Promowane podstrony

Treść strony

 • Rada naukowa

Zadania Rady Naukowej IOR – PIB

Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu. Do jej głównych zadań należy:

 1. Uchwalanie statutu Instytutu.
 2. Opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym.
 3. Opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań.
 4. Zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej.
 5. Opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi.
 6. Opiniowanie regulaminu organizacyjnego.
 7. Opiniowanie rocznego planu finansowego.
 8. Opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych.
 9. Opiniowanie podziału zysku Instytutu.
 10. Opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników.
 11. Opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych.
 12. Przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień.
 13. Wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego.
 14. Opiniowanie programów prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich.
 15. Opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony