Promowane podstrony

Treść strony

  • Wydawnictwa

ETYKA PUBLIKACYJNA

Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania IOR – PIB, który prowadzi działalność wydawniczą Instytutu, w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym stosuje zasady etyki publikacyjnej, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) oraz Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego. Zasady etyki wydawniczej obowiązują autorów, redaktorów i recenzentów.

Obowiązki Autora

1. Zasada rzetelności naukowej
Autorzy powinni zgłaszać do publikacji prace, w których opisują swoje badania w sposób rzetelny, przejrzysty i dokładny, tak, aby można było je powtórzyć.

2. Zasada powielania i konkurencyjności
Autor nie może złożyć do wydawnictwa pracy, która została wcześniej w całości lub części opublikowana w innym wydawnictwie. Zgłoszenie tej samej pracy do więcej niż jednego wydawnictwa jest niezgodne z zasadami etyki wydawniczej i skutkuje wycofaniem tekstu z publikacji.

3. Zasada rzetelności źródła
Autor powinien w sposób jasny i rzetelny wskazać wszelkie źródła, z których korzystał przy tworzeniu pracy. Wkład intelektualny innych osób, mających istotny wpływ na publikowane badania, może być wykorzystany w pracy tylko po uzyskaniu pisemnej zgody tych osób. Uzyskane wsparcie finansowe, jak również innego rodzaju pomoc, powinny zostać stosownie zaznaczone.

4. Zasada autorstwa
Autorstwo publikacji naukowej musi opierać się wyłącznie na twórczym i istotnym, z punktu widzenia wartości merytorycznej, wkładzie pracy w powstawanie dzieła. Autor zgłaszający pracę wieloautorską musi ujawnić wkład poszczególnych autorów w jej powstanie. Kolejność podawania nazwisk powinna zostać zaakceptowana przez wszystkich współautorów na wczesnym etapie przygotowywania publikacji. Niepożądane praktyki publikacyjne, takie jak: ghostwriting (gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, a został pominięty w wykazie autorów) i guest authorship (gdy współautorstwo zostało przypisane osobom, które nie mają żadnego wkładu w powstanie przedłożonej publikacji), są przejawem nierzetelności naukowej. Dzięki przestrzeganiu zasad etyki wydawniczej wydawnictwo IOR – PIB zapobiega występowaniu takich zjawisk, a Autor ponosi wszelkie konsekwencje ich stosowania.

5. Konflikt interesów
Wszelkie znamiona konfliktu interesów (zachodzące pomiędzy autorami, autorem/autorami a jednostką oceniającą pracę, członkiem organu przyznającego środki z osobą lub z jednostką naukową, której te środki są przyznawane) autor powinien zgłosić przełożonemu lub redakcji.

6. Zasada dotycząca błędów w opublikowanych pracach
Wszelkie zauważone przez autora błędy powinny zostać zgłoszone redakcji. Redakcja w każdym przypadku dokłada wszelkich starań, aby rażące błędy usunąć lub skorygować. Niemniej zadaniem autorów jest bardzo dokładne sprawdzenie pracy na etapie korekty autorskiej w celu uniknięcia jakichkolwiek pomyłek.

Obowiązki Redaktora

1. Zasady przyjmowania publikacji
Zespół redakcyjny wybiera redaktora prowadzącego danej publikacji, który przekazuje dzieło recenzentom i monitoruje terminowość wykonania recenzji. Na podstawie rzetelnej opinii, mając także na uwadze wyłanianie do publikacji tekstów o dużej wartości naukowej, Redaktor prowadzący podejmuje decyzję o przyjęciu pracy do publikacji lub o jej odrzuceniu w porozumieniu z pozostałymi członkami zespołu redakcyjnego. O podjętej decyzji Redaktor niezwłocznie informuje Autora.

2. Zasada fair play
Rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę tekstów. Teksty oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym.

3. Zasada odpowiedzialności za przestrzeganie standardów etycznych
Redaktor odpowiada za przestrzeganie zasad etyki wydawniczej zarówno przez autorów, jak i recenzentów.

4. Zasada poufności
Redaktor czuwa nad przestrzeganiem zasady poufności – nieujawnianie osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz zespół redakcyjny wydawnictwa.

5. Konflikt interesów
Redaktor czuwa nad rzetelnością publikowanych prac, kierując się obiektywizmem i nie dopuszczając, by osobiste przekonania oraz zawodowe czy instytucjonalne powiązania wpłynęły na opinię dotyczącą zakwalifikowania (lub nie) pracy do druku. Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego, ani przez żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

6. Wycofanie publikacji
Redaktor może zdecydować o wycofaniu publikacji, jeśli:

  • praca nosi znamiona fabrykowania wyników – zmyślanie wyników i przedstawianie ich jako prawdziwych;
  • praca jest fałszowana – zmienianie lub pomijanie niewygodnych danych, przez co wyniki badań nie zostają prawdziwie   zaprezentowane;
  • praca jest plagiatem – przywłaszczenie cudzych idei, wyników badań lub słów bez poprawnego podania źródła, co stanowi naruszenie praw własności intelektualnej.

Zgłaszane treści są weryfikowane prze system antyplagiatowy Plagiat.pl. Uzyskany raport jest istotnym narzędziem wspomagającym redakcję w podejmowaniu decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu pracy.

Obowiązki Recenzenta

1. Zasada współudziału w decyzjach dotyczących pracy
Każda publikacja złożona do wydawnictwa IOR – PIB poddawana jest rzetelnej recenzji. Wydając szczegółową opinię, recenzent – podobnie jak redaktor – może wpływać na ostateczny kształt publikowanej pracy.

2. Zasada terminowości
Recenzent zobowiązany jest do terminowego opracowania i odesłania recenzji do redakcji. Jeśli nie jest w stanie dotrzymać wyznaczonego przez redakcję terminu, powinien ją o tym niezwłocznie poinformować.

3. Zasada poufności
Każda publikacja, którą otrzymuje recenzent, musi być traktowana jak poufny dokument. Recenzent nie może jej udostępniać osobom trzecim ani dyskutować o niej z osobami do tego nieupoważnionymi.

4. Zasada obiektywności
Recenzja powinna być obiektywna, rzetelna i konstruktywna. Recenzent nie powinien krytykować autora.

5. Zasada rzetelności źródeł
Recenzent powinien wskazać autorowi wszelkie znane mu publikacje dotyczące recenzowanej tematyki, niewskazane w publikacji przez autora. Recenzent powinien zgłosić redakcji wszelkie podejrzenia dotyczące podobieństwa pracy do innych znanych recenzentowi źródeł.

6. Zasada jawności i przeciwdziałania konfliktowi interesów
Niepublikowane materiały zawarte w recenzowanej pracy nie mogą być wykorzystywane przez recenzenta w jego własnych badaniach bez pisemnej zgody autora. Wszelkie informacje lub pomysły udostępnione w czasie procesu recenzji nie mogą być ujawniane lub wykorzystywane dla własnych korzyści recenzenta. Recenzent nie powinien podejmować się recenzji, w której występuje konflikt interesów z autorem/autorami (np. powiązania rodzinne, współpraca zawodowa) lub jakąkolwiek instytucją związaną z publikowaną pracą.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony