Promowane podstrony

Treść strony

  • Instytut o nas

Nadrzędnym zadaniem Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej i upowszechnieniowej w zakresie tworzenia naukowych podstaw i udoskonalania zagadnień dotyczących ochrony roślin w Polsce.

Tematyka badań prowadzonych przez Instytut ma duże znaczenie gospodarcze dla polskiego rolnictwa i dotyczy wielu aspektów ochrony roślin w podstawowych uprawach rolniczych, a także wybranych uprawach ogrodniczych, sadowniczych i leśnych.  Działalność naukowa ukierunkowana jest na opracowywanie naukowych podstaw dla zintegrowanych systemów zarządzania szkodnikami, chorobami i chwastami, a także ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i pozostałości pestycydów w produktach rolniczych, jakości środków ochrony roślin oraz bezpieczeństwa środowiska rolniczego i zachowanie różnorodności biologicznej.

IOR – PIB  jest zapleczem naukowym dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i o jego wysokiej pozycji świadczy między innymi fakt posiadania statusu Państwowego Instytutu Badawczego, który został nadany Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 21 kwietnia 2008 roku. W swej wieloletniej działalności Instytut wypracował wiele form przekazywania wyników dla potrzeb praktyki rolniczej.

IOR – PIB w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska realizuje zadania na rzecz administracji publicznej, w szczególności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wspierające wykonywanie ich zadań z zakresu ochrony upraw oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Program Wieloletni realizowany przez Instytut jest narzędziem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla prowadzenia polityki zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin w Polsce oraz wypełnienia zobowiązań Polski wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej.

W ostatniej edycji na lata 2016–2020 program ten obejmuje dwa obszary tematyczne, kluczowe dla realizacji i wdrażania ustawodawstwa krajowego i Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa żywności:

  • Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla ludzi, zwierząt i środowiska.
  • Ochrona terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych organizmów stanowiących szczególne zagrożenia.

Ponadto IOR – PIB przygotowuje analizy PRA (Pest Risk Assessment) w związku z poszukiwaniem przez resort rolnictwa nowych rynków zbytu dla polskich płodów rolnych. Odbiorcami wyników są następujące urzędy administracji państwowej:  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.          

Prowadzone przez Instytut badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie ochrony upraw rolniczych wpisują się w zadania ujęte w „Programie Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019”, szczególnie w zadania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i realizację Krajowego Planu Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Działalność IOR – PIB jest niezbędna Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do realizacji Krajowego Planu Działania (KPD) na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Szczególnie do realizacji działań dotyczących integrowanej ochrony roślin oraz analizy ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Bez wsparcia Instytutu nie będzie możliwe wykonanie KPD między innymi w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin, utrzymania platformy internetowej poświęconej integrowanej ochronie roślin, upowszechnienie metodyk integrowanej ochrony ważnych upraw rolniczych, udostępnienie systemów wspomagania podejmowania decyzji w ochronie roślin, jak również monitoringu skażenia żywności pochodzenia roślinnego  i pasz środkami ochrony roślin.

Projekt krajowego planu działania na lata 2018–2022 bardzo dobrze wpisuje się w główne prace i badania realizowane  w IOR – PIB w Zakładzie Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów, które ukierunkowane są na utrzymanie i rozbudowę Platformy Sygnalizacji Agrofagów  oraz systemy wspomagające podejmowanie decyzji o chemicznej ochronie roślin.

 

Statut Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony