Promowane podstrony

Treść strony

  • Sesje naukowe 2

 


57. SESJA NAUKOWA

Instytutu Ochrony Roślin
Państwowego Instytutu Badawczego


  • Uroczyste otwarcie 57. Sesji Naukowej IOR – PIB (kliknij na zdjęcie aby przejść do galerii zdjęć)

    Uroczyste otwarcie 57. Sesji Naukowej IOR – PIB
    (kliknij na zdjęcie aby przejść do galerii zdjęć)

57. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, odbyła się w dniach 9–10 lutego 2017 r., pod honorowym patronatem Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Patronaty objęły także: Wielkopolska Izba Rolnicza, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin. Patronat medialny objęły Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „APRA” Sp. z o.o. oraz Radio Merkury S.A. Poznań.

Tematyka Sesji Naukowych zawsze odzwierciedla najnowsze badania z zakresu ochrony roślin, wskazuje kierunki tej ochrony i jest miejscem spotkań całego środowiska „ochroniarskiego”.

W uroczystym otwarciu Sesji uczestniczył dr Bogusław Rzeźnicki – dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW, który reprezentował Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dyrektor w swoim wystąpieniu podsumował realizację przez resort rolnictwa Krajowego Planu Działania (KPD) na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013–2017. – KPD jest dokumentem strategicznym, który musiały przyjąć wszystkie kraje członkowskie, żeby pokazać co będą robiły, na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem pestycydów. Dr Rzeźnicki szczególną uwagę zwrócił na dwa główne cele przyjęte do realizacji planu – upowszechnianie zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich użytkowników środków ochrony roślin i zmniejszenie ryzyka stosowania tych preparatów.

Jeden z wykładów inauguracyjnych wygłosiła Agnieszka Sahajdak z Głównego Inspektoratu PIORiN, która przedstawiła aktualne wyzwania stojące przed kontrolą fitosanitarną wynikające z nowych zagrożeń i wymagań nowych kierunków wymiany handlowej.

W trakcie Sesji dużo uwagi poświęcono znaczeniu doradztwa rolniczego w transferze wiedzy z nauki do praktyki w zakresie ochrony roślin. Wykład o tej tematyce podczas otwarcia Sesji przedstawiła Katarzyna Boczek, zastępca dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Z kolei dr hab. Anna Tratwal zaprezentowała internetową Platformę Sygnalizacji Agrofagów realizowaną w ramach Programu Wieloletniego na lata 2016–2020 zleconego przez MRiRW. Platforma wychodzi naprzeciw praktyce rolniczej i jest przykładem współpracy nauki z odbiorcą, jakim jest rolnik. Platforma została uruchomiona 1 września 2016 r. i jest dostępna na stronie internetowej www.agrofagi.com.pl. Umieszczono na niej wiele różnych opracowań związanych z integrowaną ochroną roślin.

W 57. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu uczestniczyło około 600 osób. Byli to przedstawiciele 75 jednostek, w tym 6 zagranicznych. Wygłoszono 47 referatów w kilku blokach tematycznych: regulacja zachwaszczenia, choroby roślin, metody biologiczne, pozostałości środków ochrony roślin, zrównoważone rolnictwo i integrowana ochrona roślin, technika ochrony roślin, aktualne problemy entomologii i nematologii oraz inne zagadnienia ochrony roślin, a także zaprezentowano 151 posterów.

W trakcie 57. Sesji Naukowej IOR – PIB odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaczono 11 pracowników Instytutu. Byli to: Jakub Danielewicz, Ewa Jakubiak, Magdalena Jankowska, Przemysław Kardasz, Tomasz Klejdysz, Małgorzata Maćkowiak, Katarzyna Marcinkowska, Magdalena Słowik-Borowiec, Joanna Sobczak, Przemysław Wieczorek, Agnieszka Zwolińska. Ponadto „Medalem Honorowym IOR – PIB” przyznanym przez Kapitułę Medalu Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego uhonorowano posła na Sejm RP Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

58. Sesja Naukowa Instytutu odbędzie się w lutym 2018 r. Szczegółowe informacje będą sukcesywnie udostępniane na stronie internetowej http://www.snior.pl/

Czytaj o poprzedniej 56. Sesji Naukowej IOR – PIB

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony