach referatowej i posterowej, mogli także uczestniczyć w panelu tematycznym organizowanym przez głównego sponsora Sesji firmę BASF. Panel tematyczny sponsora poświęcony był w dużej mierze występowaniu i zwalczaniu chorób w pszenicy ozimej.

Podczas 59. Sesji IOR PIB wygłoszono łącznie 58 referatów w następujących panelach tematycznych: bezpieczeństwo żywności i środowiska, herbologia, badania naukowe a ryzyko fitosanitarne, integrowana ochrona roślin i rolnictwo precyzyjne, metody biologiczne oraz rolnictwo ekologiczne i zoologia. W panelu dotyczącym badań naukowych związanych z ryzykiem fitosanitarnym uczestniczyli między innymi przedstawiciele Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Zaprezentowano 90 posterów, w tym najliczniej z zakresu fitopatologii, herbologii oraz bezpieczeństwa żywności i środowiska. Postery zostały ocenione przez trzyosobową komisję, która wyłoniła najlepsze prace. Główną nagrodę otrzymał poster, którego pierwszym autorem była dr Michela Chiumenti (Institute for Sustainable Plant Protection – National Research Council, Bari, Italy), a wyróżnienia otrzymały postery przygotowane pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Łozowickiej (Instytut Ochrony Roślin PIB, TSD Białystok) oraz dr Marty Budziszewskiej (Instytut Ochrony Roślin PIB, Poznań).

W Sesji wzięło udział ponad 400 osób reprezentujących między innymi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, instytuty naukowe, uniwersytety, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, firmy fitofarmaceutyczne, stowarzyszenia pracujące na rzecz ochrony roślin oraz producentów rolnych.

Podsumowując 59. Sesję IOR PIB, prof. dr hab. Marek Mrówczyński podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w tym naukowym wydarzeniu, za liczne wystąpienia i konstruktywne dyskusje. Szczególne podziękowania skierował do wszystkich instytucji, które objęły Konferencję patronatem. Pan Dyrektor poinformował zebranych, że 60. Sesja IOR PIB odbędzie się w dniach 1113 lutego 2020 r. w Poznaniu. Tematyka kolejnej Sesji IOR – PIB będzie dotyczyła w dużej mierze biotechnologii, stosowaniu metod niechemicznych w ochronie roślin, informatyzacji i rolnictwa precyzyjnego, a także zmian klimatycznych, które wpływają w coraz większym stopniu na kondycję roślin uprawnych. Warto wspomnieć, że rok 2020, w którym odbędzie się 60. Sesja IOR PIB, Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony