Promowane podstrony

Treść strony

 • Dr hab. Jacek Piszczek

 

PROF. IOR – PIB, DR HAB.
JACEK PISZCZEK

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB
w Toruniu

 

Ekspert w dziedzinach:

ochrona roślin, fitopatologia

 

kontakt: J.Piszczek@iorpib.poznan.pl

Zatrudniony w IOR – PIB od: 1998 r.

 

Przebieg kariery naukowej:

1975–1980 r. – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi – praca magisterska: „Mykoflora jezior Czarne i Zmarłe, obserwacje biologiczne i ekologiczne”;

1992 r. – doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii – genetyki i hodowli roślin. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Dysertacja pt. „Ochrona plantacji nasiennych buraka przed chorobami a zdrowotność nasion”;

2010 r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalizacja: ochrona roślin – fitopatologia – Instytut Ochrony Roślin – PIB, rozprawa pt. „Epidemiologia chwościka buraka cukrowego (Cercospora beticola) w centralnej Polsce”;

2011 r. (do chwili obecnej) – stanowisko profesora IOR – PIB;

2018 r. – dyrektor IOR – PIB.

 

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

 1. Piszczek J., Epidemiologia chwościka buraka cukrowego (Cercospora beticola) w Centralnej Polsce. Rozprawy Naukowe IOR-PIB, Poznań. 23: 70 ss.
 2. Piszczek J., Kierzek R., Nowakowski M., Górski D., Miziniak W., Ulatowska. Moliszewska E., Siódmiak J., Ledóchowski P. 2012. Metodyka Integrowanej Ochrony Buraka Cukrowego i Pastewnego dla Doradców. Opracowanie zbiorowe pod redakcją dr hab. Piszczka i prof. dr hab. M. Mrówczyńskiego. IOR-PIB Poznań, 123 ss ISBN 978-83-89867-84-1.
 3. Górski D., Jakubowska M., Miziniak W., Piszczek J., Ulatowska A., Walczak F., Wolny S., Złotkowski J. 2013. Poradnik Sygnalizatora Ochrony Buraka. Praca pod redakcją prof. dr hab. F. Walczak. Wyd. IOR- PIB, Poznań, 204 ss.
 4. Moliszewska E., Nabrdalik M., Piszczek J. Tubercle disease (Xanthomonas beticola) and other gall-malformed diseases of sugar beet roots: a review. Journal of Plant Diseases and Protection 123(5): 197-203.
 5. Bereś P.K. (red.), Erlichowski T., Piszczek J., Pruszyński G., Ulatowska A. 2017. Atlas szkodników roślin rolniczych. Wyd. II. Wydawnictwo Hortpress, Warszawa, 191 ss.
 6. Piszczek J., Pieczul K., Kiniec A. 2018. First report of G143A strobilurin resistance in Cercospora beticola in sugar beet (Beta vulgaris) in Poland. Plant Dis. Prot. 125(1): 99-101.
 7. Moliszewska E., Nabrdalik M., Puławska J., Piszczek J. 2018. Tubercle disease of sugar beet roots (Beta vulgaris) found in Poland is neither caused by Xanthomonas beticola nor by tumorigenic Agrobacterium/Rhizobium. Plant Dis. Prot.125: 581–583. DOI 10.1007/s41348-018-0183-3.
 8. Piszczek J., Górski D., Miziniak W., Ulatowska A. 2019. Atlas Burak. Identyfikacja agrofagów oraz niedoborów pokarmowych. Agro Wydawnictwo SP. z o.o. 263 ss. ISBN 978-83-954198-1-2.

 

Najważniejsze dokonania zawodowe:

 • autor i współautor ponad 100 prac naukowych i ponad 300 artykułów popularnonaukowych, wygłosił ponad 200 wykładów dla rolników i pracowników sektora okołorolniczego;
 • badania nad zastosowaniem zapraw fungicydowych do ochrony wschodów buraka (mieszanki hymeksazolu i tiuramu);
 • badania nad zgniliznami korzeni buraka;
 • prace nad biologią chwościka buraka i odpornością grzyba na substancje czynne fungicydów – pierwsze prace w tym zakresie w Polsce;
 • pierwsze wykrycie w Polsce bakteryjnej plamistości liści buraka (2005);
 • przygotowanie polskiego cukrownictwa i plantatorów buraka na pojawienie się rizomani;
 • opracowanie poradników oraz metodyk ochrony buraka cukrowego przed agrofagami;
 • wydanie atlasu agrofagów buraka cukrowego;
 • wieloletni doradca i ekspert Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego i Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w zakresie ochrony plantacji buraka przed chorobami i szkodnikami;
 • od 2012 roku członek Rady Naukowej Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego oraz wydawanego przez ten związek czasopisma „Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego”;
 • od 1994 roku aktywny uczestnik spotkań Grupy Szkodników i Chorób IIRB (International Institute for Beet Research), a także kongresów tego Instytutu, od 2004 roku jego pełnoprawny członek;
 • aktywny członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego; od 1993 roku członek Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, następnie w latach 1996-1999 zastępca przewodniczącego, a od 1999 r. do 2017 r. jej przewodniczący; od 2017 roku członek Zarządu Głównego Towarzystwa;
 • lata 2004 -2011 – zajęcia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (ćwiczenia z mykologii), a od 2006 r. do 2011 r. także wykłady; opieka na 6 pracami magisterskimi i ponad 100 studentami biologii, ochrony środowiska i biotechnologii UMK odbywającymi swoje praktyki w TSD w Toruniu;
 • wykłady na studium podyplomowym w IOR-PIB;
 • od 2001 roku członek Komisji Rejestrowej Roślin Korzeniowych (obecnie Buraka) przy COBORU w Słupi Wielkiej, od 2008 r. zastępca przewodniczącego, a od 2013 r. do 2020 r. przewodniczący tej komisji;
 • propagator wiedzy o grzybach wielkoowocnikowych;
 • w 2015 roku, za działania na rzecz społeczności akademickiej UMK w Toruniu, otrzymał tytuł Ambasadora UMK;
 • za swoją działalność naukową i oświatową w rolnictwie został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi (2008 r.) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2020 r.); posiada także odznakę resortową Zasłużony dla Rolnictwa (2014 r.).

 

W wolnym czasie lubi: kolekcjonować i uprawiać tulipany (w kolekcji około 300 odmian); fotografować grzyby wielkoowocnikowe; turystykę rowerową – współzałożyciel Klubu Rowerowego „Skołowani” działającego w ramach Programu Absolwent UMK; czytać literaturę poświęconą historii Polski, powieści fantasty i science fiction (ulubieni autorzy: Tolkien i Lem).

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony