Promowane podstrony

Treść strony


Internetowy system wspomagania
decyzji w ochronie roślin


Internetowy system wspomagania decyzji w ochronie roślin
jest zbiorem instrukcji, mających dopomóc rolnikowi lub doradcy w podjęciu decyzji,
opartej na danych klimatycznych i ekologicznych oraz na rachunku ekonomicznym,

czy zabieg ochrony roślin jest konieczny

W sytuacji gdy okaże się to niezbędne, System pomaga w wyborze odpowiedniego środka ochrony roślin, optymalnej dawki i terminu wykonania pierwszego i następnych zabiegów ochrony roślin.

W planowanej wersji System będzie zawierał
komputerowe programy doradcze umożliwiające

 • ocenę zasadności przeprowadzenia zabiegu ochrony roślin w określonych warunkach polowych, meteorologicznych i ekonomicznych
 • precyzyjne ustalenie terminu zabiegu
 • wybór środka ochrony roślin i optymalnej dawki,


a także będzie udostępniał bazy danych dotyczące:

 • środków ochrony roślin;
 • odmian roślin uprawnych;
 • sprawców chorób, szkodników i chwastów oraz progów ich ekonomicznej szkodliwości;
 • organizmów pożytecznych
 • innych informacji przydatnych w produkcji rolniczej
  (na przykład krótko i długoterminowych prognoz pogody)

Autorzy Systemu zakładają przestrzeganie, w możliwie jak najszerszym zakresie, zasady integrowania różnych metod ochrony roślin z ograniczonym korzystaniem ze środków zawierających chemiczne substancje biologicznie czynne.

System powstaje na bazie komputerowych programów doradczych oraz dzięki zapleczu technicznemu zakupionemu w ramach dwóch uzupełniających się projektów międzynarodowych, kierowanych przez Duński Instytut Nauk Rolniczych Danish Institute of Agricultural Science – DIAS]:


Development and Implementation of an Internet based Decision Support System for Intergrated Pest Management in Poland (2000-2002)

oraz

Development of an Internet based Decision Support System for Cereal Diseases and Potato Late Blight in Poland (2001-2002).


W ramach obydwu projektów specjaliści kluczowych instytutów naukowych:

 • Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu
 • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 • Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie

wraz z przedstawicielami

 • Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lublinie z siedzibą w Końskowoli

realizowali prace naukowe, doświadczalne i demonstracyjne dotyczące:

Modeli komputerowych, agrometeorologicznego, strony internetowej

Pracom zespołów ekspertów patronuje Komitet Sterujący złożony z Dyrektorów wyżej wymienionych instytucji. Funkcjonuje on zgodnie z zasadami ustalonymi w uzgodnionym i ogólnie zaaprobowanym porozumieniu o partnerskiej współpracy.

Do końca roku 2003 System korzysta nieodpłatnie z danych meteorologicznych otrzymywanych ze stacji synoptycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Poznaniu.

Aktualnie trwają prace nad adaptacją strony głównej internetowego Systemu wspomagania decyzji w ochronie roślin. Poszczególne działy szczegółowe będą udostępniane użytkownikom na zasadzie eksperymentu w miarę ich aktywacji. Najbardziej zaawansowana jest strona dotycząca zarazy ziemniaka.

Użytkownik Systemu musi posiadać komputer z oprogramowaniem Windows 95/98/2000 oraz stały dostęp do sieci internetowej.

O rozpoczęciu pracy Systemu powiadomimy drogą elektroniczną oraz poprzez anonse w ogólnie dostępnej prasie rolniczej.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony