Promowane podstrony

Treść strony

 • Wydawnictwa

PROCEDURA RECENZOWANIA  książki, broszury

 1. Publikacja zgłoszona do planu wydawniczego Zakładu Transferu Wiedzy i Upowszechniania IOR – PIB jest wstępnie oceniana przez zespół redakcyjny. Po pozytywnej weryfikacji pracy wybierany jest jej Redaktor prowadzący, który kieruje utwór (kompletny materiał autorski) do recenzji.
 2. Do oceny publikacji Redaktor prowadzący, w porozumieniu z zespołem redakcyjnym, zwykle powołuje jednego recenzenta. Autorzy mogą przedstawić listę proponowanych recenzentów, z której może skorzystać Redaktor.
 3. Redaktor kieruje utwór do recenzenta będącego niekwestionowanym autorytetem w danej dziedzinie. Na recenzentów powołuje się najczęściej samodzielnych pracowników naukowych, zatrudnionych w innych ośrodkach naukowych niż autor/autorzy/redaktor naukowy.
 4. Wykonanie recenzji jest poprzedzone zawarciem pisemnej umowy z Recenzentem, która ma zagwarantować rzetelność i terminowość wydania opinii.
 5. Recenzent otrzymuje pracę w wersji drukowanej lub w formie elektronicznej, w zależności od preferencji.
 6. Recenzja musi mieć formę pisemną i powinna zawierać między innymi ocenę takich elementów, jak: zasadność i trafność podjętego tematu, nowatorstwo/oryginalność dzieła, wartość merytoryczna, a także układ logiczny i struktura, sposób prezentacji treści, ocena materiału ilustracyjnego.
 7. Recenzja powinna kończyć się jednoznaczną konkluzją – rekomendacją pracy do wydania lub zakwalifikowaniem jej do odrzucenia. W przypadku negatywnej recenzji praca jest z reguły odrzucana, natomiast recenzja pozytywna uruchamia kolejne etapy postępowania.
 8. Redaktor przekazuje recenzję autorowi, stwarzając możliwość ustosunkowania się do zawartych w niej uwag. Jeśli Recenzent zamieści szczegółowe uwagi bezpośrednio na maszynopisie lub w pliku – Redaktor również przekazuje je Autorowi.
 9. Autor ustosunkowuje się do recenzji, przygotowuje poprawioną wersję utworu i przekazuje materiały do wydawnictwa.
 10. Redaktor prowadzący ocenia, czy Autor rozważył wszystkie uwagi Recenzenta oraz czy zamieścił stosowne wyjaśnienia w sprawach wątpliwych. Jeżeli poprawienie utworu nie budzi wątpliwości, jest on akceptowany do wydania. W przypadku stwierdzenia braków albo pojawienia się jakichkolwiek niejasności, manuskrypt jest odsyłany do Autora z prośbą o uzupełnienie.
 11. Ewentualny kontakt Autora z Recenzentem na etapie poprawiania pracy, jeszcze przed jej opublikowaniem, odbywa się zawsze za pośrednictwem Wydawnictwa.
 12. Recenzent ma prawo do wglądu w zmienioną wersję pracy przed podjęciem ostatecznej decyzji o jej opublikowaniu.

Recenzent jest zobowiązany do zachowania zasad etyki wydawniczej, m.in. zasady terminowości, poufności, obiektywności, rzetelności i przeciwdziałania konfliktowi interesów (niewykonywania recenzji w przypadku bezpośrednich relacji osobistych z Autorem, relacji podległości zawodowej, bezpośredniej współpracy z Autorem).

 

PROCEDURA RECENZOWANIA – czasopisma

W Zakładzie Transferu Wiedzy i Upowszechniania wydawane są dwa czasopisma naukowe: Journal of Plant Protection Research (kwartalnik anglojęzyczny) oraz Progress in Plant Protection (kwartalnik polskojęzyczny).

Ze szczegółową procedurą recenzowania prac składanych do tych czasopism można się zapoznać na następujących stronach:

Journal of Plant Protection Research
http://www.plantprotection.pl/Review-procedure,975.html
http://www.plantprotection.pl/Instructions-for-Reviewers,977.html

Progress in Plant Protection
http://www.progress.plantprotection.pl/en/for-author,39.html
http://www.progress.plantprotection.pl/en/for-reviewer,38.html

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony