Promowane podstrony

Treść strony

  • badania pozostałości

Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin (Laboratorium) jest jednostką organizacyjną Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Podstawowym celem Laboratorium jest prowadzenie badań nad pozostałościami środków ochrony roślin w żywności pochodzenia roślinnego, paszach dla zwierząt oraz próbkach środowiskowych. Prowadzona jest również urzędowa kontrola pozostałości w ramach umów z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Laboratorium jest zarazem laboratorium referencyjnym dla Zakładów Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii w zakresie pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego.

Działalność usługowa Laboratorium jest prowadzona w ramach Programu Wieloletniego IOR – PIB oraz na zlecenie firm i osób prywatnych. Analizy pozostałości środków ochrony roślin są wykonywane w materiale roślinnym pochodzącym z produkcji pierwotnej, żywności pochodzenia roślinnego, paszach i komponentach pasz, wodzie, glebie i innych matrycach.

Aby zapewnić wiarygodność, bezstronność i konkurencyjność usług badawczych Laboratorium wykonuje badania w sposób spełniający wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Wysoka jakość świadczonych usług została potwierdzona przez Polskie Centrum Akredytacji Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 851, wydanym i utrzymywanym w zakresie elastycznym od 2007 roku.

Laboratorium wykorzystuje do badań pozostałości środków ochrony roślin metody analityczne oparte na obowiązujących międzynarodowych normach, jak również w pełni zwalidowane metody własne. Elastyczny zakres akredytacji pozwala na dostosowanie oferowanych usług i zaadaptowanie ich pod indywidualne wymagania klientów oraz umożliwia poszerzanie zarówno zakresu akredytowanych substancji czynnych, jak i rodzajów matryc objętych badaniami.

Laboratorium posiada zaplecze aparaturowe obejmujące między innymi najnowocześniejsze systemy chromatograficzne sprzężone z detektorami mas (LC-MS/MS i GC-MS/MS), obsługiwane przez pracowników z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie oznaczania pozostałości środków ochrony roślin. Laboratorium systematycznie, od 2000 roku, uczestniczy z wynikiem pozytywnym, w międzynarodowych badaniach biegłości organizowanych przez FAPAS oraz Komisję Europejską. Uzyskiwane wyniki są potwierdzeniem kompetencji Laboratorium w zakresie analiz pozostałości środków ochrony roślin.

Więcej informacji na stronie Zakładu Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony