Promowane podstrony

Treść strony

  • Rzeszów

 Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB w Rzeszowie - zajmuje się szeroko rozumianą ochroną roślin przed agrofagami w ramach działalności komercyjnej oraz naukowo-badawczej. Prowadzone doświadczenia mają na celu nie tylko identyfikację organizmów szkodliwych występujących w uprawach, lecz zwłaszcza określenie ich szkodliwości, wraz ze wskazaniem najskuteczniejszych sposobów ograniczania populacji z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin. Wyniki prowadzonych badań są podstawą do tworzenia nowych bądź aktualizowania istniejących zaleceń ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi. Wiele uwagi w pracach naukowo-badawczych poświęca się zagadnieniom ochrony m.in. plantacji kukurydzy (pastewnej i cukrowej), zbóż, bobiku, grochu, sorgo i innych roślin przed organizmami szkodliwymi.

W swoich badaniach Stacja zajmuje się nie tylko rolnictwem konwencjonalnym, lecz także gospodarstwami ekologicznymi, które są zlokalizowane na obszarze południowo–wschodniej Polski oraz tym działającym w oparciu o system integrowanej produkcji (IP). 

Stacja IOR – PIB TSD w Rzeszowie jest także jedną z nielicznych jednostek w kraju, gdzie realizowane są specjalistyczne badania naukowe i komercyjne nad larwami i chrząszczami stonki kukurydzianej (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) oraz gąsienicami omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.). Jednostka posiada dostęp do pól kukurydzy prowadzonych w wieloletnich monokulturach oraz w zmianowaniu, dzięki którym możliwe jest różnicowanie nasilenia występowania i szkodliwości wielu agrofagów kukurydzy, w tym pozyskiwanie wielu gatunków do doświadczeń laboratoryjnych i izolatorowych. 

Część prowadzonych badań związana jest z rejestracją nowych bądź rozszerzeniem zakresu stosowania środków ochrony roślin do ochrony upraw rolniczych przed chwastami, szkodnikami oraz chorobami. Badania realizowane są w oparciu o procedury działające w systemie Dobrej Praktyki Eksperymentalnej pod nadzorem Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów IOR – PIB w Poznaniu.​

Zespół Doświadczalnictwa Terenowego zajmuje się badaniami rejestracyjnymi herbicydów, fungicydów, insektycydów w uprawach roślin rolniczych, ze szczególną specjalizacją w kukurydzy, zbożach i ziemniaku.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony