Promowane podstrony

Treść strony

  • badania pozostałości

Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin prowadzi działalność usługową w ramach Programu Wieloletniego zgodnie z umową z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także na zlecenie klientów indywidualnych w zakresie analiz pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym, glebie, wodzie, ściekach i innych matrycach.

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów opiera się na badaniach pozostałości środków ochrony roślin w żywności i paszach na etapie ich produkcji i sprzedaży przeprowadzanych w ramach urzędowych kontroli. Ponadto, badania mają na celu ocenę prawidłowości stosowania środków ochrony roślin. Wykonywane badania urzędowe posiadają umocowanie w prawie krajowym oraz unijnym.

Laboratorium w celu spełnienia wymagań klienta wdrożyło i stosuje skuteczny System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Wysoka jakość świadczonych usług została potwierdzona Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1358, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Posiadana akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że Laboratorium działa zgodnie z najlepszą praktyką oraz otrzymywane wyniki analiz są wiarygodne i precyzyjne. Ma to szczególne znaczenie w obszarze związanym z bezpieczeństwem żywności.

Procedury badawcze wykorzystywane w Laboratorium do badań pozostałości środków ochrony roślin oparte są na uznanych międzynarodowych normach oraz akredytowane w zakresie elastycznym. Pozwala to na spełnienie szerokich wymagań klientów oraz umożliwia poszerzanie zakresu akredytowanych substancji czynnych.

Laboratorium systematycznie bierze udział w międzynarodowych badaniach biegłości, organizowanych przez Komisję Europejską. Uzyskiwane pozytywne wyniki potwierdzają kompetentność Laboratorium w zakresie analiz pozostałości środków ochrony roślin.

Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin prowadzi również badania naukowe mające na celu opracowanie nowych wielopozostałościowych metod oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w szerokim zakresie matryc. Badania prezentowane są na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikowane w renomowanych czasopismach.

Doskonalenie metod oznaczania pozostałości środków ochrony roślin, doświadczony personel oraz nowoczesna aparatura pomiarowa (GC-MS/MS i LC-MS/MS) umożliwiają sprostanie wymagań klientów oraz dostosowanie się do zmiennych potrzeb rynku krajowego w zakresie analiz pozostałości środków ochrony roślin.

Oferta usługowa obejmuje:

  • badania pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w materiale roślinnym, glebie, wodzie, ściekach i innych matrycach,
  • badania nad metodami oceny stanu środowiska naturalnego w kierunku zanieczyszczeń pestycydami,
  • badania pozostałości środków ochrony roślin w produktach rolniczych przeznaczonych na eksport,
  • monitorowanie miejsc składowania nieprzydatnych pestycydów i określanie zagrożeń dla ludzi i środowiska.

Więcej informacji na stronie: www.ior.gliwice.pl

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony