Promowane podstrony

Treść strony

  • -


​PRZEWODNIK DOBREJ PRAKTYKI OCHRONY ROŚLIN

Autorzy:
Prof. dr hab. Stefan Pruszyński
Dr Stefan Wolny

Poznań 2009

NAKŁAD WYCZERPANY

WSTĘP

KONCEPCJA DOBREJ PRAKTYKI OCHRONY ROŚLIN I JEJ ROZWÓJ

ELEMENTY DOBREJ PRAKTYKI OCHRONY ROŚLIN

I. ZABIEGI UPRAWOWE I AGROTECHNICZNE ORAZ  ICH BEZPOŚREDNI I POŚREDNI WPŁYW NA DYNAMIKĘ ROZWOJU POPULACJI  SPRAWCÓW CHORÓB, SZKODNIKÓW I CHWASTÓW

II. PRZYDATNOŚĆ ZNAJOMOŚCI SKŁADU GATUNKOWEGO LOKALNYCH AGROFAGÓW, ZAGĘSZCZENIA ICH POPULACJI ORAZ PROGÓW SZKODLIWOŚCI W PLANOWANIU OCHRONY ROŚLIN

III. ETYKIETA-INSTRUKCJA STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN JEST AKTEM PRAWNYM ORAZ ŹRÓDŁEM INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO JEGO PRAWIDŁOWEGO I BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

IV. ZASADY WYBORU SUBSTANCJI AKTYWNEJ ORAZ FORMY UŻYTKOWEJ ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

V. ZASADY DOBORU DAWKI ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN Z UWZGLĘDNIENIEM GATUNKU I STADIUM ROZWOJOWEGO SZKODNIKA LUB FAZY ROZWOJOWEJ CHWASTU

VI. ZASADY OBLICZANIA ILOŚCI CIECZY UŻYTKOWEJ ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN Z UWZGLĘDNIENIEM WIELKOŚCI I POKROJU CHRONIONYCH ROŚLIN I ICH FAZY ROZWOJOWEJ

VII. SPOSOBY I ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA INFORMACJI WSPOMAGAJĄCYCH PODEJMOWANIE DECYZJI O TERMINACH, LICZBIE ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN NA OKREŚLONYM POLU UPRAWNYM

Kilka uwag na temat możliwości mieszania środków ochrony roślin
 
VIII. ZASADY WYBORU TECHNIKI ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ PRZYGOTOWANIE DO PRACY I EKSPLOATACJI ODPOWIEDNIEJ APARATURY

Skala Beauforta do oznaczania przybliżonej prędkości wiatru
Kolejność czynności przy sporządzaniu cieczy użytkowej środka ochrony roślin
Czynności po zakończeniu zabiegu opryskiwania
Stałe stanowisko do mycia i napełniania opryskiwaczy „BIOBED”

IX. KRYTERIA OCENY STANU BIORÓŻNORODNOŚCI ŚRODOWISKA ROLNICZNEGO ORAZ METODY OCHRONY I STYMULACJI ROZWOJU POPULACJI GATUNKÓW POŻYTECZNYCH I DRAPIEŻNYCH

X. ZAŁOŻENIA I ZASADY INTEGROWANEJ REGULACJI LICZEBNOŚCI POPULACJI AGROFAGÓW W UPRAWACH ROŚLIN W CELU OGRANICZeNIA CHEMICZNEJ OCHRONY ROŚLIN

XI. ROZPOZNANIE MIEJSC I STOPNIA ZAGROŻENIA ORAZ METODY PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM UBOCZNYM  STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Działania zapobiegawcze przed zatruciem pszczół i innnych owadów pożytecznych
 
XII. STRATEGIE ZAPOBIEGANIA RYZYKU UODPoRNIANIA SIĘ POPULACJI AGROFAGÓW NA ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

XIII. ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE WARUNKI ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI, ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA W TRAKCIE TRANSPORTU, MAGAZYNOWANIA, KONFEKCJONOWANIA I STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Podstawowe warunki bezpiecznego postępowania podczas przygotowania się do wykonania zabiegu opryskiwania

Zasady zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin bardzo toksycznych lub toksycznych dla ludzi, pszczół i organizmów wodnych

XIV. SYSTEMATYCZNE DOSKONALENIE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZY STOSOWANIU ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I DOKUMENTACJA ZABIEGÓW

ZAKOŃCZENIE

ZAŁĄCZNIKI


Adresy ośrodków ostrych zatruć
Akty prawne dotyczące ochrony roślin, w tym obrotu i stosowania środków ochrony roślin
Obowiązujące akty prawne z zakresu ochrony roślin i techniki zabiegów
Obowiązujące akty prawne z zakresu nadzoru fitosanitarnego
Akty prawne Unii Europejskiej
Literatura uzupełniająca
Definicje terminów specjalistycznych dotyczących ochrony roślin
Przydatne adresy stron internetowych

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony