Promowane podstrony

Treść strony

  • Rada naukowa

Kompetencje Rady Naukowej IOR – PIB

Rada Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96 poz. 618 z dnia 4 czerwca 2010 r.) i jest organem:

  • stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej,
  • uprawnionym do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii oraz występowania z wnioskami do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o nadanie tytułu profesora na zasadach określonych odrębnymi przepisami (Dz. U. nr 65, poz. 595 z dnia 16 kwietnia 2003 r. i M.P. nr 41, poz. 462  z dnia 6 lipca 2007 r.). 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony