Promowane podstrony

Treść strony

  • Dziaealnoya statutowa

Prowadzona przez IOR – PIB działalność statutowa ma na celu wsparcie działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie zadań priorytetowych oraz wsparcie nauk rolniczych w zakresie ochrony roślin (głównie upraw polowych), a także podniesienie konkurencyjności polskiego rolnictwa poprzez:

  • prowadzenie badań podstawowych w zakresie działalności statutowej, które doskonalą naukowe podstawy integrowanej ochrony roślin, zapewniają bezpieczeństwo żywności, środowiska rolniczego i zachowanie bioróżnorodności,
  • opracowanie programów ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym,
  • tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnych badań w zakresie rolnictwa precyzyjnego. Powstała w ostatnich latach nowoczesna infrastruktura badawcza spowodowała zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu grantów międzynarodowych (Horyzont 2020), krajowych i stypendiów dla wybitnych młodych naukowców,
  • działalność wdrożeniowo-upowszechnieniową, która pozwala promować osiągnięcia Instytutu i ochrony roślin w kraju i zagranicą.

W ostatnich latach w działalności naukowej IOR – PIB odnotowano znaczący wzrost badań nad nowymi metodami diagnostycznymi w ochronie roślin z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi biologii molekularnej. Efektem tych działań jest między innymi znaczący postęp w działalności publikacyjnej i wdrożeniowej, podniesienie kwalifikacji i wykształcenie nowej kadry naukowo-badawczej czy też wzrost liczby zgłaszanych patentów. Poniżej przedstawiono wymierne dane potwierdzające ten rozwój.  O wysokim poziomie działalności naukowej Instytutu świadczy dorobek publikacyjny. W roku 2017  opublikowano 67 publikacji w czasopismach posiadających współczynnik wpływu impact factor (IF). Ponadto ukazało się 45 publikacji naukowych w czasopismach umieszczonych w części B wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 13 monografii naukowych, około 120 materiałów z konferencji oraz około 150 publikacji popularno-naukowych. O innowacyjności badań naukowych IOR – PIB świadczą patenty. W ostatnich czterech latach uzyskano 30 patentów krajowych i dwa międzynarodowe. Dotyczą one głównie nowych formulacji środków ochrony roślin i deterentów pokarmowych.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony