Promowane podstrony

Treść strony

  • Projekty mi_dzynarodowe

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

uczestniczy w realizacji
7. Ramowego Projektu Badawczego Unii Europejskiej:

 

FP7-ERANET-2013-RTD, grant nr 618110
C-IPM

„SKOORDYNOWANA INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN W EUROPIE”

 

   Unia Europejska stoi aktualnie przed dużym wyzwaniem, jakim jest obowiązkowe wdrożenie od 2014 roku zasad integrowanej ochrony roślin (IPM). Odbywa się to w oparciu o wytyczne Dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów. Większość państw europejskich inwestuje znaczne środki finansowe w badania naukowe mające na celu zmierzenie się z nowym podejściem do ochrony roślin, a którego priorytetowym celem jest zmniejszenie zależności upraw od chemicznych środków ochrony roślin oraz zmniejszeniem ryzyka związanego z ich stosowaniem. Wartości płynące z krajowych badań mogą być poddawane efektowi współdziałania poprzez ich koordynację na poziomie europejskim. W tym celu, projekt C- IPM ma za zadanie utworzyć forum wymiany aktualnej wiedzy i ustalenia priorytetów badawczych i rozwojowych dotyczących integrowanej ochrony roślin w Europie. Takie podejście jest kluczem do wzbogacenia technik stosowanych w ramach IPM i zapewnienia wysokiego poziomu realizacji działań związanych z integrowaną ochroną roślin wśród europejskich rolników.

 

    Beneficjentami projektu są 32 podmioty z 22 państw członkowskich Unii Europejskiej: Francji, Austrii, Belgii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Czech, Niemiec, Danii, Estonii, Hiszpanii, Finlandii, Węgier, Irlandii, Włoch, Litwy, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwecji, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.

 

    Koordynatorem projektu w Polsce jest mgr inż. Jakub Danielewicz – pracownik Zakładu Mikologii Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.

Instytut Ochrony Roślin – PIB w osobach mgr inż. Jakub Danielewicz i dr Paweł K. Bereś jest jednocześnie reprezentantem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w projekcie C–IPM.

W ramach realizacji poszczególnych zagadnień objętych projektem, IOR – PIB jest współwykonawcą trzech bloków tematycznych:

 

  1. Rozwój strategii badawczej dotyczącej IPM w Europie.
  2. Określenie i analiza istniejącej sieci badań dotyczących IPM z uwzględnieniem przyszłych potrzeb.
  3. Określenie i analiza istniejącej sieci badań dotyczących IPM w uprawach małoobszarowych z uwzględnieniem przyszłych potrzeb.

   

W dniach 28-29 stycznia 2014 w Paryżu odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli państw będących członkami konsorcjum, którego celem było omówienie harmonogramu prac. Projekt rozpoczął się oficjalnie 1 stycznia 2014 r., a czas jego realizacji wynosi 36 miesięcy. 

 

Mgr inż. Jakub Danielewicz
Instytut Ochrony Roślin – PIB
Zakład Mikologii
tel.: + 48 61 864 91 25
j.danielewicz@iorpib.poznan.pl

Dr inż. Paweł K. Bereś
Instytut Ochrony Roślin – PIB
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
tel. + 48 17 854 02 53
BeresP@iorpib.poznan.pl

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony