Promowane podstrony

Treść strony

  • Zakead Transferu Wiedzy

Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania (ZTWiU) jest jednostką, której głównymi zadaniami są: upowszechnianie i wdrażanie wyników badań naukowych oraz gromadzenie i aktualizacja danych dotyczących działalności naukowo-badawczej Instytutu. W ZTWiU sporządzane są sprawozdania, raporty i wnioski na potrzeby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opracowywana jest również Ankieta Jednostki Naukowej.

W ramach upowszechniania nauki pracownicy zakładu organizują konferencje, szczególnie coroczne Sesje Naukowe Instytutu Ochrony Roślin – PIB, posiedzenia Rady Naukowej, szkolenia, sympozja, warsztaty, seminaria, a także wycieczki uczniów szkół i studentów uczelni rolniczych. W 2019 roku zakończyła się już trzynasta edycja studiów podyplomowych w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego prowadzonych przez ZTWiU. Celem realizowanych studiów jest przygotowanie kadry wykładowców, która będzie prowadziła szkolenia producentów rolnych w zakresie integrowanej produkcji i integrowanej ochrony roślin. Dotychczas ukończyło je ponad 390 absolwentów.

Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania prowadzi również działalność wydawniczą. Funkcjonują w nim redakcje dwóch czasopism, które publikują prace z zakresu szeroko pojętej ochrony roślin: Journal of Plant Protection Research (w języku angielskim) oraz Progress in Plant Protection (w języku polskim). Oprócz czasopism naukowych w ZTWiU są opracowywane: monografie, poradniki, atlasy i inne książki, broszury oraz materiały informacyjne (ulotki, plakaty) tworzone przez pracowników naukowych Instytutu. W Zakładzie prowadzona jest również sprzedaż tych wydawnictw.

Cyklicznie wydajemy Zalecenia Ochrony Roślin Rolniczych. Są one dostępne w wersji książkowej, publikowanej co dwa lata (https://www.ior.poznan.pl/42,zalecenia-ochrony-roslin-na-lata-2018-19), lub w wersji elektronicznej jako aktualizowana na bieżąco baza środków ochrony roślin ( https://baza.ior.poznan.pl ).

W strukturze Zakładu funkcjonuje biblioteka Instytutu posiadająca bardzo bogaty księgozbiór o tematyce rolniczej, bazy danych bibliograficznych, wydawnictw elektronicznych, katalogów oraz czytelnię. Pracownicy zakładu prowadzą archiwum IOR – PIB.

Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania w ramach prowadzonej działalności intensywnie współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ośrodkami doradztwa rolniczego, Centralną Biblioteką Rolniczą, Biblioteką Narodową, uczelniami i szkołami rolniczymi oraz innymi instytutami, jednostkami administracji państwowej, jak również z mediami: prasą, radiem i telewizją oraz z wydawnictwami, studiami graficznymi, drukarniami i agencjami reklamowymi.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony