Promowane podstrony

Treść strony

  • Zakłąd metod biologicznych

                                                                                                                                                                
Zakład Metod Biologicznych i Rolnictwa Ekologicznego zyskał swój aktualny status organizacyjny w roku 2018 i kontynuuje wcześniejszą działalność Pracowni Biologicznych Metod Walki (1960–1966), Pracowni Patologii Owadów i Pracowni Entomofagów Zakładu Metod Zwalczania Chorób i Szkodników Roślin (1967–1991), Pracowni Doświadczalnictwa Terenowego (1978–1991), oraz Zakładu Biologicznych Metod ( 1991–2018) i Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska (2014–2018) IOR – PIB w Poznaniu.

Najważniejsze kierunki działań Zakładu obejmują określenie roli entomofagów, nicieni i mikroorganizmów owadobójczych w ograniczaniu populacji szkodliwych owadów oraz doskonalenie ich szczepów i metod stosowania w biologicznych i integrowanych programach ochrony roślin. Odrębne, istotne miejsce w realizowanej tematyce Zakładu zajmują zagadnienia ochrony roślin w uprawach prowadzonych metodami ekologicznymi oraz identyfikacji i metod ograniczania nicieni zasiedlających drewno. Badania dotyczą ograniczania populacji szkodników upraw polowych, szklarniowych i pieczarki oraz sadów, lasów i parków miejskich.  


Profil Zakładu

Regulacje prawne wprowadzone od 1 stycznia 2014 roku we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej zobowiązują producentów roślin do przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania zabiegów na zdrowie ludzkie i środowisko. Przepisy te wymagają od rolnika wykorzystania wszelkich dostępnych, naturalnych metod ochrony roślin zanim podejmie on decyzję o niezbędności interwencji środkami chemicznymi.
Biologiczna ochrona roślin jest jedną z najbardziej skutecznych i bezpiecznych metod naturalnych, wykorzystywanych w praktyce rolniczej. W największym uproszczeniu opiera się ona na wykorzystaniu populacji jednego organizmu (pożyteczny patogen, drapieżca, pasożyt, konkurent) w celu zredukowania populacji drugiego organizmu (patogen, szkodnik, chwast). Jej procedury obejmują szereg różniących się wariantów, pozwalających na precyzyjne dopasowanie do specyficznych warunków uprawy, rozwiązań najskuteczniejszych oraz najbezpieczniejszych dla konsumenta i środowiska.


Głównymi obszarami produkcji roślinnej, w których metody biologiczne znajdują stałe, skuteczne zastosowanie, są:
 • Integrowana ochrona konwencjonalnych upraw rolniczych, ogrodniczych, sadowniczych i innych.
 • Ochrona upraw prowadzonych w systemie rolnictwa ekologicznego.

Zasady integrowanej ochrony roślin oraz produkcji ekologicznej, w tym metody i czynniki dopuszczone do stosowania, określone zostały odrębnymi przepisami, tj. odpowiednio Dyrektywa 2009/128/EC; Rozporządzenie (EC) No 1107/2009 z uzup., Rozporządzenie Rady WE 834/2007; Rozporządzenie Komisji WE 889/2008 z uzup. Każdy z tych obszarów prezentuje szereg specyficznych uwarunkowań i ograniczeń systemu produkcji, które muszą być odrębnie rozpatrywane również w prowadzonych badaniach.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony