Promowane podstrony

Treść strony

  • Publikacje naukowe

 


ROZPRAWY NAUKOWE


Zeszyt 1 (1998)
"Selekcja i mutageneza w genetycznym doskonaleniu nicieni owadobójczych dla celów biologicznego zwalczania szkodników"
- Marek Tomalak

Zeszyt 2 (1998)
"Czynniki warunkujące wrażliwość odmian jabłoni i reakcja odmian na pordzewiacza jabłoniowego – Aculus schlechtendali (Nalepa)"
- Jan Kozłowski

Zeszyt 3 (1998)
"Biologiczna aktywność nikosulfuronu stosowanego łącznie z adiuwantami"
- Tadeusz Praczyk

Zeszyt 4 (1999)
"Podstawy wykorzystania drapieżnego roztocza Hypoaspis aculeifer Can. (Acarina: Laelapidae) w biologicznym zwalczaniu ziemiórek"
- Janusz Piątkowski

Zeszyt 5 (1999)
"Początkowe depozyty środków ochrony roślin w warzywach szklarniowych i ich zanikanie wraz z upływem czasu"
- Stanisław Sadło

Zeszyt 6 (2000)
"Rola bakulowirusa SsMNPV w regulacji liczebności populacji białki wierzbówki Stilpnotia salicis L. (Lepidoptera: Lymantriidae)"
- Jadwiga Ziemnicka

Zeszyt 7 (2001)
"Zmiany zawartości rtęci w zbożach i glebach ornych na obszarze Polski w latach 1975–1996"
- Jerzy Dąbrowski

Zeszyt 8 (2002)
"Przekształcenia cyklicznej partenogenezy mszycy Rhopalosiphum padi (L.) (Homoptera: Aphidoidea) - znaczenie zjawiska w adaptacji środowiskowej"
- Maria Ruszkowska

Zeszyt 9 (2003)
"Możliwości zastosowania Pochonia chlamydosporia (Goddard) Zare et Gams oraz Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson w biologicznym zwalczaniu mątwika burakowego (Heterodera schachtii Schmidt) i guzaków korzeniowych (Meloidogyne spp.)"
- Danuta Sosnowska

Zeszyt 10 (2003)
"Studium nad doskonaleniem ochrony rzepaku ozimego przed szkodnikami"
- Marek Mrówczyński

Zeszyt 11 (2003)
"Wpływ wybranych parchopodobnych odmian jabłoni na bionomię dwóch gatunków przędziorków z rodzaju Tetranychus (Acarina, Tetranychidae)"
- Anna Skorupska

Zeszyt 12 (2003)
"Wykorzystanie metody regresji wielokrotnej przy wyznaczaniu optymalnego terminu chemicznej ochrony zbóż przed skrzypionkami (Oulema spp.) w Wielkopolsce"
- Felicyta Walczak

Zeszyt 13 (2003)
"Pluskiwaki (Heteroptera) w zrożnicowanych środowiskach Słowińskiego Parku Narodowego oraz Góry Rowokół"
- Alicja Korcz

Zeszyt 14 (2006)
"Wirusy zbóż przenoszone przez nasiona – występowanie w Polsce i potencjalna szkodliwość"
- Małgorzata Jeżewska

Zeszyt 15 (2007)
"Across the transformation life cycle of Rhopalosiphum padi (L.) (Homoptera: Aphidoidea): coevolution with temperature"
- Maria Ruszkowska

Zeszyt 16 (2007)
"Ocena wpływu herbicydów na plon, jakość ziarna i słodów odmian jęczmienia jarego i ozimego"
- Marek Urban

Zeszyt 17 (2008)
"Obcy inwazyjny ślimak nagi ślinik luzytański – Arion lusitanicus. Charakterystyka, metody zwalczania i rejestracji stanowisk występowania w Polsce"
- Jan Kozłowski

Zeszyt 18 (2008)
"Epidemiologia łamliwości źdźbła pszenicy ozimej w Polsce"
- Marek Korbas

Zeszyt 19 (2008)
"Stan środowiska rolniczego w rejonie huty miedzi GŁOGÓW"
- Janusz Rosada

Zeszyt 20 (2009)
"Badania nad odpornością chrząszczy słodyszka rzepakowego (Meligethes aeneus F.) na insektycydy"
- Paweł Węgorek

Zeszyt 21 (2009)
"Metabolomika nowej generacji środków ochrony roślin w matrycach roślinnych. Mechanizm i modelowanie sorpcji za pomocą łączonych technik separacyjnych i chemometrycznych"
- Monika Michel

Zeszyt 21 (2010)
"Studium nad pozostałościami środków ochrony roślin w płodach rolnych północno-wschodniej Polski"
- Bożena Łozowicka

Zeszyt 22 (2010)
"Rola satRNA w patogenezie szczepów wirusa karłowatości orzecha ziemnego (PSV) występujących w Polsce" 
Aleksandra Obrępalska-Stęplowska

Zeszyt 23 (2010)
"Epidemiologia chwościka buraka cukrowego (Cercospora beticola) w centralnej Polsce" 
Jacek Piszczek

Zeszyt 24 (2010)
"Epidemiologia łamliwości źdźbła pszenicy ozimej (Oculimacula yallundae i O. acuformis) w warunkach województwa śląskiego" 
Mariola Głazek

Zeszyt 25 (2010)
"Los i zachowanie się kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D) oraz jego metabolitu 2,4-dichlorofenolu (2,4-DCF) w środowisku glebowym" 
Alicja Lewandowska

Zeszyt 25 (2011)
"Analiza zmian ustawodawstwa z zakresu ochrony roślin pod kątem bezpieczeństwa żywności, ludzi i środowiska" 
Ewa Matyjaszczyk

Zeszyt 26 (2011)
"Reakcja roślin jednoliściennych na herbicydy w zależności od techniki opryskiwania i właściwości cieczy użytkowej" 
Roman Kierzek

Zeszyt 27 (2013)
"Opracowanie i zastosowanie modeli matematycznych do przewidywania ryzyka porażenia żyta ozimego przez Puccinia recondita Rob. Ex Desm. f. sp. recondita Roberger" 
Andrzej Wójtowicz

Zeszyt 28 (2013)
"Regulacja zachwaszczenia upraw łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) i łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) w zależności od ich zróżnicowania biologicznego oraz czynników agroekologicznych" 
Roman Krawczyk

Zeszyt 29 (2013)
"Studium nad doskonaleniem integrowanej ochrony kukurydzy przed zachodnią kukurydzianą stonką korzeniową (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) i omacnicą prosowianką (Ostrinia nubilalis Hbn.)" 
Paweł Krystian Bereś

Zeszyt 30 (2014)
"Ochrona wierzby krzewiastej i ślazowca pensylwańskiego przed chorobami oraz jej wpływ na bioróżnorodność grzybów fyllosfery" 
Dorota Remlein-Starosta

Zeszyt 31 (2016)
"Ocena możliwości zastosowania bakterii Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii P4 oraz Lactobacillus plantarum L2 w ochronie rzepaku ozimego przed chorobami"
- Romuald Gwiazdowski

Zeszyt 32 (2016)
"Charakterystyka występujących w Polsce populacji Gobodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Skarbilovich, 1959 i Globodera artemisiae (Eroshenko i Kazachenko, 1972) Behrens, 1975 (Nematoda: Heteroderidae)"
- Renata Dobosz

 

 

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony