Promowane podstrony

Treść strony

 • Publikacje naukowe

 


ROZPRAWY NAUKOWE


 • Zeszyt 1 (1998)
  "Selekcja i mutageneza w genetycznym doskonaleniu nicieni owadobójczych dla celów biologicznego zwalczania szkodników"
  - Marek Tomalak
 • Zeszyt 2 (1998)
  "Czynniki warunkujące wrażliwość odmian jabłoni i reakcja odmian na pordzewiacza jabłoniowego – Aculus schlechtendali (Nalepa)"
  - Jan Kozłowski
 • Zeszyt 3 (1998)
  "Biologiczna aktywność nikosulfuronu stosowanego łącznie z adiuwantami"
  - Tadeusz Praczyk
 • Zeszyt 4 (1999)
  "Podstawy wykorzystania drapieżnego roztocza Hypoaspis aculeifer Can. (Acarina: Laelapidae) w biologicznym zwalczaniu ziemiórek"
  - Janusz Piątkowski
 • Zeszyt 5 (1999)
  "Początkowe depozyty środków ochrony roślin w warzywach szklarniowych i ich zanikanie wraz z upływem czasu"
  - Stanisław Sadło
 • Zeszyt 6 (2000)
  "Rola bakulowirusa SsMNPV w regulacji liczebności populacji białki wierzbówki Stilpnotia salicis L. (Lepidoptera: Lymantriidae)"
  - Jadwiga Ziemnicka
 • Zeszyt 7 (2001)
  "Zmiany zawartości rtęci w zbożach i glebach ornych na obszarze Polski w latach 1975–1996"
  - Jerzy Dąbrowski
 • Zeszyt 8 (2002)
  "Przekształcenia cyklicznej partenogenezy mszycy Rhopalosiphum padi (L.) (Homoptera: Aphidoidea) - znaczenie zjawiska w adaptacji środowiskowej"
  - Maria Ruszkowska
 • Zeszyt 9 (2003)
  "Możliwości zastosowania Pochonia chlamydosporia (Goddard) Zare et Gams oraz Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson w biologicznym zwalczaniu mątwika burakowego (Heterodera schachtii Schmidt) i guzaków korzeniowych (Meloidogyne spp.)"
  - Danuta Sosnowska
 • Zeszyt 10 (2003)
  "Studium nad doskonaleniem ochrony rzepaku ozimego przed szkodnikami"
  - Marek Mrówczyński
 • Zeszyt 11 (2003)
  "Wpływ wybranych parchopodobnych odmian jabłoni na bionomię dwóch gatunków przędziorków z rodzaju Tetranychus (Acarina, Tetranychidae)"
  - Anna Skorupska
 • Zeszyt 12 (2003)
  "Wykorzystanie metody regresji wielokrotnej przy wyznaczaniu optymalnego terminu chemicznej ochrony zbóż przed skrzypionkami (Oulema spp.) w Wielkopolsce"
  - Felicyta Walczak
 • Zeszyt 13 (2003)
  "Pluskiwaki (Heteroptera) w zrożnicowanych środowiskach Słowińskiego Parku Narodowego oraz Góry Rowokół"
  - Alicja Korcz
 • Zeszyt 14 (2006)
  "Wirusy zbóż przenoszone przez nasiona – występowanie w Polsce i potencjalna szkodliwość"
  - Małgorzata Jeżewska
 • Zeszyt 15 (2007)
  "Across the transformation life cycle of Rhopalosiphum padi (L.) (Homoptera: Aphidoidea): coevolution with temperature"
  - Maria Ruszkowska
 • Zeszyt 16 (2007)
  "Ocena wpływu herbicydów na plon, jakość ziarna i słodów odmian jęczmienia jarego i ozimego"
  - Marek Urban
 • Zeszyt 17 (2008)
  "Obcy inwazyjny ślimak nagi ślinik luzytański – Arion lusitanicus. Charakterystyka, metody zwalczania i rejestracji stanowisk występowania w Polsce"
  - Jan Kozłowski
 • Zeszyt 18 (2008)
  "Epidemiologia łamliwości źdźbła pszenicy ozimej w Polsce"
  - Marek Korbas
