Promowane podstrony

Treść strony

  • Projekty krajowe

Projekt pn. Bezpieczne struktury informatyczne z dostępem do naukowych zasobów IOR-PIB z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CEL PROJEKTU

Celem ogólnym Projektu jest poprawa innowacyjności i w konsekwencji zwiększenie konkurencyjności polskich jednostek naukowych, w szczególności w zakresie zastosowań technologii informatycznych, informacyjnych i komunikacyjnych.

Celem bezpośrednim Projektu jest zapewnienie kadrze naukowej IOR-PIB oraz odbiorcom jej prac z obszaru gospodarki i nauki stałego i bezpiecznego  dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań i usług z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie łączności Instytutu z krajowymi i międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.

W konsekwencji Projekt wpływa na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw, szczególnie z sektora rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Projekt realizowany jest we wszystkich jednostkach terenowych instytutu (Poznań, Sośnicowice, Białystok, Rzeszów, Toruń), którym przyświeca nadrzędny cel integracji systemów i aplikacji poszczególnych jednostek terenowych IOR – PIB.

REALIZACJE

W ramach Projektu powstały bazy danych oraz aplikacje (serwisy internetowe) skierowane do użytkowników zewnętrznych oraz pracowników naukowych IOR PIB.

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI I PRACY GRUPOWEJ
panel.iorpib.poznan.pl

KLINIKA CHOROB ROŚLIN
www.kchr.pl

BAZA WIEDZY IOR – PIB
libris.iorpib.poznan.pl

BAZA PESTY
www.pesty.pl

APLIKACJE E-Analiza
www.panel.ior.bialystok.pl

BAZA ŚRODKÓW OCHORNY ROŚLIN
baza.ior.poznan.pl

Zapraszamy na nasze strony!

ZASIĘG ŚRODOWISKOWY

Zasięg środowiskowy Projektu obejmuje branże związane z rolnictwem, przetwórstwem żywności, przemysłem spożywczym, przemysłem chemicznym (produkcja środków ochrony roślin).

Wdrażane w ramach Projektu usługi skierowane są w szczelności do:

1. Pracowników przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej (cukrownie, firmy nasienne, firmy hodowlane, firmy sprzedające środki ochrony roślin, firmy produkujące i sprzedające mrożonki czy warzywa konserwowane), rolników i producentów rolnych, w szczególności indywidualnych producentów warzyw i kwiatów oraz działkowców.

2. Personelu jednostek rządowych i samorządowych, np. zajmującego się na bieżąco monitoringiem pozostałości pestycydów lub ustalaniem kryteriów i ram prawnych takiego monitoringu oraz służby doradcze - inspektorów z Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz z Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, krajowe służby fitosanitarne (np. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu etc.).

3. Pracowników krajowych i zagranicznych uczelni i instytutów badawczych (np. Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; zespół kierowanym przez prof. Santiago Elena z Instituto de Biologia Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), Walencja, Hiszpania; Instytut Scientia Terrae Research Institute, Belgium; Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, Mińsk, Białoruś; Uniwersytet Rolniczy KAZNAU, Almaty, Kazachstan) - toksykolodzy, chemicy analitycy, inżynierowie procesów.

Projekt stanowi istotny czynnik w kierunku transformacji polskiej gospodarki do elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy oraz transformacji polskiego społeczeństwa - w szczególności grup: rolnicy, producenci rolni - do społeczeństwa informacyjnego. Efekty jego realizacji wpłyną również na informatyzację administracji publicznej i rozwój e-usług dla obywateli oraz postęp w dziedzinach nauki uznawanych za priorytetowe w polityce naukowej państwa oraz gospodarce naszego kraju - tj, rolnictwo (gospodarka żywnościowa, zdrowa żywność) i środowisko naturalne. Co oznacza, że ostatecznym odbiorcą rezultatów naszego Projektu jest każdy z nas - konsument.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony