Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Zadania Rady Naukowej

 

Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu, w szczególności do jej zadań należy:

 1. uchwalanie statutu Instytutu
 2. przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora
 3. występowanie do ministra nadzorującego o powołanie lub odwołanie dyrektora
 4. opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym
 5. opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań
 6. zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej
 7. opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi
 8. opiniowanie regulaminu organizacyjnego
 9. opiniowanie rocznego planu finansowego
 10. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych
 11. opiniowanie podziału zysku Instytutu
 12. opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników
 13. opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych
 14. przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień
 15. wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego
 16. opiniowanie programów prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich
 17. opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.