Promowane podstrony

Treść strony

  • ZakeNd Badania Pozostaeoyci

Celem Zakładu Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Poznaniu (Laboratorium) jest prowadzenie badań naukowych nad pozostałościami środków ochrony roślin w płodach rolnych, nieprzetworzonej i przetworzonej żywności pochodzenia roślinnego, glebie i wodzie oraz mykotoksyn w zbożach i paszach.

Urzędowa kontrola pozostałości środków ochrony roślin realizowana jest w ramach umów z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz we współpracy z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin odpowiedzialną za ocenę prawidłowości stosowania środków.

Zakład pełni funkcję Krajowego Laboratorium Referencyjnego (KLR) w zakresie pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego – dla zaplecza laboratoryjnego Inspekcji Weterynaryjnej, oraz w zakresie pozostałości środków ochrony roślin w żywności i paszach pochodzenia roślinnego produkowanych metodami ekologicznymi – dla zaplecza laboratoryjnego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach działalności referencyjnej Zakład współpracuje z laboratoriami Zakładów Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii monitorującymi pasze oraz z Laboratoriami Referencyjnymi Unii Europejskiej.

Zakład dysponuje najnowocześniejszą aparaturą pomiarową – chromatografami gazowymi i cieczowymi z tandemową kwadrupolową spektrometrią mas (GC-MS/MS i LC-MS/MS) oraz chromatografami gazowymi z detektorami ECD i NPD.

Laboratorium organizuje, koordynuje i nadzoruje prace wykonywane w laboratoriach IOR - PIB w Oddziale Sośnicowice i TSD w Białymstoku.

Laboratorium systematycznie od roku 2000 uczestniczy, z wynikiem pozytywnym, w międzynarodowych badaniach biegłości organizowanych przez Komisję Europejską i FAPAS.

Laboratorium nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej. Sprawy finansowe, pracownicze, remonty, inwestycje, zaopatrzenie, BHP są załatwiane przez odpowiednie służby będące w gestii Dyrekcji Instytutu Ochrony Roślin.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony