Promowane podstrony

Treść strony

 • Wspóepraca

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

Pracownicy Instytutu Ochrony Roślin – PIB corocznie uczestniczą w wielu konferencjach i warsztatach zagranicznych, odbywają także liczne staże i praktyki. Dzięki nabytym kontaktom ze specjalistami z różnych zagranicznych ośrodków naukowych Instytut nawiązał współpracę w ramach umów dwustronnych i podpisanych listów intencyjnych m.in. z uczelniami Hiszpanii, Białorusi (współpraca zawieszona), Kazachstanu, Ukrainy, Rosji (współpraca zawieszona) oraz Chin. Pracownicy IOR – PIB obywali staże m.in. w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Niemczech, Czechach i Japonii, gościli praktykantów z Chin i Kazachstanu. Wieloletnia, stale pogłębiająca się współpraca naukowa z różnymi partnerami zagranicznymi zaowocowała wspólnymi publikacjami naukowymi oraz realizacją międzynarodowych projektów badawczych, m.in. z naukowcami z Hiszpanii, Niemiec, Czech, Belgii, Francji, Włoch, Dani i Szwecji. Pracownicy IOR PIB są członkami około 40 międzynarodowych towarzystw naukowych oraz komitetów redakcyjnych międzynarodowych wydawnictw naukowych.

Naukowcy z zagranicy chętnie uczestniczą w organizowanych przez Instytut konferencjach międzynarodowych oraz corocznych sesjach naukowych poświęconych ochronie roślin rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Takie spotkania stanowią doskonałą okazję do dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń i w rezultacie do nawiązywania współpracy oraz podejmowania kolejnych naukowych wyzwań.

Pracownicy naukowi z całego świata zajmujący się szeroko pojętą ochroną roślin mogą publikować wyniki swoich badań w anglojęzycznym kwartalniku Journal of Plant Protection Research wydawanym w naszej jednostce (http://www.plantprotection.pl/).

Instytut Ochrony Roślin – PIB dokłada wielu starań, aby umożliwiać pracownikom jak najszersze kontakty z naukowcami na całym świecie i wspiera wszelkie inicjatywy nawiązywania współpracy.

 

UMOWY DWUSTRONNE Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI

BIAŁORUŚ – współpraca zawieszona

 • Umowa dwustronna o współpracy z Białoruskim Instytutem Ochrony Roślin w Prilukach a Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu na temat: „Integrowane systemy ochrony upraw rolniczych przed szkodliwymi organizmami” (Renegocjacja umowy dwustronnej luty, 2009 ‒ bezterminowo).

CHINY

 • Umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Mikrobiologii Stosowanej Akademii Nauk Rolniczych Xinjiang w Chinach a Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu na temat: „Współpraca naukowo-badawcza w zakresie zasobu mikroorganizmów i biologicznego zwalczania szkodników i chorób roślin”(protokół umowy dwustronnej z dnia 11 listopada 2010 r.).
 • Umowa dwustronna pomiędzy Instytutem Mikrobiologii Stosowanej Akademii Nauk Rolniczych Xinjiang w Urumqi (Chiny) a Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu na temat „Współpraca i wzajemne kontakty w takich obszarach jak produkcja zdrowych płodów rolnych i biologiczne zwalczanie” na lata 2011–2014.
 • List intencyjny podpisany przez Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu i Jilin Academy of Agricultural Science, Changchun (Chiny) potwierdzający wolę współpracy w zakresie badania pozostałości pestycydów, bezpieczeństwa żywności, zrównoważonego rolnictwa oraz wymiany naukowej (list intencyjny z dnia 31 listopada 2015 r.).
 • List intencyjny o współpracy pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Akademii Nauk Rolniczych Xinjiang w Urumqi (Chiny) a Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu w zakresie: techniki zabiegów opryskiwania, metod wykrywania i zanikania pozostałości pestycydów oraz integrowanej ochrony roślin uprawnych (protokół umowy z dnia 12 lipca 2012).

HISZPANIA

 • Umowa dwustronna pomiędzy Instytutem Biologii Molekularnej Roślin i Komórki w Walencji (Hiszpania) a Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu na temat: „Genetyczne zróżnicowanie wirusów roślin oraz ich molekularna ewolucja” na lata 2017–2020.
 • Umowa dwustronna pomiędzy Instytutem Biologii Molekularnej Roślin i Komórki w Walencji (Hiszpania) a Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu na temat: „Genetyczne zróżnicowanie wirusów roślin oraz ich molekularna ewolucja” na lata 2012–2015 (protokół umowy z dnia 24 września 2012 roku).

KAZACHSTAN

 • Umowa dotycząca powołania międzynarodowego konsorcjum do spraw nauki i edukacji zawarta pomiędzy Kazachstańskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Almaty (Kazachstan) a Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu (protokół bezterminowej umowy z dnia 24 listopada, 2011 r.).
 • Umowa dwustronna (Memorandum of Understanding) pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu a Kazachskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Almaty (Kazachstan) dotycząca ustanowienia i rozwijania współpracy w dziedzinie rolnictwa, nauki i rozwoju technologii na lata 2015–2020 (protokół umowy dwustronnej z września 2015 r.).
 • Umowa dwustronna pomiędzy Kazachstańskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Almaty (Kazachstan) a Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu dotycząca rozszerzenia i wzmocnienia współpracy w sferze naukowej i edukacji na lata 2011–2014.

ROSJA – współpraca zawieszona

 • Umowa dwustronna o współpracy z Wszechrosyjskim Instytutem Ochrony Roślin w St. Petersburgu (Rosja) na rzecz rozwoju nauki w dziedzinie ochrony roślin na lata 2013–2018 (protokół o współpracy dwustronnej z 2003 roku, renegocjacja wcześniejszej umowy – protokół z dnia 15 maja 2013 r.).

UKRAINA

 • Umowa dwustronna pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowej Akademii Nauk Rolniczych w Kijowie (Ukraina) a Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu na temat „Integrowana ochrona upraw rolniczych przed szkodliwymi agrofagami” (protokół bezterminowej umowy dwustronnej z 2011 r.).
 • Umowa dwustronna o współpracy z Ukraińską Stacją Naukowo-Badawczą w Czerniowcach (Ukraina) na temat „Badanie szkodliwych organizmów inwazyjnych” na lata 2011–2015.
 • Umowa dwustronna o współpracy naukowej z Ukraińskim Inżynieryjno-Technologicznym Instytutem „Biotechnika” w Hlebodarskoje (region Odessy) dotycząca współpracy w celu rozwoju nauki w dziedzinie ochrony roślin, na lata 2007–2012.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony

baner toplayer
Polecamy na wynajem budynek biurowy