 • Zeszyt 19 (2008)
  "Stan środowiska rolniczego w rejonie huty miedzi GŁOGÓW"
  - Janusz Rosada
 • Zeszyt 20 (2009)
  "Badania nad odpornością chrząszczy słodyszka rzepakowego (Meligethes aeneus F.) na insektycydy"
  - Paweł Węgorek
 • Zeszyt 21 (2009)
  "Metabolomika nowej generacji środków ochrony roślin w matrycach roślinnych. Mechanizm i modelowanie sorpcji za pomocą łączonych technik separacyjnych i chemometrycznych"
  - Monika Michel
 • Zeszyt 21 (2010)
  "Studium nad pozostałościami środków ochrony roślin w płodach rolnych północno-wschodniej Polski"
  - Bożena Łozowicka
 • Zeszyt 22 (2010)
  "Rola satRNA w patogenezie szczepów wirusa karłowatości orzecha ziemnego (PSV) występujących w Polsce" 
  Aleksandra Obrępalska-Stęplowska
 • Zeszyt 23 (2010)
  "Epidemiologia chwościka buraka cukrowego (Cercospora beticola) w centralnej Polsce" 
  Jacek Piszczek
 • Zeszyt 24 (2010)
  "Epidemiologia łamliwości źdźbła pszenicy ozimej (Oculimacula yallundae i O. acuformis) w warunkach województwa śląskiego" 
  Mariola Głazek
 • Zeszyt 25 (2010)
  "Los i zachowanie się kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D) oraz jego metabolitu 2,4-dichlorofenolu (2,4-DCF) w środowisku glebowym" 
  Alicja Lewandowska
 • Zeszyt 25 (2011)
  "Analiza zmian ustawodawstwa z zakresu ochrony roślin pod kątem bezpieczeństwa żywności, ludzi i środowiska" 
  Ewa Matyjaszczyk
 • Zeszyt 26 (2011)
  "Reakcja roślin jednoliściennych na herbicydy w zależności od techniki opryskiwania i właściwości cieczy użytkowej" 
  Roman Kierzek
 • Zeszyt 27 (2013)
  "Opracowanie i zastosowanie modeli matematycznych do przewidywania ryzyka porażenia żyta ozimego przez Puccinia recondita Rob. Ex Desm. f. sp. recondita Roberger" 
  Andrzej Wójtowicz
 • Zeszyt 28 (2013)
  "Regulacja zachwaszczenia upraw łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) i łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) w zależności od ich zróżnicowania biologicznego oraz czynników agroekologicznych" 
  Roman Krawczyk
 • Zeszyt 29 (2013)
  "Studium nad doskonaleniem integrowanej ochrony kukurydzy przed zachodnią kukurydzianą stonką korzeniową (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) i omacnicą prosowianką (Ostrinia nubilalis Hbn.)" 
  Paweł Krystian Bereś
 • Zeszyt 30 (2014)
  "Ochrona wierzby krzewiastej i ślazowca pensylwańskiego przed chorobami oraz jej wpływ na bioróżnorodność grzybów fyllosfery" 
  Dorota Remlein-Starosta
 • Zeszyt 31 (2016)
  "Ocena możliwości zastosowania bakterii Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii P4 oraz Lactobacillus plantarum L2 w ochronie rzepaku ozimego przed chorobami"
  - Romuald Gwiazdowski
 • Zeszyt 32 (2016)
  "Charakterystyka występujących w Polsce populacji Gobodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Skarbilovich, 1959 i Globodera artemisiae (Eroshenko i Kazachenko, 1972) Behrens, 1975 (Nematoda: Heteroderidae)"
  - Renata Dobosz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony